Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE OLAĞAN KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I – İMTİHANA AİT BİLGİLER

– Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek maksadıyla;

olmak üzere 8 ve 9. dereceden Yekün 20 adet Güç ve Natürel Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

– Giriş imtihanına, tahsil kısımları prestijiyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar müracaatın olmaması halinde takım ve muhtaçlık durumuna nazaran tahsil kısımları ortasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığına aittir.

– İmtihana katılma kurallarını taşıyan ve tarzına Müsait olarak başvuranların tabloda belirtilen imtihana katılacak Namzet sayısından Çok olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere üstte belirtilen sayıda Namzet giriş imtihanına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle nihayet sıradaki Namzet sayısının birden Çok olması halinde, bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

II- İMTİHAN MÜRACAAT ŞARTLARI

– ÖSYM tarafından (A) kümesi takımlar için 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanında tabloda belirtilen puan tiplerinden 75 yahut üzeri puan almış olmak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen kısımlarını yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden nihayet müracaat tarihi itibariyle mezun olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel koşullara sahip olmak,

– 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

– Misyonunu devamlı olarak yapmaya Mani olabilecek akıl hastalığı olmamak,

– Müddeti içinde başvurmuş bulunmak.

III- İMTİHAN BAŞVURUSU

Başvurular, 01/02/2021 tarihinde başlayıp 12/02/2021 tarihinde saat 16.00’da sona erecektir. Adayların,

a) Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer Meydan müracaat formu, (kendi el yazısı yahut bilgisayar ortamında doldurulabilir.)

b) KPSS Sonuç evrakının bilgisayar çıktısı,

c) Mezuniyet evrakının aslı yahut onaylı örneği (Belgenin aslı ile şahsen müracaatta bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği Tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) yahut e-devlet üzerinden alınacak mezun dokümanı (eğitimini Yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik dokümanının aslı yahut onaylı örneği),

d) Adayın özgeçmişi (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer Meydan örneğe Müsait olarak kendi el yazısı yahut bilgisayar ortamında düzenlenebilir.)

ile Birlikte şahsen yahut posta yoluyla ETKB Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.

– Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen müddet içerisinde yapılmayan müracaatlar ile Noksan doküman içeren ya da imzasız müracaat formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

– Giriş imtihanı, 22 Mart – 02 Nisan 2021 tarihleri ortasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer Meydan Bakanlığımız merkez binası 9. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

– Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve İmtihan takvimi Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

V – İMTİHAN HALİ – HUSUSLARI VE DEĞERLENDİRME

– Giriş imtihanı kelamlı olarak yapılacaktır.

– Kelamlı İmtihan adayların;

a) Mesleksel bahislere dair bilgi seviyeleri, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun ve bunlarla ilgili öbür ikincil mevzuat,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel, teknolojik ve şimdiki gelişmelere açıklığı,

yönlerinden (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için, konsey reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması koşuldur.

VI – İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

– İmtihan heyeti, en son muvaffakiyet sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına nazaran başka ayrı yapar.

– Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen takım sayısı kadar asil Namzet belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı takım sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

– İmtihan sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı Namzet bulunmadığı takdirde başarılı Namzet sayısı kadar Namzet alınabilir yahut üstte belirtilen fakülte yahut kısımlara ait kontenjan sayıları ortasında değişiklik yapılabilir.

– Yedek listede yer Meydan adayların hakları müteakip İmtihan tarihine kadar (en geç iki yıl) geçerli olup daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

– Giriş imtihanından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

– Giriş imtihanında başarılı olan adayların isim ve soyadlarının yer aldığı asil ve yedek listeler Bakanlığın merkez hizmet binasının ilan tahtası ve “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.

VII – BAŞKA HUSUSLAR

Asil listede yer alanlardan Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kaideleri taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmayacaktır. Nakil yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde müddeti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kaidelerinden rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden Nakil yapılacaktır.

– Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş imtihanına katılabilecekler ortasında yer alanlardan, gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur. Bu biçimde Bakanlığı yanıltanlar halk vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

– Adayların, Özel kimlik evraklarından rastgele birini (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) imtihana girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

VIII- İTİRAZ:

– Adaylar, İmtihan sonucuna ait itirazlarını sonucun Bakanlığın “http://www.enerji.gov.tr” internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) Amel günü içerisinde ETKB’ye yapacaklardır.

– T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe yahut müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Bakanlık web sayfasından (http://www.enerji.gov.tr) yahut Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğünden (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler- Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0312) 212 64 20 / 6130- 6913-6915-6916

İlan olunur.

10950/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir