DHMİ 10 asistan hava trafik kontrolörü alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğünden:

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ İMTİHANI İLANI

KURUM VE ALINACAK DURUMA İLİŞKlN BİLGİLER

Sınavı Açan Ünite: Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Taşra)

Atama Yapılacak Konum Unvanı ve Sayısı: Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 10

KPSS Puan Çeşidi ve Taban Puanı: KPSSP3 puan tipinden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli halk Çalışanı Seçme Sınavı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 3/c bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Konumlarına Atanacak Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelikte belirtilen kararlar çerçevesinde seçme imtihanları yapılacaktır.

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan genel Kaideler,

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli hatalar dış olmak üzere, ağır mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatlerle, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Erdem ve haysiyeti kırıcı kabahatten yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma cürümlerinden Dolayı hükümlü bulunmamak,

f) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, halk Misyonlarına Birinci defa Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmeliğin 11 inci unsuru uyarınca KPSSP3 puan cinsinden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan özel Kaideler,

a) Fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Sivil Havacılık genel Müdürlüğü Havacılık sıhhat Talimatı (SHT-MED) kararlarına nazaran yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 sıhhat Sertifikası almak (Yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup, ayrıntılı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

c) Hava/yer ve yer/yer sesli irtibatında, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek bariz bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecan sahibi olmamak, (Bu durum İmtihan komitesince tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek kesin rapor sonucuna nazaran süreç tesis edilir. Adaylar bilgisayar takviyeli imtihanı yahut yazılı imtihanı geçmiş olsalar bile imtihanı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, nihayet beş Yıl içerisinde İngilizce Yabancı lisan İmtihanından en az ‘C’ seviyesinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı lisan bilgisine sahip olduğunu gösterir doküman (26.07.2016 tarihinden sonraki dokümanlar geçerlidir.).

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Çalışanı Lisans Kıymetlendirme Yönetmeliği”)

SINAVLARIN YAPILIŞ BİÇİMİ:

Adayların seçme imtihanı;

– Bilgisayar Takviyeli Seçme İmtihanından yahut Bilgisayar Takviyeli Seçme İmtihanının rastgele bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zeka, Bellek ve çabuk karar Eda üzere özellikleri test etmeye yönelik yazılı imtihan,

– Sesli bağlantı değerlendirmesini de içeren kelamlı imtihandan oluşacak formda uygulanır. (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Konumlarına Atanacak Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelik Husus:13)

BAŞVURU BİÇİMİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğünce duyurulan konumların sayısının 5 (beş) sert kadar Namzet KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar dayanaklı seçme imtihanına yahut yazılı imtihana çağırılacaktır. Müracaatlar 09.07.2021-26.07.2021 tarihleri ortasında Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen müddet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen Tüm evrakları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ MÜRACAATTA YÜKLENECEK BELGELER

a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı lisan İmtihanı Dokümanı (ÖSYM Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanı (YDS) harici İmtihan evrakı beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)

b) Asistan Hava Trafik Kontrolör Lisansı

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanında yahut yazılı imtihanda başarılı olan ve kelamlı İmtihan için çağrılan adaylardan istenilecek evraklar Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup imtihana katılacak adaylara ait liste; İmtihan tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. İmtihanda muvaffakiyet göstererek kelamlı imtihana hak kazanan adaylara ait liste; İmtihan tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAV BAHİSLERİ:

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanı yahut yazılı İmtihan ve kelamlı imtihan, aşağıda belirtilen bahislerde yapılır. İmtihan Komitesi tarafından Gerekli görüldüğü hallerde; İmtihan mevzularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanı; Bilgisayar ortamında; algılama, tepki, üç boyutlu düşünme, süratli ve hakikat karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, evvelce hazırlanmış EUROCONTROL data tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı imtihanlar; genel yetenek, muhakeme, zeka, Bellek ve çabuk karar verme, hal, sayı ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti üzere özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

Sözlü imtihanlar; Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel Yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı taraflarından kıymetlendirilmesi ve her bir bahis kümesi için farklı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli irtibatta yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek besbelli bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, gizli kekemelik ve çok heyecan sahibi olmak üzere Anlatım yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli Bağlantı Değerlendirmesini de içerir.

SINAVLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanı sonunda, her bir Namzet için bilgisayar çıktısı halinde alınacak raporda yer Meydan Yekün puan temel alınacaktır. İmtihan Kurulu tarafından; bilgisayar takviyeli seçme imtihanından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer Meydan Yekün puanı en yüksek adaydan başlanarak durum sayısının 3 (üç) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılır. Yazılı İmtihan yapılması halinde ise; yazılı imtihanda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, İmtihan Komitesi tarafından; puanı en yüksek adaydan konum sayısının 3 (üç) sert kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılır. Kelamlı imtihanda, adayların belirlenmiş İmtihan mevzularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Dayanaklı Seçme İmtihanı yahut yazılı imtihanı ile kelamlı İmtihan muvaffakiyet puanlarının aritmetik ortalaması temel alınarak tercihlerine nazaran yapılır.

Sınav muvaffakiyet puanlarında Adalet olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Takviyeli İmtihan puanı yahut Yazılı İmtihan puanı daha yüksek olan, Bilgisayar Dayanaklı İmtihan puanları yahut Yazılı İmtihan puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle Evvel mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı Aka olan Namzet tercih edilir. İmtihanda başarılı olmuş adayın rastgele bir nedenle ilgili duruma yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer Meydan İmtihan muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanarak boş konum sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

İlan edilecek İmtihan tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) imtihana katılmayanlar ilgili imtihana farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU MÜDDETİ VE YERİ:

Başvurular 09.07.2021 tarihinde başlayacak ve 26.07.2021 günü mesai bitiminde sona erecektir. İmtihana girmek isteyen adayların 09.07.2021-26.07.2021 tarihleri ortasında Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen Tüm dokümanları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir. İmtihan sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir