Öğretmen adayı, ‘KPSS’de optik okuyucu gerçek yanıtlarımı algılamadı’ davasını kaybetti

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

2020 yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS) giren davacı tarafından, hakikat olarak işaretlediği yanıt şıklarının sistem üzerinde yanlış yanıt şıkları ile değiştirilmiş olduğu argümanıyla dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiştir.

Davacının yanıt kağıtlarında, kitapçığında rastgele bir silinti yahut kazıntı bulunmadığı,
yanıt kağıtlarına işaretlediği yanıtların optik okuyucuda optik bilgilerle değerlendirildiği,
Davacının işaretlediği karşılıklar ile değerlendirmeye temel alınan Temel soru kitapçığındaki hakikat yanıtların karşılaştırılmasında rastgele bir kıymetlendirme yanılgısının yapılmadığı,
Davacının verdiği yanıtlar ile optik okuyucu tarafından tespit edilen yanıtların birbirleriyle örtüştüğü,
Gerçek, yanlış ve boş yanıt sayılarında da rastgele bir kusurun bulunmadığı,
İmtihan sonucuna temel alınan hakikat ve yanlış yanıt sayısında yanılgı bulunmaması,
yanıt kağıtlarında ve kitapçığında rastgele bir silinti yahut kazıntının bulunmaması,
Optik okuyucunun kusurlu değerlendirmesi de Laf konusu olamayacağından,
Dava reddedilmiştir.

Danıştay bu kararı, davanın müddetinde açılmadığı gerekçesiyle, temele girmeksizin onamıştır.

TC DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/2789
Karar No: 2021/1430

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
KARŞI taraf (DAVALI) : . Merkez Başkanlığı
VEKİLİ: Hukuk Müşaviri.
İSTEMİN KONUSU : . idare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
DAVA KONUSU İSTEM:

2020 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) giren davacı tarafından, hakikat olarak işaretlediği karşılık şıklarının sistem üzerinde yanlış karşılık şıkları ile değiştirilmiş olduğu teziyle İmtihan sonuçlarının iptali istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İdare Mahkemesince; davalı yönetimin müddet itirazı yerinde görülmeyerek işin temeline geçildiği, davacıya ilişkin soru kitapçıkları ve karşılık kağıtlarının incelenmesinden, davacının karşılık kağıtlarında, kitapçığında rastgele bir silinti yahut kazıntı bulunmadığı, yanıt kağıtlarına işaretlediği yanıtların optik okuyucuda optik bilgilerle değerlendirildiği, davacının işaretlediği yanıtlar ile değerlendirmeye temel alınan Temel soru kitapçığındaki yanlışsız karşılıkların karşılaştırılmasında rastgele bir kıymetlendirme kusurunun yapılmadığı ve davacının verdiği karşılıklar ile optik okuyucu tarafından tespit edilen yanıtların birbirleriyle örtüştüğü, yanlışsız, yanlış ve boş karşılık sayılarında da rastgele bir kusurun bulunmadığının görüldüğü, bu durumda, İmtihan sonucuna temel alınan yanlışsız ve yanlış yanıt sayısında kusur bulunmaması, yanıt kağıtlarında ve kitapçığında rastgele bir silinti yahut kazıntının bulunmaması da göz önüne alınarak, optik okuyucunun kusurlu değerlendirmesi de Laf konusu olamayacağından, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN ARGÜMANLARI:

Davacı tarafından, birçok soruda yanlışsız karşılık şıklarının bilişim ortamında yanlış karşılık şıklarıyla değiştirilmiş olduğu, maddi yanılgı olduğu için uzman tarafından tekrar inceleme yapılması gerektiği ileri sürülerek, kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığından, temyiz talebinin reddi ile davanın reddine ait kararın onanmasına karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ NİYETİ:

Temyiz isteminin reddi ile idare Mahkemesi kararının münasebet değiştirilerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 20/B hususu uyarınca işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

2020 yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanına (KPSS) giren davacı tarafından, gerçek olarak işaretlediği karşılıkların sistemde yanlış karşılık şıkları ile değiştirilmiş olduğundan bahisle İmtihan sonuçlarının iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 7. unsurunun 1. fıkrasında; dava açma müddetinin, Özel kanunlarında başka müddet gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve yönetim mahkemelerinde altmış gün olduğu düzenlenmiştir.

6552 sayılı Kanun’un 96. hususu ile 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’na 20/B hususu eklenmiş olup, anılan hususta; “Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak imtihanlar, bu imtihanlara ait Amel ve süreçler ile İmtihan sonuçları hakkında açılan davalara ait yargılama yolunda:

a) Dava açma mühleti on gündür.

b) Bu Kanunun 11 inci unsuru kararları uygulanmaz…” kararına yer verilmiştir.

2577 sayılı Kanun’un 11. unsurunun 1. fıkrasında; “İlgililer tarafından idari dava açılmadan evvel, idari sürecin kaldırılması, Geri alınması değiştirilmesi yahut yeni bir süreç yapılması üst makamdan, üst makam yoksa süreci yapmış olan makamdan, idari dava açma mühleti içinde istenebilir. Bu başvurma işlemeye başlamış olan idari dava açma mühletini durdurur.” kararı yer almaktadır.

Anılan Kanunun 15. unsurunun (1/b) bendinde ise, müddetinde açılmayan davanın reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 2. hususunun (e) bendinde; “Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerleştirme süreçlerine ait uyulması gereken kurallar, duyurular yahut yol gösterici açıklamalardan oluşan ve adaylar ile öbür ilgilileri bağlayıcı olan basılı yahut elektronik ortamdaki bilgi paketini Anlatım eder.” kararı, anılan Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 7. hususunun beşinci fıkrasında; “Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, müracaat ve İmtihan sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara bildiri kararındadır.” kararı yer almaktadır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan 2020 halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) Lisans Kılavuzu’nun ‘Sınav Sonuçlarının Duyurulması’ başlıklı 3.11. hususunda; “Adaylar İmtihan sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve taşınabilir uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İmtihan Sonuç dokümanı basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri yanlışsız ve yanlış karşılık sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen Sonuç bilgileri adaylara bildiri kararındadır…” kuralına, ‘ÖSYM ile Yazışmalar’ başlıklı 4.3. hususunda ise; ”Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından sonraki birinci 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) genel Emelli Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdır. İmtihan sorularına ait itirazlar ise İmtihan tarihinden itibaren 3 Amel günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) tıpkı formda genel Maksatlı Dilekçe örneği kullanılarak yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma mühletini durdurmaz…” kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dava evrakının incelenmesinden, davacının, Muallim atamasına temel olan halk İşçi Seçme İmtihanı için müracaat yaparak, 06.09.2020 tarihinde öğlenden Evvel genel Kültür Testi ve genel Yetenek Testi, öğlenden sonra Eğitim Bilimleri Testi, 20.09.2020 tarihinde Öğretmenlik Meydan Bilgisi Testi halinde gerçekleştirilen yazılı Karşılaşma imtihanlarına katıldığı, İmtihan sonuçlarının 22.10.2020 tarihinde ÖSYM Sonuç İzah sisteminden açıklandığı, adayların sorulara verdikleri karşılıklar ile soruların yanlışsız yanıtlarının da adayların incelemesine açılmış olduğu, davacının, sorulara verdiği gerçek yanıt şıklarının sistem üzerinde yanlış yanıt şıklarıyla değiştirildiği savıyla 26.10.2020 tarihinde davalı yönetime müracaat yaparak, sistemden Gerekli denetimlerin ve değişikliklerin yapılmasını talep ettiği, davalı yönetimin bila tarihli yazısıyla, kıymetlendirme sürecinde rastgele bir kusur olmadığının davacıya bildirilmesi üzerine 23.11.2020 tarihinde mahkeme kaydına giren dava dilekçesi ile bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, dava konusu sürecin davacı tarafından sonuçların açıklandığı 22.10.2020 tarihinde öğrenildiği, üstte yer verilen mevzuat kararları uyarınca bu tarihten itibaren on günlük müddet içerisinde, en nihayet 02.11.2020 tarihine kadar dava açılması gerekirken, 23.11.2020 tarihinde açılan davanın, müddet aşımı nedeniyle temelinin incelenme imkanı bulunmamaktadır.

Her ne kadar idare Mahkemesince, 2020 KPSS Lisans Kılavuzu’nun 4.3. hususunda, yargılama tarzı açısından özellik gösteren İmtihan sonucunun iptalini isteme yolu ve mühletini açıkça gösteren bir bilgiye yer verilmediği gerekçesiyle, on günlük Özel dava açma müddetinin uygulanamayacağı, genel dava açma müddetinin uygulanması gerektiği, genel dava açma mühleti içerisinde açılan davanın müddetinde olduğu sonucuna varılmış ise de, anılan Kılavuzun 3.11. unsurunda; “İnternet sayfasında ilan edilen Sonuç bilgileri adaylara bildirim kararındadır.” 4.3. hususunda ise; “Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma müddetini durdurmaz.” kuralları yer almakta olup, dava açma mühletinin on gün olduğu adaylara duyurulmuş olduğundan, idare Mahkemesinin davanın müddetinde olduğuna ait münasebeti yerinde görülmemiştir.

Bu durumda, idare Mahkemesi kararının münasebeti yerinde bulunmamakta ise de, kelamı edilen konu sonucu prestijiyle hukuka Müsait bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait … idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize bahis kararının üstte belirtilen münasebet ile ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un 20/B hususunun birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca Kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 17/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir