İstifa eden Namzet memurun dönüşüne dair Kıymetli karar

Kiralık Evler Kas 02, 2022 Yorum Yok

İstifa eden akademik işçinin memuriyet takımlarına atanmaları için mülga halk İşçisi genel Bildirimi (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No:1)’ndeki kararlarla ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri yeni bir karar verdi. Kararda kendi kanunlarında adaylık/deneme mühleti öngörülmemiş ise öbür işçi kanunlarına tabi çalışırken memur takımlarına atanacaklar için “süre” kaydı getirilemeyeceğine hükmetti.

Kararda dikkat çeken bir konu ise 657 sayılı Kanunun 92. Unsurunun açıklaması oldu. Kararda şu tabirler yer almaktadır: 657 sayılı Kanun’un üstte yer verilen 92. hususunun “Memurluktan Çekilenlerin Yine Atanmaları” biçimindeki başlığından da anlaşılacağı üzere, hususta temel olarak memur statüsünde iken memuriyetten çekilen yahut çekilmiş sayılanların (açıktan) tekrar memur olarak atanmalarının düzenlendiği, Kanun’un 92/1. hususu ile Namzet memurluk konusunu düzenleyen 54 ila 58. hususları Birlikte değerlendirildiğinde, Özellikle 55. hususta memur adaylarının eğitim ve staja tabi tutularak sonucuna nazaran Devlet memurluğuna atanmalarının öngörülmüş olması karşısında, anılan Kanun’da memur kavramıyla, adaylık sürecini muvaffakiyetle tamamlayıp “asli memur” statüsüne girmiş şahısların kastedildiği, şahısların 92. husus uyarınca yine atanabilmeleri için asli memur iken çekilmiş yahut çekilmiş sayılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır

Bu karar Namzet memur iken istifa edenlerin dönüşleri için yeni bir dönüm noktası olabilir. Bu durumda iken istifa eden bir memurun atanmaması ve mahkemeye başvurması sonucunda yönetim mahkemesi bu kararı münasebet göstererek red kararı vermesi durumunda kurumlar Nakil yapma noktasında tereddüt yaşayacaklardır.

Not: Devlet İşçi Başkanlığı istifa eden Namzet memurun istifa ettiği kuruma dönebileceğine ait görüş vermiş ve bu görüş yerleşik hale gelmiştir.

28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan halk İşçisi genel Bildirimi (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No:1)’nin 6. diğer İşçi Kanunlarına Tabi Olanların Devlet Memurluğuna Alınmaları kısmında akademik işçi için getirilen “en az iki Yıl misyon yapma” koşulu, Danıştay 12. Dairesinin 10/02/2012 tarihli ve E:2010/8348 sayılı kararıyla yürütülmesi durdurulmuş, bilahare 2010/8348, K:2014/836 sayılı karar ile iptal edilmiş; 24/05/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No’lu halk İşçisi genel 268 Açıklamalı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Bildirimi ile 1 Seri No’lu halk Çalışanı genel Bildirimi yürürlükten kaldırılmış; yeni Bildiride, öteki işçi kanunlarına tabi olanların Devlet memurluğuna alınmalarına ait rastgele bir Özel kurala yer verilmemiştir.

Ancak, Danıştay İdari Dava Dairlerinin E:2017/126, K:2014/3996 sayılı ve 19/01/2017 tarihli kararı ile Danıştay 12. Dairesinin 10/02/2012 tarihli ve E:2010/8348, K:2014/836 sayılı kararı bozulmuştur. Kararda şöyle denilmiştir: “Bakılan davada, Hacettepe Üniversitesinde 1 yıl, 8 ay, 11 gün araştırma vazifelisi olarak misyon yaptıktan sonra kendi isteği ile misyondan ayrılan davacının, ulusal Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 92. unsuru uyarınca açıktan atamasının yapılması talebinde bulunduğu, talebin üstte kararı yazılı halk Çalışanı genel Bildirisi’nin 6. hususunun (B) fıkrasında yer Meydan “iki Yıl çalışmış olmak” şartını taşımadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, davacının Hacettepe Üniversitesinde araştırma vazifelisi iken kendi isteği ile vazifesinden ayrıldıktan sonra tekrar atanma talebiyle müracaatta bulunduğu, talebinin ulusal Savunma Bakanlığınca halk İşçisi genel Bildirimi’nin 6. unsurunun (B) fıkrasında yer Meydan “iki Yıl çalışmış olmak” şartını taşımadığı gerekçesiyle reddedildiği ve dava dilekçesinde açıkça anılan bildirimin 6. hususunun (B) fıkrasının iptalinin istenildiği dikkate alındığında, 1 Seri Nolu halk Çalışanı Gene! Bildirisi’nin üstte aktarılan, dava konusu edilme- yen 6. hususunun 2. fıkrasında yer Meydan “en az 2 yıl” ibaresi ile buna dayalı olarak tesis edildiği argümanıyla ferdi süreci iptal eden Daire kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Bunun üzerine Danıştay 12. Dairesi, E:2017/1011, K:2018/2834 sayılı ve 26/06/2018 tarihli kararı ile Danıştay İdari Dava Dairleri kararına Müsait karar vermiştir. Karada şu tabirlere yer verilmiştir: “Yukarıda Aleni metinlerine yer verilen mevzuat kararları bir Tüm halinde değerlendirildiğinde; 657 sayılı Kanun’un 92. unsurunun “Memurluktan çekilenlerin yine atanmaları” kıyı başlığından da anlaşılacağı üzere, unsurda temel olarak “memur statüsünde iken” memuriyetten çekilen yahut çekilmiş sayılanların (açıktan) tekrar memur olarak atanmalarına ait konuların düzenlendiği; birebir Kanun’un 92/1. unsuru ile Namzet memurluk konusunu düzenleyen 54-58. hususları Birlikte değerlendirildiğinde, Özellikle 55. unsurda memur adaylarının eğitim ve staja tabi tutularak sonucuna nazaran “Devlet memurluğuna atanmaları” öngörülmüş olması karşısında, anılan Kanunda “memur” kavramıyla adaylık sürecini muvaffakiyetle tamamlayıp “asli memur” statüsüne girmiş bireylerin kastedildi- ği, Namzet memurların asli memurlara tanınmış olan haklardan yararlanabilmeleri için adaylıklarının muvaffakiyetle sonuçlanarak “asli memur” statüsüne geçmeleri gerektiği ve bu kapsamda 92. husus uyarınca tekrar atana- bilmeleri için asli memur iken çekilmiş yahut çekilmiş sayılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda anılan 92. hususun 3. fıkrasında ise; 657 sayılı Kanuna tabi olmayan lakin 657 sayılı kanun kapsamındaki Devlet memurları üzere asli ve Daimi halk vazifelerini yürüten ve kendi Özel İşçi Kanunlarına tabi olan öbür halk görevlilerinden kendi istekleri ile vazifesinden çekilmiş olanların, 657 sayılı kanun uyarınca yönetimin takdir yetkisi içerisinde ve açıktan Nakil şartları çerçevesinde Devlet memurluğuna atanabilmelerine İmkan sağlandığı görülmektedir.

Bu açıklamalar kapsamında, 657 sayılı Kanuna tabi işçi ve kendi Özel İşçi Kanunlarına tabi diğer halk vazifelisi ayrımının Ehemmiyet taşıdığı Aleni olup, kendi Özel İşçi Kanunlarına tabi olan halk vazifelilerinin 657 sayılı Kanuna tabi takımlara imtihansız atanmaları basamağında, kanunda belirtilen İmtihan sicil üzere kaideleri tamamlayarak asli memurluğa atanmalarının Laf konusu olmadığı, 28.07.2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Seri Nolu halk İşçisi genel Bildirimi’nin 6. unsurunun B fıkrasında yer Meydan “en az iki yıl” ibaresi ile memuriyete girişte eşitlik, liyakat unsurları dikkate alınarak bir düzenleme getirilmek suretiyle 657 sayılı Kanuna tabi takımlarda çalışacak işçinin seçiminde objektif kriterlerin temel alındığı anlaşıldığından Laf konusu düzenlemede hukuka karşıtlık bulunmadığı Sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Danıştay İdari Dava Daireleri 24.10.2019 tarihli ve E:2018/2941, K:2019/4965 sayılı kararıyla karar tekrar bozulmuş; Danıştay 12. Dairesinin münasebeti kabul edilmekle Birlikte “2 Yıl çalışma koşulu taşımadığı” münasebeti ile davanın red kısmına ait kararı bozulmuştur. Kararda şöyle denilmiştir; “657 sayılı Kanun’un üstte yer verilen 92. unsurunun “Memurluktan Çekilenlerin Tekrar Atanmaları” halindeki başlığından da anlaşılacağı üzere, hususta temel olarak memur statüsünde iken memuriyetten çekilen yahut çekilmiş sayılanların (açıktan) tekrar memur olarak atanmalarının düzenlendiği, Kanun’un 92/1. unsuru ile Namzet memurluk konusunu düzenleyen 54 ila 58. unsurları Bir arada değerlendirildiğinde, Özellikle 55. unsurda memur adaylarının eğitim ve staja tabi tutularak sonucuna nazaran Devlet memurluğuna atanmalarının öngörülmüş olması karşısında, anılan Kanun’da memur kavramıyla, adaylık sürecini muvaffakiyetle tamamlayıp “asli memur” statüsüne girmiş şahısların kastedildiği, bireylerin 92. unsur uyarınca tekrar atanabilmeleri için asli memur iken çekilmiş yahut çekilmiş sayılmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

657 sayılı Kanun’un 92. unsurunun 3. fıkrasında ise; 657 sayılı Kanun’a tabi olmayan lakin 657 sayılı kanun kapsamındaki Devlet memurları üzere asli ve Daimi halk vazifelerini yürüten ve kendi Özel işçi kanunlarına tabi olan diğer halk görevlilerinden (subay/astsubay, hakim/savcı, yükseköğretim çalışanı gibi) kendi istekleri ile misyonundan çekilmiş olanların, 657 sayılı kanun uyarınca yönetimin takdir yetkisi dahilinde ve açıktan Nakil şartları çerçevesinde Devlet memurluğuna atanabilmelerine İmkan sağlandığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta; 657 sayılı Kanun’un 92. unsurunun başlığı ve metni bir Tüm olarak değerlendirildiğinde, madde kapsamında açıktan memurluğa atanacakların, memuriyetten çekilme yahut çekilmiş sayıldıkları tarih prestijiyle adaylıklarının kaldırılmış olması, bir öteki tabirle “asli memur” pozisyonunda olmaları gerektiği konusunda tereddüt bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, 92. unsurun 3. fıkrası kapsamında kendi Özel işçi kanununa tabi iken misyondan çekilen yahut çekilmiş sayılan halk vazifelilerinin de kendi kurumlarında adaylık/deneme devresini geçirmiş ve “asli halk görevlisi” statüsüne girmiş bulunmalarının Mecbur olduğu, asli halk vazifelisi olup olmadıklarının ise, kendi Özel mevzuatına nazaran tayin edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dava konusu Bildirinin 6/B hususunda, 657 sayılı Kanun’un 54/2. hususunda yer Meydan adaylık mühletinin bir yıldan az, iki yıldan Fazla olamayacağı yolundaki karardan hareketle, ilgililerin kurumlarında en az iki Yıl çalışmış olmaları şartı getirilmiş ise de, adaylığın bir Yıl sonunda da kaldırılabileceği, kaldı ki, her kurumun kendine mahsus şartları ve adaylık/deneme süreci olabileceği göz önüne alındığında; “asli halk görevlisi” iken vazifeden çekilmiş yahut çekilmiş sayılma kriteri yerine, afaki olarak “en az iki Yıl çalışmış olma” şartı getirilmesinde, hukuka ve üst hukuk normlarına uyarlık görülmemiştir.

Bireysel sürece ait kısmına gelince; Davacının, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Memleketler arası Bağlar Kısmında öğretim vazifelisi olarak 04/12/1998 – 15/08/2000 tarihleri ortasında 1 yıl, 8 ay, 11 gün misyon yaptıktan sonra, kendi isteğiyle istifa ettiği, 04/12/1998 tarihinden itibaren (asıl olarak) vazifesine başladığı, akademik çalışanda adaylık Laf konusu olmadığından, asalet Tasdik sürecinin de tesis edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, hukuka ve mevzuata ters olduğu sonucuna varılan Bildiri kararı destek alınarak tesis edilen ferdî süreçte, akademik işçi için adaylık sürecinin bulunmaması ve davacının 04/12/1998 tarihinden itibaren “asıl” olarak misyonuna başladığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda, hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir