Danıştay, 1. dereceden 5. dereceye atanmaya nasıl onay verdi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi, hizmet sınıfı değişikliğiyle 1. dereceli Muallim takımından 5. dereceli memur takımına atanan işçiye 2200 üzerinden değil 3000 ek gösterge üzerinden maaş ödenmesi gerektiğine karar verdi.

1. derecenin 3. kademesinde 3000 ek gösterge üzerinden aylık almakta olan Sınıf öğretmeninin hizmet sınıfı disiplin soruşturmasına bağlı olarak değiştirilmiş, ilgili GİH sınıfında 5. dereceli memur takımına atanmış ve yeni takımında ek göstergesi 2200 olarak ödenmeye başlamıştır.

2200 ek gösterge üzerinden ödeme yapılması sürecinin iptali emeliyle açılan davada Danıştay ilgiliye 3000 ek gösterge sayısı temel alınarak ödeme yapılması gerektiğine hükmederek davacıyı haklı bulmuş ve 2200 ek gösterge ödenmesine dair süreci iptal etmiştir. Laf konusu kararda 1. dereceli öğretmenin 5. dereceli memur takımına atanması konusuna değinilmemiştir.

Memurların Kurum içinde Sınıf ve/veya unvan değişikliğinin desteği 657 sayılı Kanunun 71 ve 76. unsurlarıdır. 76. Husus kararına nazaran memur yönetim tarafından kazanılmış hak aylık derecesine eşit yahut daha üst dereceye atayabilmekte, memur isterse en Fazla üç derece aşağıya Nakil yapılabilmektedir. Bu karara nazaran 1. derecedeki memur istese bile en Çok 4. dereceye atanabilecek, 5. dereceye atanamayacaktır.

657 sayılı Kanunun 43/B hususunda ise hizmet sınıfı değişen memurun ek gösterge bakımından mağdur olmaması için düzenleme yapılmış, ilgiliye eski sınıfındaki takımına ilişkin ek göstergenin daha yüksek olması halinde makul şartlar altında evvelki yüksek ek göstergesinden yararlanma imkanı getirilmiştir. Bahse mevzu kararda, “Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli takımlarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha Evvel bulunmuş oldukları meslekleri ile ilgili Sınıf yahut ekli I sayılı Cetvelin genel idare Hizmetleri Sınıfı (g) kısmında belirtilen misyonlarda kazanılmış hak aylık derecelerine nazaran alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.” denilmektedir.

148 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu genel Bildiriminde; 657 sayılı Kanunun 43/B hususu kapsamında ilgililerin meslekleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri için meslekleri dışındaki misyonlara birinci atamalarının kurumların 1-4 dereceli takımlarına olması gerektiği, bu halde atanmamış olanların anılan husus mucibince meslekleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılmasının Muhtemel bulunmadığı belirtilmiştir.

Metnine aşağıda yer verilen Danıştay Kararını değerlendirdiğimizde Sonuç memur lehine olmakla Bir arada iki yanlışlığa onay verildiğini, bir bakıma iki yanlışın bir hakikat ettiğini görmekteyiz.

İlk olarak yönetimin resen yaptığı atamalarda yalnızca eşit yahut daha üst dereceli takımlara Nakil yapması gerektiği halde daha aşağı derecelere Nakil yapılması, ikinci olarak da Muallim ek göstergesinden yararlanabilmek için GİH sınıfına yapılan birinci atamanın 1 ila 4. dereceli takımlara yapılması gerektiği halde 5. dereceye atanan memurun da bu haktan yararlanması Müsait görülmüştür.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2018/5113

Karar No: 2020/4143

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Kaymakamlığı – .

KARŞI taraf (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . idare Mahkemesinin. tarih ve E:. K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

. İli, . İlçesi, . İlkokulu’nda Sınıf öğretmeni olarak 1. derecenin 3. kademesinde 3000 ek gösterge üzerinden aylık almakta iken hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle . Valiliği Vilayet ulusal Eğitim Müdürlüğü’ne genel idare Hizmetleri Sınıfına memur olarak atanan davacı tarafından, yeni atandığı takımda 5. derecenin 1. kademesinden 2200 ek gösterge üzerinden aylık ödenmesine ait sürecinin iptali ile mali haklarının yasal faiziyle Bir arada ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. idare Mahkemesince, davacının Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 1. derecenin 3. kademesinde 3000 ek gösterge üzerinden aylık almakta iken hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle genel idare Hizmetleri Sınıfına atanması üzerine 5. derecenin 1. kademesinde 2200 ek gösterge üzerinden aylık ödendiği, buna nazaran davacıya daha Evvel misyonlu olduğu mesleği ile ilgili sınıfta 3000 ek gösterge üzerinden aylık ödendiği göz önünde bulundurulduğunda, hizmet sınıfı değiştirilmek suretiyle genel idare Hizmetleri Sınıfına atanması üzerine davacının yararlanacağı ek göstergenin kazanılmış hak aylığı prestijiyle 3000 ek göstergeden az olmaması gerektiğinden, tesis edilen dava konusu süreçte hukuka ve mevzuata uygunluk görülmediği gerekçesiyle, dava konusu sürecin iptaline, davacının bu süreç sebebiyle mahrum kaldığı nakdî haklarının yasal faiziyle Bir arada tazmini isteminin kabulüne karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davalı yönetim tarafından, davacı hakkında tesis edilen sürecin desteğini 148 sayılı Devlet Memurları genel Bildirimi’nin oluşturduğu, buna nazaran; genel idare Hizmetleri Sınıfına atananlar istikametinden 2200 ek göstergenin uygulanacağı, 3000 ek göstergenin ise, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına iç olanlar hakkında uygulanacağı, dava konusu sürecin iptaline ait Mahkeme kararının adap ve yasaya Müsait olmadığından bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ FİKRİ:

Temyiz isteminin reddi ile yordam ve yasaya Müsait olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu’nun 49. unsurunda yer Meydan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yöntem ve hukuka Müsait olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı yönetimin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu sürecin üstte özetlenen münasebetle iptali ile davacının bu süreç sebebiyle mahrum kaldığı mali haklarının yasal faiziyle Bir arada tazmini isteminin kabulü yolundaki . idare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize bahis kararının ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 10/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir