İşini aksatan, huzuru bozan sendika temsilcisinin misyon yeri değiştirilebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Danıştay İkinci Dairesi “görevini aksatan, işyerine geç gelen, mesaiye uymayan ve işyerinde huzuru bozan” memurun Öbür bir yere veznedar olarak atanması istikametindeki süreci hukuka Müsait buldu

Milli Emlak Daire Başkanlığında memur olarak misyon yapan davacının, Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne veznedar olarak atanmasına ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İlgili hakkında argümanlar şu haldedir:

İzinsiz olarak Amel yerine gelmemesi nedeniyle 08/01/2007 tarihinde yazma ile uyarma cezası aldığı,

Kadastro çalışmalarına ait vazifesini tamamlamasından sonra Amel yerine dönmesi istenildiği halde dönmeyeceğini belirttiği ve tıpkı hareketi daha Evvel de tekrarladığı,

Görev dönüşü Amel yerine gelmemeyi alışkanlık haline getirdiği, bu Cin davranışları sendikal aktiflik kapsamında pahalandırmak suretiyle misyon ve sorumluluklarını savsakladığı,

Bu Cin Olumsuz davranışları nedeniyle davacıya 08/05/2009 tarihinde kınama cezası verildiği,

Davacının vazifesini aksattığına, işyerine geç geldiğine, mesaiye uymadığına ve işyerinde huzuru bozduğuna ait Çeşitli tarihlerde yönetimci ve işçi tarafından düzenlenen tutanakların bulunduğu,

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiş, Danıştay 2. Daire de bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/1302

Karar No: 2021/30

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : . ismine. Sendikası

VEKİLİ: Av..

KARŞI taraf (DAVALI) : . Valiliği

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU : … idare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Dava; . ulusal Emlak Daire Başkanlığında memur olarak vazife yapan davacının, . Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne veznedar olarak atanmasına ait . günlü sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

. idare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararla; uyuşmazlığın temeli incelendikten sonra, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Anılan karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 20/02/2014 günlü, E:2011/165, K:2014/1232 sayılı kararı ile “….Davacı Sendika tarafından, davacının misyon yerinin değiştirilmesi yolundaki kişisel sürece karşı dava açılmış ise de; bu sürece karşı dava açılması konusunda, davacının sendikayı yetkili kıldığına ait rastgele bir dokümanın dava belgesinde bulunmadığının anlaşıldığı, bu durumda, Sendikanın davacı hakkında tesis edilmiş kişisel sürece karşı dava açma ehliyetinin bulunmadığı, bu nedenle davanın ehliyet tarafından reddi gerekirken işin temeli tarafından inceleme yapılarak karar verilmesinde türel isabet bulunmadığı, lakin bu konunun sonucu itibariyle yerinde olan kararın bozulmasını gerektirmediği.” belirtilerek münasebeti değiştirilmek suretiyle onanmış, akabinde, davacının karar düzeltme istemi, Danıştay Beşinci Dairesinin 28/11/2014 günlü, E:2014/5558, K:2014/8625 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

Bunun üzerine, davacı tarafından Anayasa Mahkemesi nezdinde yapılan kişisel müracaat sonucunda; Anayasa Mahkemesinin 26/02/2020 günlü, müracaat No:2015/3324 sayılı kararı ile “…Danıştayın müracaatçı tarafından çarçabuk sunulabileceği konusunda tereddüt bulunmayan yetki dokümanını tamamlatmaksızın sert bir yorumla davanın ehliyet istikametinden reddine karar vermek suretiyle ulaşılmak istenen Gaye için daha hafif bir müdahale aracı yerine en başta müracaatçının mahkemeye erişimini imkansız kılan ağır bir aracı tercih etmesinin gereklilik unsuruna Müsait olmadığı sonucuna ulaşılmıştır…” münasebetine dayalı olarak davacının, Anayasa’nın 36. hususunda garanti altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ve bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için belgenin Danıştay Beşinci Dairesine gönderilmesine hükmedilmiştir.

Akabinde, Danıştay Beşinci Dairesinin 08/06/2020 günlü, E:2020/2605, K:2020/2274 sayılı kararı ile “Danıştay Başkanlık Konseyinin 07/03/2019 günlü, 2019/25 sayılı kararı ile değişik 29/12/2016 günlü, 2016/72 sayılı Danıştay Dava Daireleri Ortasındaki İş Kısmı Kararı uyarınca, uyuşmazlığı çözümlemekle vazifeli dairenin Danıştay İkinci Dairesi olduğu” gerekçesiyle evrak Dairemize gönderilmiştir.

Dairemizin 25/09/2020 günlü, E:2020/1302 sayılı Ara kararı ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Yolları Hakkında Kanun’un 50. unsurunun 2. fıkrasında yer alan; “Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yine yargılama yapmak üzere evrak ilgili mahkemeye gönderilir. Tekrar yargılama yapılmasında hukuksal Yarar bulunmayan hallerde müracaatçı lehine tazminata hükmedilebilir yahut genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yine yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak halde mümkünse belge üzerinden karar verir.” kararı uyarınca, temyiz incelemesinin yine yapılmasına karar verilerek, davacıdan; “Büro İşçileri Sendikasına dava açma konusunda yetki verildiğini gösteren bir yetki dokümanının bulunup bulunmadığı” sorulmuş, 02/12/2020 tarihinde dava belgesine sunulan dilekçe ekinde, yetki evrakının ibraz edildiği görülerek işin aslının incelenmesine geçilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

… idare Mahkemesinin temyize husus kararıyla; . ulusal Emlak Daire Başkanlığında memur olarak vazife yapan ve sendika işyeri temsilcisi olan davacının, izinsiz olarak Amel yerine gelmemesi nedeniyle 08/01/2007 tarihinde yazma ile uyarma cezası aldığı, kadastro çalışmalarına ait misyonunu tamamlamasından sonra Amel yerine dönmesi istenildiği halde dönmeyeceğini belirttiği ve tıpkı hareketi daha Evvel de tekrarladığı, görev dönüşü Amel yerine gelmemeyi alışkanlık haline getirdiği, bu Cin davranışları sendikal aktiflik kapsamında kıymetlendirmek suretiyle vazife ve sorumluluklarını savsakladığı, bu Cin Olumsuz davranışları nedeniyle davacıya 08/05/2009 tarihinde kınama cezası verildiği, davacının misyonunu aksattığına, işyerine geç geldiğine, mesaiye uymadığına ve işyerinde huzuru bozduğuna ait Türlü tarihlerde yönetimci ve işçi tarafından düzenlenen tutanakların bulunduğu, Milli Emlak Daire Başkanlığınca yazılan. günlü, . sayılı yazıda, davacının Başkanlıklarındaki öteki ünitelerde uyum sağlayamayacağı, bu nedenle, saymanlıklarda ve müdürlüklerde vazife yapmasının Müsait olacağının belirtildiği, Gümrük Saymanlık Müdürlüğündeki yoğunluk nedeniyle çalışana muhtaçlık duyulduğunun Saymanlık Müdürlüğünün. günlü, . sayılı yazısı ile belirtildiği de dikkate alındığında; işlerini aksattığı ve Amel disiplinine ters devinim ederek işyerindeki huzuru bozduğu Aleni olan davacının, Amel yoğunluğu nedeniyle işçi gereksinimi olan Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne veznedar olarak atanmasına ait dava konusu süreçte hukuka ve mevzuata terslik bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davacı tarafından; sendika Amel yeri temsilcisi olarak misyon yaptığı ve 4688 sayılı Kanun’un 18. hususu uyarınca, haklı Sebep olmaksızın misyon yerinin değiştirilemeyeceği, hakkında tutulan tutanakların temelsiz savlar içerdiği, aleyhine kanıt oluşturulmaya çalışıldığı, Laf konusu tutanaklarda belirtilen konulara ait olarak soruşturma dahi başlatılmamasının, argümanların temelsiz olduğunun göstergesi olduğu, somut Sebep olmaksızın tesis edilen süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ:

Davacı hakkında ileri sürülen isnatların, Müstakil bir soruşturmacı tarafından araştırıldıktan sonra süreç tesisi gerekmekte iken, salt davacı hakkında tutulan tutanaklar temel alınmak suretiyle tesis edilen süreçte hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen idare Mahkemesi kararında ise türel isabet bulunmadığı ve Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin en son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … idare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 06/01/2021 tarihinde temelde oybirliği, münasebette oyçokluğuyla karar verildi.

(X) GEREKÇEDE

KARŞI OY

. ulusal Emlak Daire Başkanlığında memur olarak misyon yapan davacı; “görevini aksattığına, işyerine geç geldiğine, mesaiye uymadığına ve işyerinde huzuru bozduğuna ait Çeşitli tarihlerde yönetimci ve işçi tarafından düzenlenen tutanaklarda yer Meydan hususlar” dikkate alınmak suretiyle, . Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne veznedar olarak atanmıştır.

Disiplin hukuku prensipleri yeterince yapılan yargılamanın gerekliliğini sağlayan yasal şartlar ve temel alınan unsurlar ile Nakil süreçlerinde idarece kullanılan takdir yetkisinin yargısal kontrolüne temel alınan unsurların farklı olması nedeniyle, disiplin tarafından cezai yaptırım uygulanıp uygulanmaması kapsamında bedellendirilen olayın, halk faydası ve hizmet gerekleri tarafından hizmetin korunması yahut halk görevlisinin aktif ve emniyetli biçimde hizmete devamının sağlanması tarafıyla kıymetlendirilmesi mümkündür.

Somut uyuşmazlıkta; davacı hakkında ileri sürülen tezlere ait tutulan tutanaklar temel alınmak suretiyle süreç tesis edildiği, lakin, tutanaklara bahis fiillerin bir soruşturmayla tespit edilmesi yoluna gidilmediği görülmekte ise de; davacının, hakkında tutulan tutanaklarda yer verilen tavır ve davranışlarının, vazife yaptığı ünitede çalışma barışının bozulmasına yol açtığı Sonuç ve kanaatine varılmış olup, ismi geçenin atandığı ünitede işçi muhtaçlığı bulunduğu da dikkate alındığında, dava konusu süreçte hizmetin gerekleri tarafından hukuka terslik bulunmadığından, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bu münasebetle onanması gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına münasebeti tarafından katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir