Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2 Uzman Alacak- Güncellendi

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından:

DÜZELTME İLANI

2 Ekim 2020 tarih ve 31262 sayılı Resmi Gazete’de aslına Müsait olarak yayımlanan, TRB2 Seviye 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere 2 (iki) uzman ve 1 (bir) İç denetçi alımı ile ilgili olarak, 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklikler hasebiyle işçi alım ilan metninde şu değişiklikler yapılmıştır.

1. “3.3. dahil Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri” başlıklı kısım kaldırılmıştır.

2. “4.2. Müracaatların Değerlendirilmesi” başlıklı kısım aşağıda verilen “4.2 Karşılaşma İmtihanı Müracaatları İçin Kıymetlendirme Kriterleri” formunda değiştirilmiştir.

Güncel ilan metninin tamamına www.daka.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

4.2 Karşılaşma İmtihanı Müracaatları İçin Kıymetlendirme Kriterleri:

Tablo 4: Uzman İşçi ve dahil Denetçi İçin müracaat Puanlama Kriterleri

Uzman İşçi ve dahil Denetçi İçin müracaat Puanlama Kriterleri

Puanlamadaki Yükü (%)

KPSS Puanı (Uzman İşçi İçin)

40

Deneyim Yılı (İç Denetçi İçin)1

YDS Puanı

40

Yüksek Lisans

4

Doktora

8

İkinci Yabancı lisan Bilgisi2

4

Belirli Mevzularda Bilgi, Tecrübe ve/veya Sertifika3

4

1

5 Yıl ve üzerindeki tecrübe müddeti dikkate alınır. (5 Yıl için İmtihan ilanında belirlenen KPSS alt limit puanı ve ek her bir Yıl için 100 puana tamamlayacak formda puan verilir.)

2

İkinci yabancı lisana ait İmtihan ilanında belirtilen minimum YDS yahut eşdeğerliği bulunan İmtihan puanları dikkate alınır.

3

Başvurulan durum için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, tecrübe ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden Çok dokümana sahip olmak bu alanın adayın Yekün puanlamasındaki yükünü değiştirmez.

Uzman durumları ve İç denetçi konumu için başvuranlar Tablo 4’te belirtilen kıymetlendirme ölçütleri doğrultusunda sıralanır. Alım yapılacak durumların her biri için yapılan sıralamaya nazaran birinci 5 (beş) Namzet çağrılacak biçimde Karşılaşma imtihanına katılacaklar belirlenir ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Kıymetlendirme sonucunda nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip olan adaylar da Karşılaşma imtihanına Davet edilir. 8518/1-1

T.C.

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İŞÇİ Alım İLANI

T.C. şark Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 15.07.2018 tarihli ve 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı Kuruluş ve Kuruluşlar ile diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine Ait kanun ile 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği kararları çerçevesinde TRB2 Seviye 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) çalıştırmak üzere ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmeye istekli, bağlantıya Aleni ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme maharetine sahip, değişen çalışma kurallarına Ahenk sağlayabilen, yeniliklere açık, insan münasebetleri, kendini Anlatım yeteneği ve bağlantı marifetleri güçlü, tertip ve Yönetim marifetine sahip, misyon verilecek rastgele bir ünite ve/veya vilayette kuralsız misyon yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistemlerini/donanımları kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat mahzuru olmayan 2 (iki) uzman ile İç kontrol faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak memleketler arası standartlar ve halk İç kontrol standartlarına Müsait halde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, tesirlilik ve verimlilik asıllarına nazaran yönetilip yönetilmediğini kıymetlendirmek, bağımsız, objektif garanti sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 (bir) İç denetçi alımı yapacaktır.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının merkezi Van ili olup Ajansın aktiflik alanı Bitlis, Hakkari, Muş ve Van vilayetlerinden oluşmaktadır.

Sınavda başarılı olan adaylar Tablo 2’de belirtilen vazife vilayetinde çalışmaya başlatılacaktır Ama bütün adaylar Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliğinin 27. unsurunun 1. fıkrasının (b) bendi kararı mucibince Ajansın aktiflik gösterdiği TRB2 Bölge vilayetlerinden genel Sekreterlikçe Müsait görülen rastgele birinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder. (İç denetçi, Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Van vilayetinde görevlendirilecektir.)

Başvuru ve İmtihan Bilgileri

İlan Tarihi

02 Ekim 2020

Başvuru Tarihleri

23 Ekim 2020 – 09 Kasım 2020

Sözlü İmtihana Katılacakların duyuru Tarihi

16 Kasım 2020

Sözlü İmtihan Tarihleri

03 Aralık 2020

Sınav müracaat Adresi

ajanssinavbasvuru. sanayi. gov.tr

Sınav Yeri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No: 1 65140 İpekyolu Van

Tel: 0432 485 10 15

İlan ve İmtihan Sonuçları İlan Adresi

www.daka.org.tr

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. genel ŞARTLAR

Ajansta istihdam edilecek bütün işçide aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Onur ve haysiyeti kırıcı kabahatten yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümlerinden Dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek

sınıfa geçirilmiş olmak.

2. UZMAN İŞÇİ İÇİN İMTİHANA GİRİŞ ŞARTLARI

Kurumumuza Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanı (KPSS) puanı ile 2 (iki) uzman işçi alımı gerçekleştirilecektir.

Bu konuma müracaat yapacak adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

a) Tablo 2’de müracaat yapacağı durum koduna karşılık gelen lisans kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı’nda (YDS, e-YDS) İngilizce lisanından nihayet müracaat tarihi itibariyle nihayet 5 (beş) Yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış yahut geçerlilik müddeti dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı lisan İmtihanı Eşdeğerliğinde yer Meydan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak.

c) 2019 yılı yahut 2020 yılı KPSS İmtihanından Tablo 2’de verilen ilgili puan çeşitlerinin en az birinden 80 (seksen) puan almış olmak.

2.2 Uzman İşçi Adayları için Tercih Sebepleri

Tüm adayların, müracaatta bulunacakları alanla ilgili olarak aranan kuralları sağladıklarını ve varsa tercih sebeplerini belgelemeleri, bu kaidelerin İmtihan kurulunca dikkate alınması açısından değerlidir. Belgelenmeyen tercih sebepleri İmtihan evresindeki değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Uzman işçi için tercih sebepleri şunlardır:

Memleketler arası yatırım, direkt yabancı yatırım, yatırım teşvik alanlarından bir yahut birkaçında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım kaide ve olasılıklarını kıymetlendirme, ayrıntılı pazar ve kesim tahlilleri hazırlama, yatırım tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

Çevresel tesir Değerlendirmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek,

halk Kuruluş ve kuruluşlarının müsaade ve yetki alanına giren müsaade ve ruhsat süreçleri, kamulaştırma, Bayındırlık mevzuatı,

Hibe yahut mali dayanak idaresi, Proje Döngüsü İdaresi (PDY),

tesir tahlili, data tahlili,

Avrupa Birliği dayanak düzenekleri ve uygulamaları,

Fizibilite çalışmaları, proje hazırlama, satın alma adapları, izleme kıymetlendirme, raporlama, kayıt tutma, ihale evraklarının hazırlanması ve izleme bilgi sistemlerinin kullanılması,

Kalkınma kuramları, lokal, bölgesel, Ulusal ve memleketler arası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme tahlili,

kent sosyolojisi ve toplumsal kalkınma,

Bölgesel yatırım imkanları ve bölgesel program tanıtımı, tanıtım ve yatırım stratejileri,

Kentsel altyapı ve Etraf altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

Akıllı kent sistemleri uygulamaları,

Kırsal kalkınma, tarım siyasetleri ve tarım iktisadı,

Kentsel ve bölgesel seviyede akıllı odaklanma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması,

Yenilenebilir güç kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi) planlaması, üretimi, idaresi ve uygulaması

konularında bilgi/deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN İMTİHANA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1 dahil Denetçi için İmtihana Giriş Şartları

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, halk idaresi, memleketler arası bağlantılar, istatistik, çalışma iktisadı ve

endüstri alakaları, matematik, sosyoloji, mimarlık, Belde ve bölge planlama, mühendislik kısımlarından yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından lisans seviyesinde mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanında (YDS, e-YDS) İngilizce lisanından nihayet müracaat tarihi

itibariyle nihayet 5 (beş) Yıl içerisinde en az 70 puan almış yahut geçerlilik müddeti dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı lisan İmtihanı Eşdeğerliğinde yer Meydan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak,

c) Kamuda yahut Özel kesimde kontrol elemanı olarak en az 5 (beş) Yıl çalışmış olmak,

ç) halk İç kontrol sertifikası yahut milletlerarası eşdeğerliği bulunan İç kontrol sertifikalarından birine sahip olmak.

3.2. dahil Denetçi için Tercih Nedenleri

Aşağıdaki niteliklerden bir yahut birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek hem müracaatların kıymetlendirilmesi etabında hem de İmtihan Heyeti tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır. Adayların bu hususta sahip oldukları dokümanları müracaatla Bir arada sunması gerekmektedir.

a) Yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak.

b) apansız Çok yabancı lisanı yeterli derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı lisan puanı/belgesi

dikkate alınacaktır.).

c) dahil kontrol alanında birdenbire Çok ulusal/uluslararası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak.

3.3 dahil Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri

İç denetçi konumuna başvuracak adaylar Tablo 3’te belirtilen ölçütlere nazaran değerlendirilecektir.

4. BAŞVURU

4.1 müracaat Biçimi ve Yeri:

Başvurular, 23 Ekim 2020 – 09 Kasım 2020 tarihleri ortasında ajanssinavbasvuru. sanayi. gov.tr internet adresinde bulunan şark Anadolu Kalkınma Ajansı İmtihan müracaat temasından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve yanlışsız bir formda doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, üstte belirtilen İmtihan giriş koşullarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve evrakları elektronik ortamda taratıp müracaat formunun ilgili kısımlarına eklemeleri zaruridir.

Sadece elektronik ortamda yapılan müracaatlar geçerli olup ilanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile elden, e-posta yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Her aday, sadece bir durum için müracaat yapabilecektir. birdenbire Çok durum için yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve evrakların gerçek ve gerçeğinin birebiri olduğunu müracaat sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kaidelerini taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe muhalif bilgi verdiği yahut rastgele bir formda gerçeği sakladığı belirlenen bireyler Karşılaşma imtihanına alınmaz. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve bunlarla kontrat yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerle kontrat yapılmış olsa dahi kontratları feshedilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

Sınav müracaatlarına ait olarak yapılan itirazlar, Yönetim Şurası Lideri tarafından itiraz tarihinden itibaren 5 gün içinde belirlenecek 3 Benlik bir kurul tarafından en geç 1 hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu mühlet, incelemenin Mecbur kılması halinde en Çok 15 güne kadar uzatılabilir.

4.2 Müracaatların kıymetlendirilmesi:

Uzman konumu için başvuranlar KPSS puanına nazaran (P1, P2 yahut P3 puanından en yüksek olanı dikkate alınır); İç denetçi durumu için başvuranlar ise Tablo 3’te belirtilen kıymetlendirme ölçütleri doğrultusunda sıralanır. Alım yapılacak durumların her biri için yapılan sıralamaya nazaran birinci 5 (beş) Namzet çağrılacak biçimde Karşılaşma imtihanına katılacaklar belirlenir ve Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Kıymetlendirme sonucunda nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip olan adaylar da Karşılaşma imtihanına Davet edilir.

5. SINAV

5.1 İmtihana Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan müracaatlar üzerinde genel Sekreterlikçe yapılacak ön kıymetlendirme sonrasında Karşılaşma imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile imtihana ait tarih ve yer bilgileri 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma imtihanı 3 Aralık 2020 tarihinde şark Anadolu Kalkınma Ajansı Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:

1 65140 İpekyolu / Van adresinde yapılacaktır.

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı yahut şoför kimlik evrakı üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik dokümanıyla Birlikte mülakatın yapılacağı yerde Amade bulunacaklardır.

5.2 Karşılaşma İmtihanının Yapılışı

Yarışma imtihanı “sözlü sınav” halinde yapılacaktır.

Sınav şurası üyeleri kelamlı imtihanda adayın çalıştığı alandaki uzmanlık seviyesi, mesleksel Deneme ve bilgi birikimi, yabancı lisan bilgisi ve bilinen yabancı lisanı kullanabilme seviyesi, kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek konuma yatkınlık, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya başka farklı not verir.

Sınav Şurası bu konuları tespit etmek üzere Müsait gördüğü bilgi ve evrakları adaylardan talep edebilir.

5.3 İmtihan Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav Konseyi üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması İmtihan sonucunu gösterir. İmtihan muvaffakiyet notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır.

Sınavda 70 puan ve üzerinde not Meydan adayların sayısı ilan edilen boş durum sayısından Çok ise en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen konum sayısı kadar Namzet Karşılaşma imtihanını kazanmış kabul edilecektir.

Yarışma imtihanında 70’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Şurası, muvaffakiyet sırasına nazaran sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar ortasından boş konum sayısının yarısı kadar yedek Namzet belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların vazifeye başlamaması yahut misyona başladıktan sonra Laf konusu durumun 6 (altı) ay içinde rastgele bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına nazaran istihdam edilebilir.

Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliğinin ilgili kararları uygulanır. İmtihan Şurası, İmtihan sonunda ortalama muvaffakiyet puanını düşük bulduğu takdirde boş durum sayısından daha az sayıda işçi alma, kâfi niteliğe sahip Namzet bulunamadığı durumlarda işçi istihdam etmeme hakkına sahiptir.

5.4 İmtihan Sonuçlarının Duyurulması

Genel Sekreterlikçe İmtihan sonuçları İmtihan Konseyi tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın www.daka.org.tr internet sitesinde ilan edilir ve misyona başlama daveti ile Birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

6. KONTRAT SÜRECİ VE Deneyim SÜRESİ

Yarışma imtihanını kazananların Ajanstaki konumlarda görevlendirilmesi süreçlerinin yapılabilmesi için ilgililerin vazifeye başlama davetinin kendilerine bildiri edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde genel Sekreterliğe Müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata karşın, Ajans tarafından kabul edilebilir bir dokümanla, ispatı Mümkün bir makul Sebep olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde Müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları yahut Öbür bir sebeple kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Evrakla ispatı Muhtemel Mecbur sebepler nedeniyle vazifeye başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu, giriş imtihanında hile yaptığı, Düzmece evrak ibraz ettiği, rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların imtihanları geçersiz sayılır ve bunlarla kontrat yapılmaz.

Ajansta çalışmak için Gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak mukaveleleri feshedilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Yarışma imtihanı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı Deneyim müddeti olmak üzere, genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Heyeti kararı ile belgisiz müddetli Amel akdi yapılır. Deneyim müddeti sonunda Ajansta çalışması Müsait bulunmayan çalışanın kontratı, Yönetim Konseyinin kararı ile bildirim mühletine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ait fiyat ve öbür hakları gizlidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir