Görevlendirme iptal yazısı yazılmayan memur, 20 gün misyona gelmediği gerekçesiyle atılabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğünde antrenör olarak misyon yapan bir kişi, 18/10/2013 tarihinden itibaren birer aylık dönemlerle 22/10/2014 tarihine kadar tertipli olarak, Avrupa Kış Atlamalar Şampiyonasına hazırlık maksadıyla … Vilayetinde yapılan kampta görevlendirilmiştir.

Kampındaki görevlendirmesinin 22/10/2014 tarihinden sonra yenilenmeyeceği kendisine bildirilmeyen davacı, 23/10/2014 – 30/11/2014 tarihleri ortasında asıl misyon yeri olan … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğüne gelmemiş, … kampında kalmaya devam etmiştir.

Göreve gelmediği günler için … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğü çalışanı tarafından hakkında tutanak tutulan davacının, bir yılda Yekün yirmi gün özürsüz olarak misyona gelmediğinden bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/E-(d) unsuru uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Açılan davada yönetim mahkemesi, bir yıldan uzun mühletle tertipli olarak tekrarlanmış bir görevlendirmenin yenilenmeyeceği konusunda davacıya rastgele bir bildirimde bulunmayan davalı yönetimin, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesinden ötürü, memur lehine karar vermiştir.

Bölge idare Mahkemesi ise “ilk on günlük devamsızlık gerçekleştikten sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. unsuru uyarınca vazifeden çekilmiş sayılma süreci tesis edilmesi gerekmektedir” demiş fakat sonucu prestijiyle yerinde olan istinaf müracaatına mevzu idare Mahkemesi kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görmemiştir.

Danıştay da bölge yönetim mahkemesi kararının münasebetini Müsait bulmamış lakin memur lehine olan kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/3537

Karar : 2020/1654

Tarih : 27.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI taraf (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğünde antrenör olarak misyon yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-(d) hususu uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait 28/08/2015 tarih ve 2015/2 sayılı sürecin iptali ve bu süreç nedeniyle mahrum kalınan nakdî hakların yasal faiziyle Birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … idare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile; Avrupa Kış Atlamalar Şampiyonasına hazırlık emeliyle … Vilayetinde yapılan kampta, 18/10/2013 tarihinden itibaren birer aylık dönemlerle 22/10/2014 tarihine kadar sistemli olarak görevlendirilen davacının, 23/10/2014 – 30/11/2014 tarihleri ortasında … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğündeki misyonuna gelmemesinin, … kampındaki görevlendirmesinin 22/10/2014 tarihinden sonra yenilenmeyeceğinin kendisine bildirilmemiş olmasından kaynaklanmış olması nedeniyle bir Yıl içinde özürsüz olarak yirmi gün misyona gelmediğinden bahisle tesis edilen dava konusu süreçte hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline karar verilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; 23/10/2014 – 30/11/2014 tarihleri ortasında asıl misyon yeri olan …’daki misyonuna gelmediği ve …’daki kampta kalmaya devam ettiği sabit olan davacı hakkında, ilk on günlük devamsızlık gerçekleştikten sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. unsuru uyarınca misyondan çekilmiş sayılma süreci tesis edilmesi gerekmekle Birlikte bu durumun, sonucu prestijiyle yerinde olan istinaf müracaatına husus idare Mahkemesi kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 45. hususunun üçüncü fıkrası uyarınca istinaf müracaatının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ: Davalı yönetim tarafından, 22/10/2014 tarihi prestijiyle … Vilayetindeki görevlendirmesi sona eren ve yeni kamp periyodunda misyonlu olmadığını, Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesindeki kamp duyuruları kısmından öğrenebilecek olan davacının, bu duruma Karşın 23/10/2014 – 30/11/2014 tarihleri ortasında asıl vazife yeri olan … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğündeki misyonuna gelmediği sabit olduğundan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-(d) hususu uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait dava konusu sürecin hukuka Müsait olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, … kampındaki görevlendirmesinin bir Yıl boyunca her ay yenilenmiş olması nedeniyle 22/10/2014 tarihinden sonra da yenilendiğini düşünerek kampta kalmaya devam ettiği, görevlendirmenin sona erdiğinin tarafına bildirilmemesi nedeniyle … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğündeki misyonuna başlaması gerektiğinden haberdar olmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile hukuka Müsait olan Bölge idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ Hadise :

… Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğünde antrenör olarak misyon yapan davacı, 18/10/2013 tarihinden itibaren birer aylık dönemlerle 22/10/2014 tarihine kadar nizamlı olarak, Avrupa Kış Atlamalar Şampiyonasına hazırlık gayesiyle … Vilayetinde yapılan kampta görevlendirilmiştir.

… kampındaki görevlendirmesinin 22/10/2014 tarihinden sonra yenilenmeyeceği kendisine bildirilmeyen davacı, 23/10/2014 – 30/11/2014 tarihleri ortasında asıl misyon yeri olan … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğüne gelmemiş, … kampında kalmaya devam etmiştir.

Göreve gelmediği günler için … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğü işçisi tarafından hakkında tutanak tutulan davacının, bir yılda toplan yirmi gün özürsüz olarak vazifeye gelmediğinden bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/E-(d) unsuru uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bakılan dava, bu sürecin iptali ve mahrum kalınan nakdî hakların ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Kanun’un 94. unsurunun birinci fıkrasında, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın vazifesini terk eden Devlet memurunun, bu terkin kesintisiz on gün devam etmesi halinde memuriyetten çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı kararına yer verilmiş, 125/E-(d) hususunda ise, özürsüz olarak bir yılda Yekün 20 gün misyona gelmemek fiili, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren Fiil ve haller ortasında sayılmıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dava konusu olayda; 18/10/2013 tarihinden itibaren birer aylık dönemlerle 22/10/2014 tarihine kadar nizamlı olarak, … Vilayetinde yapılan kampta görevlendirilen ve 22/10/2014 tarihinden sonra görevlendirmesinin yenilenmeyeceği kendisine bildirilmeyen davacının, 23/10/2014 – 30/11/2014 tarihleri ortasında … Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğündeki vazifesine gitmeyip … kampında kalmaya devam etmesinin, bir yıldan uzun müddetle nizamlı olarak tekrarlanmış bir görevlendirmenin yenilenmeyeceği konusunda davacıya rastgele bir bildirimde bulunmayan davalı yönetimin, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığı, bu nedenle davacının 23/10/2014 – 30/11/2014 tarihleri ortasında … Vilayetindeki misyonuna özürsüz olarak devam etmediğinden bahsedilemeyeceği sonucuna varıldığından, davacının anılan fiili nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait dava konusu süreçte hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu durumda; dava konusu sürecin iptali istikametindeki idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu, davacının aksiyonu ile ilgili olarak, Devlet memurluğundan çıkarma cezası yerine misyondan çekilmiş sayılma süreci tesis edilmesi gerekmekle Bir arada kararın sonucu prestijiyle yerinde olduğu gerekçesiyle reddeden Bölge idare Mahkemesi kararının münasebeti yerinde bulunmamakta ise de, kelamı edilen konu sonucu prestijiyle hukuka Müsait bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin iptaline ait idare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf müracaatının üstte özetlenen münasebetle reddi yolundaki temyize mevzu … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının SONUCU PRESTİJİYLE ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 50. hususu uyarınca, bu kararın taraflara bildirimini ve bir örneğinin de … Bölge idare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen evrakın … idare Mahkemesine gönderilmesine, 27.02.2020 tarihinde Kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir