Danıştay’dan, KİT’lerdeki Muvaffakiyet fiyatının düşülmesine dair Değerli karar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Dava; . Vilayet Müdürlüğü buyruğunda kontratlı işçi olarak misyon yapmakta olan davacı tarafından, 2012 yılı mukavele muvaffakiyet fiyatının %8’den %2’ye düşürülmesine ait sürecin iptali ile süreç nedeniyle uğranılan mali haklarının yasal faizi ile Bir arada tarafına ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Yerel mahkeme tarafından süreç iptal edilmiş ve maaşından her ay yapılan kesintinin yasal faiziyle Bir arada davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Danıştay ise bu kararı aşağıdaki münasebetlerle bozmuştur:

Davacının 2011 yılı sicil ve muvaffakiyet kıymetlendirme notunun 62 puan olarak belirlendiği, muvaffakiyet kıymetlendirme seviyesinin (C) olduğu, bu sebeple 2012 yılı mukavelesinin Temel fiyatına bu fiyatın (%2)’si oranında muvaffakiyet fiyatı ek edilmek suretiyle yenilendiği anlaşılmaktadır.

Mevzuat hükmü uyarınca işçinin muvaffakiyet seviyesinin (C) olarak belirlenmesi durumunda, muvaffakiyet fiyatının (%2) olarak belirleneceği konusunda yönetime tanınan yetkinin bağlı yetki niteliğinde olduğu, Öbür bir anlatımla işçinin başarı seviyesinin (C) olarak belirlenmesi durumunda yönetimin muvaffakiyet fiyatını farklı bir Oran olarak belirlemesine İmkan bulunmadığı açıktır.

Bu durumda, davacının muvaffakiyet değerlendirme seviyesinin (C) olarak belirlenmesine ait sürecin dava konusu yapılmadığı, muvaffakiyet fiyatının ise bu belirleme temel alınmak suretiyle belirlendiği gözetildiğinde davacının muvaffakiyet fiyatının (%2) olarak belirlenmesinde hukuka terslik bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas : 2020/34

Karar : 2020/1256

Tarih : 03.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : .

VEKİLİ : .

KARŞI taraf (DAVACI) : .

VEKİLİ : …

İSTEMİN KONUSU : . idare Mahkemesi’nce verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; . Vilayet Müdürlüğü buyruğunda kontratlı . olarak misyon yapmakta olan davacı tarafından, 2012 yılı kontrat muvaffakiyet fiyatının %8’den %2’ye düşürülmesine ait sürecin iptali ile süreç nedeniyle uğranılan nakdî haklarının yasal faizi ile Birlikte tarafına ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : . idare Mahkemesi’nin temyize husus kararıyla; . olarak vazife yapmakta olan davacı hakkında sicil devri içinde yapılan ikazların sicil puanına tesir edebilecek ikazlar olmadığı, sicil ve muvaffakiyet notunun tespitinde yapılan ikazlarla ilgili olmayan sicil kalemlerinin puanlarının düşük düzenlendiği, davacının geçmiş yıllara ilişkin sicil raporlarının Fazla düzgün seviyede olduğu, 2011 yılı sicilinin (62) puanla (C) olarak düzenlenmesini gerektiren ve sicil notundaki bu düşüşün sebeplerini ortaya koyabilen hukuken kabul edilebilir rastgele bir somut bilgi ve evrakın bulunmadığı, 2011 yılı sicilinin tarafsız ve objektif bir halde “sicillerin objektifliği” unsuruna Müsait olarak düzenlenmediği, sicil ve muvaffakiyet notunun hukuka ters olarak (C) seviyesinde düzenlenmiş olması nedeniyle 2012 yılı kontrat muvaffakiyet fiyatının (%8) oranından (%2) oranına düşürülmesine ait dava konusu süreçte mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı, Anayasa’nın 125. hususu kararı uyarınca yönetimin hukuka tersliği yargı kararıyla tespit edilen süreçler nedeniyle ilgililerin uğradığı ziyanları tazmin etmesi gerektiği, davacının 2011 yılı sicilinin (C) seviyesinde düzenlediğinden maaşından her ay yapılan kesintinin yasal faiziyle Birlikte davacıya ödenmesinin gerektiği gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline, maaşından her ay yapılan kesintinin yasal faiziyle Bir arada davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ : Davalı yönetim tarafından, davacının kendisine verilen misyonları vaktinde ve gereği üzere yapmadığı, amirlerince verilen talimatlara uymadığı, misyon yerini müsaadesiz terk ettiği, devlet memuruna yakışmayacak davranışlarda bulunduğu, bu davranışlarını düzeltmesi için tekraren uyarılmasına Karşın Olumsuz davranışlarını düzeltmediği; bu haliyle davacıya yüksel sicil notu verilmesinin beklenilemeyeceği ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI : yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ :

DÜŞÜNCESİ : Davacının 2012 yılı muvaffakiyet fiyatının düşürülmesine ait süreç ile 2011 yılı sicil ve muvaffakiyet kıymetlendirme raporu farklı süreçler olsa da; yönetimin Tüm hareket ve süreçlerinin yargı kontrolüne tabi olması ve iki süreç ortasında Sebep ve Sonuç ilişkisi bulunması nedeniyle, idare Mahkemesince davacının 2011 yılı sicil ve muvaffakiyet kıymetlendirme raporu dikkate alınmak suretiyle karar kurulmasında hukuka terslik yok ise de; 2011 yılındaki Olumsuz hareketleri nedeniyle davacıya apansızın Çok ikazda bulunulduğu buna bağlı olarak sicil notunun düşük tutulduğu, bu haliyle sicil notunun objektif olarak düzenlendiği ve bunun sonucu olarak da 2012 yılı muvaffakiyet fiyatının (%2)’ye düşürüldüğünden dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmamaktadır. Mahkeme kararının bu münasebet ile bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Onikinci Dairesi’nin 06/11/2019 günlü, E:2018/6654, K:2019/8313 sayılı kararıyla Dairemize gönderilen evrakta, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY: Dava; . Vilayet Müdürlüğü buyruğunda kontratlı . olarak misyon yapmakta olan davacı tarafından, 2012 yılı mukavele muvaffakiyet fiyatının (%8)’den (%2)’ye düşürülmesine ait sürecin iptali ile süreç nedeniyle uğranılan nakdî haklarının yasal faizi ile Bir arada tarafına ödenmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

399 sayılı KHK’nin “Başarı Değerleme Düzeyleri” başlıklı 42. hususunda;

“Yapılan sicil ve muvaffakiyet değerlemesi sonucunda;

59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

60-75 puan alanlar (C),

76-89 puan alanlar (B),

90 ve daha üst puan alanlar (A),

olmak üzere işçi dört muvaffakiyet seviyesinde kıymetlendirilir.” kararına,

“Başarı Ücreti” başlıklı 27. hususunda;

“Sözleşmeli işçiden sicil ve muvaffakiyet değerlemesi sonucunda sicil ve muvaffakiyetleri (A) seviyesinde olanlara Temel fiyatlarının (%8)’i, (B) seviyesinde olanlara (%4)’ü, (C) seviyesinde olanlara (%2)’si oranında hesaplanacak ölçüde ve 43 üncü husustaki asıllara nazaran muvaffakiyet fiyatı ödenir.” kararına,

“Sicil ve muvaffakiyet değerlemeleri” başlıklı 43. maddesinde

“a) (D) seviyesinde olanlarla Öbür bir sicil amirinin yanında, bulundukları vazifenin Temel fiyatı fiyatında bir fiyatla altı ay daha denenmek üzere yeni bir kontrat yapılır. Bu mühlet sonunda da sicil ve muvaffakiyetleri (D) seviyesinde olanların mukaveleleri fesh edilir ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kararları uygulanır.

b) (C) seviyesinde olanların, bulundukları vazifenin Temel fiyatına bu fiyatın (%2)’si oranında,

c) (B) seviyesinde olanların, bulundukları vazifenin Temel fiyatına bu fiyatın (%4)’ü oranında,

d) (A) seviyesinde olanların, bulundukları vazifenin Temel fiyatına bu fiyatın (%8)’i oranında,

başarı fiyatı ek edilmek suretiyle kontratları yenilenir.

(D) seviyesinde bulunanlara muvaffakiyet fiyatı ödenmez.” kararına yer verilmiştir.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kontratlı İşçi Sicil ve Muvaffakiyet Değerlemesi Hakkında Yönetmelik’in “Sicil ve Muvaffakiyet Değerleme Raporlarının Doldurulması” başlıklı 12. maddesinde

“Formlarda yer Meydan kısımlardan kontratlı işçinin “Genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi” kısmı, sicil amirinin kanaatine nazaran (olumsuz), (olumlu) yahut (çok iyi) biçiminde doldurulur. Sorular ise 100 tam not üzerinden kıymetlendirilir. Sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalaması, değerlemeye alınan mevzuda verilen sonuncu sicil ve muvaffakiyet notunu gösterir. Bu en son sicil ve muvaffakiyet notlarının ortalaması sicil ve muvaffakiyet değerleme seviyesinin tespitine temel alınacak notu gösterir.

Bu formda tespit edilecek sicil ve muvaffakiyet değerleme notu;

59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

60-75 puan alanlar (C),

76-89 puan alanlar (B),

90 ve daha üst puan alanlar (A),

düzeyinde olmak üzere kontratlı işçi dört muvaffakiyet seviyesine ayrılır. sicil amirlerinin, kontratlı çalışanın sicil ve muvaffakiyet değerleme raporlarına kanaatinin oluşmasına tesir eden konulara ilişkin bilgi ve doküman örneklerini eklemeleri kaidedir. Bu formda bilgi ve doküman eklenmeyen raporlar geçersiz sayılır.

Sicil ve muvaffakiyet değerleme notlarının ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.” kuralı;

“Sicil ve Muvaffakiyet Değerlemesi Sonucunda Yapılacak İşlem” başlıklı 13. maddesinde

Sicil ve muvaffakiyet değerlemeleri (D) seviyesinde olanlarla; Öbür bir sicil amirinin yanında, bulundukları misyonun Temel fiyatı fiyatında bir fiyatla altı ay daha denenmek üzere yeni bir kontrat yapılır.

Sicil ve muvaffakiyet değerleme seviyeleri (C), (B) ve (A) olanların bulundukları vazifelerin Temel fiyatlarına 399 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 43 üncü unsurunda belirtilen oranlarda muvaffakiyet fiyatı ek edilmek suretiyle mukaveleleri yenilenir. kuralı düzenlenmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Dava belgesinin incelenmesinden; davacının 2011 yılı sicil ve muvaffakiyet kıymetlendirme notunun 62 puan olarak belirlendiği, muvaffakiyet kıymetlendirme seviyesinin (C) olduğu, bu sebeple 2012 yılı mukavelesinin Temel fiyatına bu fiyatın (%2)’si oranında muvaffakiyet fiyatı ek edilmek suretiyle yenilendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda alıntısı yapılan mevzuat kararı uyarınca işçinin muvaffakiyet seviyesinin (C) olarak belirlenmesi durumunda, muvaffakiyet fiyatının (%2) olarak belirleneceği konusunda yönetime tanınan yetkinin bağlı yetki niteliğinde olduğu, Öbür bir anlatımla işçinin muvaffakiyet seviyesinin C olarak belirlenmesi durumunda yönetimin muvaffakiyet fiyatını farklı bir Oran olarak belirlemesine İmkan bulunmadığı açıktır.

Bu durumda, davacının muvaffakiyet kıymetlendirme seviyesinin (C) olarak belirlenmesine ait sürecin dava konusu yapılmadığı, muvaffakiyet fiyatının ise bu belirleme temel alınmak suretiyle belirlendiği gözetildiğinde davacının muvaffakiyet fiyatının (%2) olarak belirlenmesinde hukuka terslik bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. . idare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun temyize mevzu kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. hususu, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Birebir unsurun 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yine bir karar verilmek üzere evrakın ismi geçen idare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 03.03.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir