Danıştay’dan, boş vakitlerinde dershanede çalışan Muallim için dikkat alımlı karar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Anadolu Lisesinde Muallim olarak vazife yapan davacının, “bir Yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılmasına ait sürecin iptali için dava açılmıştır.

Cezaya bahis olayda, öğretmenin dershanesinde çalıştığının 21/06/2013 tarihinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanakla tespit edilmiştir.

İlk derece mahkemesi, davayı reddetmiştir.

Danıştay ise birinci derece mahkemesi kararını bozmuştur. Bozma münasebeti ise şu haldedir:

Davacının Laf konusu dershanede çalıştığını, ticaret yaparak gelir elde ettiğini ya da ticari aktiflik sayılabilecek bir teşebbüste bulunduğunu kanıtlar nitelikte rastgele somut bir tespit yahut hukuken kabul edilebilir bir kanıt bulunmadığı üzere davacıya ders karşılığında Nakit ödendiğine ait bilgi ve dokümanlar vb. somut ve objektif kanıtlar ortaya konulamadığı görüldüğünden.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2018/239

Karar No: 2021/82

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .’ı temsilen. Sendikası

VEKİLİ: Av. .

KARŞI taraf (DAVALI) : . Bakanlığı / ANKARA

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU : . idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Diyarbakır İli, . İlçesi, . Anadolu Lisesinde Muallim olarak vazife yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(h) hususu uyarınca “bir Yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılmasına ait . tarih ve . sayılı sürece yaptığı itirazın reddine ait. tarih ve. sayılı sürecin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 15/03/2017 tarih ve E:2016/11076, K:2017/797 sayılı bozma kararına uyularak; davacının, . Dershanesinde çalıştığının 21/06/2013 tarihinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanakla tespit edildiği, davacının bu durumu yapılacak müfettiş imtihanına hazırlanmak için tarih dersi alma gayesiyle dershaneye gittiği halinde açıklamasına rağmen, bulunduğu derslikte bahsettiği üzere . isimli tarih öğretmeninin olmadığı, öte yandan dershane müdürünün, soyadını bilmediği . isimli bir öğretmenin dershanede yardım emelli olarak ders verdiğini kabul ettiği, Tekrar Şahit olarak sözüne başvurulan Y.P. isimli öğrencinin, kendisine davacının fotoğrafının gösterilerek, bu kişinin derslerine girip girmediğinin sorulması üzerine, “İngilizce dersine giren öğretmenin ismini ve soyadını bilmediğini, İngilizce dersine fotoğrafta gösterilen öğretmenin girdiği” halinde beyanda bulunduğu, Yine tabirine başvurulan Ö.A., İ.T, Z.A. isimli öğrencilerin de emsal beyanlarda bulunduğu, davacının Valilik Çalışma Onayının bulunmadığı ve kuruma ilişkin sigortalı hizmet listesinde yer almadığı, bu haliyle soruşturma kapsamında alınan tabirlerden, davacının Özel ders verdiği ve bu formda yasak olmasına Karşın kazanç getirici faaliyette bulunduğu Aleni olduğu gerekçesiyle dava konusu süreç hukuka Müsait bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, soruşturma raporunda 26/01/2013 tarihinin fiillerin işlendiği tarih olarak beyan edildiği, en geç bu tarihten itibaren 26/02/2013 tarihinde soruşturmaya başlanması gerekirken 09/05/2013 tarihinde soruşturmaya başlandığı, kendisine isnat edilen fiilin her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin, kanıtlarla ortaya konulamadığı belirtilerek temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ FİKRİ:

Dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle idare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Diyarbakır İli, . İlçesi, . Anadolu Lisesinde Muallim olarak misyon yapan davacının, Diyarbakır Vilayet ulusal Eğitim Müdürlüğü’ne hitaben yazılan ve ulusal Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan birtakım öğretmenlerin, sigortasız ve kaçak olarak dershanelerde çalıştığına ait ihbar niteliği taşıyan dilekçe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Vilayet genelindeki dershanelerin ve burada çalışmakta olan ortalarında davacının da bulunduğu öğretmenler hakkında inceleme başlatıldığı, soruşturma sonucunda davacının çalışma müsaadesi olmaksızın Özel bir dershanede çalıştığının sübuta erdiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-(h) unsuru uyarınca “bir Yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası” ile cezalandırılmasına ait . tarih ve . sayılı sürece yaptığı itirazın reddine ait . tarih ve . sayılı sürecin iptaline karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ticaret ve öteki çıkar getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28. unsurunun birinci fıkrasında; memurların Türk Ticaret Kanunu’na nazaran (Tacir) yahut (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacakları, ticaret ve Sanayi kuruluşlarında vazife alamayacakları, ticari mümessil yahut ticari vekil yahut kollektif şirketlerde ortak yahut komandit şirkette komandite ortak olamayacakları (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları vazifeler hariç), mesleksel faaliyette yahut özgür Uğraş icrasında bulunmak üzere ofis, ofis, muayenehane ve gibisi yerler açamayacakları, gerçek şahıslara, Özel hukuk hükmî şahıslarına yahut halk kurumu niteliğindeki Uğraş kuruluşlarına ilişkin rastgele bir Amel yerinde yahut vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamayacakları kuralına yer verilmiş; birebir Kanun’un 125. hususunun birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendinde ise, ticaret yapmak yahut Devlet memurlarına yasaklanan diğer çıkar getirici faaliyetlerde bulunmak fiili, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren Fiil ve haller ortasında sayılmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun üstte Aleni metinlerine yer verilen 28. unsuru ile 125/D-(h) hususu Bir arada değerlendirildiğinde, Kanun’da öngörülen “ticaret yapmak” ibaresi ile Türk Ticaret Kanunu’na nazaran esnaf yahut tacir sayılmayı gerektirecek bir faaliyetin kastedildiği, “diğer kar getirici faaliyetler” ibaresiyle de, 28. unsurda tanımlanan ticaret ve Sanayi kurumlarında misyon alma, ticari mümessil yahut ticari vekil yahut kollektif şirketlerde ortak yahut komandit şirkette komandite ortak olma üzere faaliyetlerin kastedildiği anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda, her ne kadar dava konusu süreç, davacının Özel bir dershanede ders verdiğinden bahisle tesis edilmiş ise de, disiplin soruşturması kapsamında yapılan incelemeler ve alınan tabirlerin değerlendirilmesinden, davacının Laf konusu dershanede çalıştığını, ticaret yaparak gelir elde ettiğini ya da ticari aktiflik sayılabilecek bir teşebbüste bulunduğunu deliller nitelikte rastgele somut bir tespit yahut hukuken kabul edilebilir bir kanıt bulunmadığı üzere davacıya ders karşılığında Nakit ödendiğine ait bilgi ve dokümanlar vb. somut ve objektif kanıtlar ortaya konulamadığı görüldüğünden, bu haliyle davacının üzerine atılı fiilin sübuta ermediği sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu süreçte hukuka uyarlık, bu sürece karşı açılan davayı reddeden idare Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun’un 49. unsuruna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait temyize bahis .İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yine bir karar verilmek üzere belgenin anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 21/01/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Temyize husus karar ve dayandığı münasebet hukuk ve yönteme Müsait olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, davacının temyiz isteminin reddi ile idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği oyuyla, aykırı istikamette verilen çoğunluk kararına katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir