500 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

I- İMTİHANA AİT BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan Yekün 500 adet Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı takımı için Bakanlık merkez teşkilatının İstanbul hizmet ünitelerinde vazife yapmak üzere Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı alınacaktır.

II- İMTİHAN TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş imtihanı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş imtihanının tarihi, giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların imtihana giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında imtihandan en az 10 gün Evvel ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

III- İMTİHANA MÜRACAAT KOŞULLARI:

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adaylarda nihayet müracaat tarihi (20/11/2020) itibarıyla aşağıdaki kaideler aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 1’de belirtilen tahsil kuralına sahip olmak,

ç) İngilizce lisanına ait olarak yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) yahut buna denkliği T.C. Yüksek Öğretim Heyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliği bulunan Öbür bir imtihandan en az 70 puan aldığına yönelik geçerli evraka sahip olmak,

d) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan cinslerinin rastgele birinden en az 75 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan yalnızca birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan cinsini kullanmaları lehlerine olacaktır),

e) Başvuruyu mühleti içerisinde yapmış olmak.

IV- İMTİHAN BAŞVURUSU:

a) Giriş imtihanı başvurusu, 09/11/2020 tarihinden 20/11/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından müracaat formunun imzalı bir örneğinin; en geç imtihandan Evvel İşçi genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi yahut posta yoluyla gönderilmesi mecburidir. Postadaki gecikmeden Dolayı vaktinde ulaşmayan müracaatlar sürece konulmaz.

c) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek evraklara müracaat sayfasında yer verilecektir.

V- İMTİHAN FORMU:

Giriş imtihanı, kelamlı yöntemle yapılacaktır.

Adaylar, TABLO 1’de belirtilen KPSS puan çeşitlerinden en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en Çok dört sert aday giriş imtihanına çağırılacaktır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da giriş imtihanına çağırılacaktır.

VI- İMTİHAN MEVZULARI:

Giriş imtihanı hususları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk: Hukukun Temel Prensipleri, idare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Kararları Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Pahalı Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Toplumsal Emniyet Hukuku,

b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye İktisadı, Memleketler arası İktisat, Para- Banka, Ekonometri,

c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme İdaresi, Üretim ve Finans İdaresi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Tahlili, Muhasebe,

ç) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, halk Gelirleri, Bütçe ve halk Finansmanı), Maliye Siyaseti, Muhasebe,

d) Uluslararası Bağlantılar: Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Hariç Siyaseti, Memleketler arası Hukuk,

e) Ekonometri: En Ufak Kareler İdaresi, Regresyon Modellerinin Temel Varyansları, Çoklu Regresyonda Varsayım ve Çıkarsama Sıkıntıları, Yalın Vakit Serileri Modelleri, Temel İstatistik,

f) İstatistik: Mümkünlük Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Vakit Dizileri Tahlili, Stokastik Süreçler,

VIII-DEĞERLENDİRME:

Giriş imtihanında adaylar;

a) Sınav bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden başka farklı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Giriş imtihanını başarmış sayılmak için komite reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zaruridir.

Adaylar ortasından en yüksek puandan başlamak üzere yapılan muvaffakiyet sıralamasına nazaran ilan edilen takım sayısı kadar Namzet asıl, bunun en Çok yarısı kadar Namzet da yedek olarak ilan edilecektir. Puanların tıpkı olması halinde sırasıyla giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı lisan puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.

Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VIII-ATAMA:

Giriş imtihanında başarılı olan adaylar, İstanbul İl’inde misyon yapmak üzere Bakanlık merkez teşkilatı hizmet ünitelerine atanacaktır.

IX-DİĞER KONULAR:

a) Adaylar, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan şoför dokümanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

b) Giriş imtihanını kazananlardan müracaat formunda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

ç) Müracaatlar 20/11/2020 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek öbür aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü İmtihan Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 – 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir