Danıştay’dan kısım lideri atamalarında aylıklı öğretim üyesi kaidesi

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, Öbür bir kısımda takımı bulunan Profesör 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 unsuru ile görevlendirildiği kısma vekaleten Kısım Lideri olarak atanmıştır.

Mevcut durumda kısımda vazifeli takımlı Profesörün açtığı dava sonucunda, birinci derece mahkemesi davalı yönetimin kısım başkanlığı misyonuna o kısımda misyon yapan öğretim üyeleri ortasından Nakil yapmak konusunda sahip olduğu takdir yetkisinin, davacının uzun yıllar kısım başkanlığı yaptığı dikkate alınarak bu mühlet içinde hakkında düzenlenen sicil raporlarındaki değerlendirmeler, kısımda yaşanan huzursuzluklar, hakkındaki şikayetler, en nihayet hakkında yürütülen soruşturma göz önüne alınarak davacının atanmaması tarafında kullandığının, halk faydası gayesini ve hizmet gereklerini gözeten davalı yönetimin kısım başkanlığına davacıyı tayinetmek konusunda yargı kararı ile zorlanamayacağı Anlatım edilerek yapılan süreç Müsait görülmüştür.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise; Üniversitelerde Akademik Örgüt Yönetmeliği’nin 14 üncü unsuru uyarınca 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 naddesi uyarınca vekaleten atanmasının altı ay müddet ile mevzuata Müsait olduğu; fakat ilgili mevzuatında yer Meydan “bölümün aylıklı profesörleri; profesör unvanlı öğretim üyesi bulunmaması halinde ise aylıklı doçentleri” ibaresine nazaran atamalarda “FİİLİ GÖREV” değil “KADROLU GÖREV“in dikkate alınması gerektiğini Anlatım ederek üniversitenin sürecini bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

Esas No: 2014/11713

Karar No: 2019/4841

İstemin Özeti: İzmir 4. idare Mahkemesi’nin 02/07/2014 gün ve E:2012/2163, K:2014/904 Sayılı kararının hukuka alışılmamış olduğu öne sürülerek, 2577 Sayılı Kanun’un 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Niyeti: İstemin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, ….. Üniversitesi yazın Fakültesi Mütercim Tercümanlık Kısmı’nda öğretim üyesi olarak misyon yapan davacının anılan yere kısım lideri olarak atanması yolundaki müracaatının reddine ait süreç ile kısım başkanlığına yapılan vekaleten Nakil sürecinin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davalı yönetimin kısım başkanlığı vazifesine o kısımda misyon yapan öğretim üyeleri ortasından Nakil yapmak konusunda sahip olduğu takdir yetkisinin, davacının uzun yıllar kısım başkanlığı yaptığı dikkate alınarak bu müddet içinde hakkında düzenlenen sicil raporlarındaki değerlendirmeler, kısımda yaşanan huzursuzluklar, hakkındaki şikayetler, en nihayet hakkında yürütülen soruşturma göz önüne alınarak davacının atanmaması istikametinde kullandığı, halk faydası maksadını ve hizmet gereklerini gözeten davalı yönetimin kısım başkanlığına davacıyı tayinetmek konusunda yargı kararı ile zorlanamayacağı, öteki yandan, ….. Üniversitesi Rektörlük süreci ile 2547 Sayılı Kanun’un 13-b-4 unsuru uyarınca …. Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. ….. yazın Fakültesi Mütercim Tercümanlık anne ilim Kısmı’nda görevlendirildiği ve fiilen buradaki vazifesine başladıktan sonra mevzuat kararı uyarınca fiilen misyon yaptığı kısmın kısım başkanlığına dava konusu süreç ile vekaleten atanmasında hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Bölüm” başlıklı 21. unsurunda; “Bir fakülte ya da yüksekokulda, tıpkı yahut emsal nitelikte eğitim-öğretim yapan birdenbire Çok kısım bulunamaz. Kısım, kısım lideri tarafından yönetilir. Kısım lideri; kısmın aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde Yardımcı doçentler ortasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç Yıl için atanır. Mühleti biten reis tekrar atanabilir. Kısım lideri, vazifesi başında bulunamayacağı mühletler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Rastgele bir nedenle altı aydan Çok ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere tıpkı formülle yeni bir kısım lideri atanır. Kısım lideri, kısmın her seviyede eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve kısma ilişkin her türlü faaliyetin tertipli ve verimli bir biçimde yürütülmesinden sorumludur.” kararı yer almaktadır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Temel alınarak çıkarılan 18/02/1982 tarih ve 17609 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Örgüt Yönetmeliği’nin “Bölümler” başlığı altında yer Meydan 13. hususunda, kısım; fakülte ve yüksekokulların Gaye kapsam ve Nitelik tarafından bir Tüm oluşturan ve lisans seviyesini de içeren en az bir eğitim-öğretim, ilim ve sanat kısımlarında araştırma ve uygulama yapan ünite olarak tanımlanmış; 14. hususunun birinci fıkrasında, aniden Çok anabilim kısmı bulunan kısımlarda bölüm lideri, o kısmın aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde Yardımcı doçentleri ortasından o kısmı oluşturan anabilim yahut anasanat kolu liderlerinin 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde fakültelerde dekanca atanacağı ve nihayet fıkrasında da, kısım liderinin, kısmın her seviyedeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve kısımla ilgili her türlü faaliyetin nizamlı ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların tesirli bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan Mesul olduğu; fakülte yahut yüksekokul heyetine katılacağı, kısmı temsil edeceği, kısımda misyonlu öğretim elemanlarının misyonlarını yapmalarını izleyeceği ve denetleyeceği, her öğretim yılı sonunda kısmın geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile istikbal yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan yahut yüksekokul müdürüne sunacağı karar altına alınmıştır.

Yine anılan Yönetmeliğin 18. hususunda; “Bölüm, anabilim, anasanat, ilim ve sanat kolları liderlerinin vazife mühletleri üç yıldır. Müddeti biten reis tekrar tıpkı yollarla atanabilir. Kısım liderleri ile yardımcıları devamlı statüde yahut devlet memurlarının tabi oldukları mesai saatlerine ve mühletine tabi olmak kaidesiyle kısmi statüde olan öğretim üyeleri ortasından bu Yönetmeliğin 14’üncü; anabilim, anasanat, ilim ve sanat kısımları liderleri ile yardımcıları devamlı statüde yahut devlet memurlarının tabi olduğu mesai saatlerine ve mühletine tabi olmak kaidesiyle kısmi statüde olan öğretim üyeleri, bulunmadığı takdirde öğretim vazifelileri ortasından Yönetmeliğin 16. ve 17. unsurlarında belirtilen asıllara nazaran seçilir. Gerektiğinde, bir bireyde birdenbire Çok yöneticilik vazifesi, lakin rektörün onayı ile toplanabilir. Dekan Gerekli gördüğü hallerde değişik eğitim ünitelerinin koordinatörlüğünü yapar. Lakin apansızın Çok anabilim kısmının kapsandığı kısımlarda bölüm lideri bir anabilim kolu başkanlığını, birdenbire Çok ilim kısmının kapsandığı anabilim kısımlarında, anabilim kolu lideri bir ilim kolu başkanlığını üstlenebilir. Dekan Gerekli gördüğü hallerde değişik eğitim ünitelerinin koordinatörlüğünü yapar. Anabilim yahut anasanat kısmı, ilim yahut sanat kolu başkanlıkları boşaldığında, yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü yahut dekan, o anabilim yahut anasanat, ilim yahut sanat kısmında vazifeli öğretim üyelerini ve öğretim görevlilerini, boşalmış olan kısım liderini seçmek üzere bir hafta içinde toplantıya çağırır. Seçimler Üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile gizli oyla yapılır. reis katılan Üye sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. ( Değişik nihayet cümle:RG-23/07/2003-25177 ) Anabilim yahut anasanat, ilim yahut sanat kısmı liderlerinin seçiminde üçüncü Zaman sonunda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde dördüncü çeşitte da en Fazla oy Meydan Namzet seçilmiş olur. ( Değişik altıncı fıkra:RG-23/07/2003-25177 ) Dördüncü cinste oyların eşit çıkması halinde beşinci Periyot oylama yapılır. Bu tıpta da eşitliğin bozulmaması halinde lider, eşit oy alanlar ortasından yüksekokul müdürü, konservatuar müdürü yahut dekan tarafından direkt atanır ve Nakil Rektörlüğe bildirilir.” kuralı yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, 11/01/1999 tarihinden itibaren ….. Üniversitesi yazın Fakültesi Mütercim Tercümanlık Kısım Lideri olarak misyon yapan davacının, kısım başkanlığı misyonunun 01/09/2012 tarihinde sona erdiği, davacının tekrar kısım başkanlığına atanma talebi ile 30/08/2012 tarihli dilekçesi ile davalı yönetime başvurduğu, davacının bu talebinin 03/09/2012 tarih ve 1792 Sayılı süreç ile reddedildiği, bu ortada ….. Üniversitesi …. Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. …… 27/11/2012 tarihli rektörlük süreci ile 2547 Sayılı Kanun’un 13-b-4 hususu uyarınca yazın Fakültesi Mütercim Tercümanlık Anabilim Kolunda görevlendirildiği, 30/11/2012 tarihinde yeni misyonuna başladığı ve 25/12/12012 tarih ve 35163 Sayılı rektörlük süreci ile 30/11/2012-30/05/2013 tarihleri ortasında altı (6) aylık mühlet ile Üniversitelerde Akademik Örgüt Yönetmeliği’nin 14. hususu uyarınca vekaleten atanması üzerine bakılmakta olan dava açılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat kararlarında yer Meydan Aleni karar gereği kısım liderlerinin kısmın aylıklı profesörleri; profesör unvanlı öğretim üyesi bulunmaması halinde ise aylıklı doçentleri ortasından seçilmesi gerektiği tartışmasızdır.

Bir Öbür anlatımla; apansızın Fazla kısımdan oluşan fakültelerde hangi kısım için kısım lideri seçilecekse mevzuatta yer Meydan koşulları taşıyan o kısım öğretim üyeleri ortasından Yine mevzuatta öngörülen adapla Nakil yapılacaktır.

Yine, mevzuatta kısım liderinin o kısmın öğretim üyeleri ortasından seçileceği kuralı dikkate alındığında; kısım, bir anabilim kolu başkanlığından oluşuyorsa o anabilim kolu öğretim üyeleri ortasından; aniden Çok anabilim kolundan oluşuyorsa Tekrar kısım altında bulunan anabilim kısımlarının tamamında vazife yapan bir Öbür anlatımla; takımlı olarak misyon yapan, öğretim üyelerinin tamamının kıymetlendirilmesi suretiyle koşulları sağlayanlar ortasından atanacağı tartışmasızdır.

Olayda; ……Üniversitesi yazın Fakültesi Mütercim Tercümanlık Kısmının Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Kısmı Başkanlığı ile İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Kolu Başkanlığı’ndan oluştuğu, davacının İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Kolu’nda profesör unvanlı Biricik öğretim üyesi olduğu, Almanca Mütercim tercümanlık Anabilim Kolu’nda da profesör unvanlı bir öğretim üyesinin bulunduğu, münasebetiyle yazın Fakültesi Mütercim Tercümanlık Kısmı’nda davacı ile Bir arada iki (2) profesör unvanlı öğretim üyesinin takımlı misyon yaptığı, hasebiyle boşalan kısım başkanlığı atamasının üstte yer Meydan yasal düzenlemeler uyarınca, kısmın takımlı öğretim elemanları ortasından yapılması gerekirken bu metoda uyulmaksızın davacının müracaatının reddedilmesi ve kısım başkanlığına …Üniversitesi, ……. Fakültesi, Yabancı Lisanlar Eğitimi Kısmı, Alman Lisanı Eğitimi Anabilim Kolu Başkanlığı’nda takımlı öğretim üyesi olan Prof. Dr. ….. atanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan; davalı idarece Prof.Dr. …… 27/11/2012 tarihli Rektörlük süreci ile 2547 Sayılı Kanun’un 13-b-4 hususu uyarınca yazın Fakültesi Mütercim Tercümanlık Anabilim Kısmında görevlendirildiği, 30/11/2012 tarihinde yeni misyonuna başladığı ve 25/12/2012 tarih ve 35163 Sayılı rektörlük süreci ile 30/11/2012-30/05/2013 tarihleri ortasında altı (6) aylık mühlet ile Üniversitelerde Akademik Örgüt Yönetmeliği’nin 14. hususu uyarınca vekaleten atanmasının mevzuata Müsait olduğu, anılan kişinin fiilen kısımda vazife yaptığı savunulmakta ise de; gerek Kanun’da gerek Yönetmelik’te yer Meydan ” kısmın aylıklı profesörleri; profesör unvanlı öğretim üyesi bulunmaması halinde ise aylıklı doçentleri” ibaresinden de anlaşıldığı üzere; “fiili görev” değil “kadrolu görev” yapan öğretim üyelerinin kısım başkanlığına atanabilecek şahıslar ortasında yer aldığı tartışmasızdır.

Bu durumda; idarece kısımda koşulları sağlayan takımlı öğretim elemanları ortasından mevzuat kararları uyarınca Nakil yapılmaksızın kısmın öğretim vazifelisi olmayan Prof.Dr. …. kısım başkanlığına vekaleten atanmasında hukuka uyarlık; aykırı istikametteki Mahkeme kararında türel isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; İzmir 4. idare Mahkemesi’nin temyize mevzu kararının bozulmasına, belgenin yine bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 20.05.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir