Danıştay’dan 6360 ile Çağ olan çalışanın misyonda yükselme müracaatlarına dair Kıymetli karar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Ordu Vilayet özel Yönetiminde çalışan bir şef, 6360 sayılı kanun sonrasında, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı’nda şef olarak atanmıştır. Daha sonra da İçişleri Bakanlığının şube müdürü unvanı için açtığı misyonda yükselme imtihanına başvurmuştur. Fakat 3 yıllık kurumda çalışma mühletini doldurmadığı için başvurusu reddedilmiştir. Açılan davada, Danıştay 2. Dairesi “Öte yandan, İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Metot ve Temellerine Dair Yönetmelik’te; kendi iradesi olmaksızın, 6360 Sayılı kanun gereği olarak İçişleri Bakanlığı’na atananlar bakımından, anılan Bakanlıkta misyonda yükselme suretiyle atanılmak istenilen vazifeler için alt misyonlarda geçirilmesi öngörülen hizmet mühletine, 6360 Sayılı kanun nedeniyle Bakanlığa atanmadan Evvel çalışılan kurumlarda birebir alt misyonda geçmiş olan hizmet müddetlerinin iç edilip edilmeyeceğine ait Özel bir düzenleme bulunmadığı üzere, daha Evvel çalışılan kurumlarda birebir alt misyonda geçmiş olan hizmet müddetlerinin iç edilmesini engelleyen bir kural da bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yönetimin Olumsuz yanıtını iptal etmiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARA

T.C.

DANIŞTAY 2. DAİRE

E. 2016/9848

K. 2020/977

T. 19.2.2020

İSTEMİN KONUSU: Ordu idare Mahkemesi’nce verilen 31/12/2015 günlü, E:2015/1205, K:2015/2018 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı’nda şef olarak misyon yapan davacının, şube müdürü takımı için açılan misyonda yükselme imtihanına girmek maksadıyla yaptığı müracaatın reddine ait 23/06/2015 günlü, 2015/4 Sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Ordu idare Mahkemesi’nin temyize husus kararıyla; halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair genel Yönetmelik’in 6. hususunun, ilgili kurumlara, çıkaracakları yönetmeliklerde, alt vazifelerde aranan mühletin ve bu mühletin hesaplanmasında ilgilinin var ve/veya evvelki kurumlarında geçen müddetleriyle değerlendirilip değerlendirilmemesi bakımından takdir hakkı tanındığı, bu kapsamda, dava konusu sürecin desteği olan İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Tarz ve Asıllarına Dair Yönetmelik’in 7. unsuruyla getirilen alt vazifeler için aranan mühletin tamamının var kurumda geçmiş olması şartının da üst kurallar getirdiği tartışmasız olan çerçeve Yönetmelik kuralına terslik oluşturmadığı, ilgili yönetimlerin, takdir hakkı kapsamında, gerek bu süreyi belirleyebileceklerinin, gerekse bu mühletin tamamının kurumunda geçmesi şartını getirebileceklerinin kabulünün gerektiği, bu durumda, davacının, şube müdürlüğü misyonu için aranan üç yıllık alt vazife mühletini İçişleri Bakanlığının merkez yahut taşra teşkilatında geçirmemiş olması nedeniyle tesis edilen dava konusu süreçte hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Davacı tarafından, halk Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair genel Yönetmelik’in 6. unsurunda, 657 Sayılı Kanun’a tabi öteki kurumlarda geçen hizmet müddetinin, Laf konusu Kanun’un 68. hususu, (B) bendi kararlarına nazaran kıymetlendirilmesi gerektiğinin açıkça belirtildiği, bu prestijle, Vilayet Özel yönetimlerinde geçen hizmet mühletinin de İmtihan müracaatında kıymetlendirilmesi gerektiği; Vilayet Özel yönetimi işçisi, 6360 Sayılı kanun kapsamında, bütün mali ve özlük hakları ile Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlıklarına atandıklarından, Vilayet Özel yönetimlerinde geçen hizmet müddetlerinin değerlendirilmesinin yasal mecburilik olduğu; 6360 Sayılı Kanun’la kurulan Ordu Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığının, tıpkı Kanun’la hükmî kişiliği sona erdirilen Ordu Vilayet özel Yönetiminin yasal halefi olduğu, münasebetiyle Ordu Vilayet özel Yönetiminin Bakanlık merkez yahut taşra teşkilatına iç olduğunun kabul edilmesi gerektiği ileri sürülerek, davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI: karşılık verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ FİKRİ: Temyiz isteminin kabulüyle idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce; Danıştay Onaltıncı Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Şurası’nın 01/08/2016 günlü, K:2016/32 Sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıyeten bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen belgede, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR: İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Ordu Vilayet özel Yönetimi’nde, 04/01/2010 tarihinde, bilgi hazırlama ve Denetim işletmeni (VHKİ) olarak misyona başlamış olan davacı, 19/10/2011 tarihinden itibaren, şef olarak misyon yapmış, 06/12/2012 günlü, 28489 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 Sayılı kanun ile hukukî kişiliği sona eren Ordu Vilayet özel Yönetiminden Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı buyruğundaki şef takımına atanmış ve vazifesine 31/03/2014 tarihinde başlamıştır.

Davacı, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı takımlar için yapılacak misyonda yükselme ve unvan değişikliği imtihanına, şube müdürü takımı için müracaatta bulunmuş, fakat, davalı idarece, davacının, hizmet mühleti ile ilgili olarak kıymetlendirme yapılarak, İçişleri Bakanlığı İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yol ve Asıllarına Dair Yönetmelik’in 7. hususu, 1. fıkrası, (ç) bendi uyarınca, “şube müdürü” takımına atanabilmek için, nihayet müracaat tarihi prestijiyle Bakanlık merkez yahut taşra teşkilatında şef takımında en az üç Yıl çalışmış olmak gerektiği, davacının ise, imtihana nihayet müracaat tarihi prestijiyle Bakanlık taşra teşkilatında üç yıldan az fiili hizmeti bulunduğundan, Yönetmelik’teki anılan koşulu taşımadığı gerekçesiyle müracaatının reddedilmesi üzerine, talebinin reddine ait sürecin iptali istemiyle temyizen görülmekte olan davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

06/12/2012 günlü, 28489 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 Sayılı On Dört Vilayette Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Süreksiz 1. unsuru, 6. fıkrasında; “Bu Kanun’a nazaran hukuksal kişilikleri kaldırılan Vilayet Özel Yönetimlerinin çalışanı, komite kararıyla ilgisine nazaran yatırım izleme ve uyum başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu yahut ilçe belediyesine devredilir.” kararı yer almaktadır.

18/04/1999 günlü, 23670 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Temellerine Dair genel Yönetmelik’in, 23/07/2014 günlü, 29069 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 2. hususuyla değiştirilen, “Hizmet süresi” başlıklı 6. hususunda; ”Kurumlar, vazifenin niteliği prestijiyle misyonda yükselme suretiyle atanacak işçi için bulunduğu kurumda yahut öteki kurumlarda alt misyonlarda çalışmış olma koşulu ve müddeti arar. duyuru edilen takım yahut durum için bu kaidesi sağlayan işçi bulunmaması durumu dış olmak üzere, bu müddetlerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması temeldir. Kurumlar atanılacak vazifenin niteliği prestijiyle aranacak hizmet müddetlerini, Devlet Memurları Kanunu’nun 68. hususu, (B) bendi kararlarına nazaran kıymetlendirerek kendi kurumlarında ve öteki kurumlarda geçen müddetleri dikkate alarak belirler.” kuralı bulunmaktadır.

08/06/2007 günlü, 26546 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Tarz ve Temellerine Dair Yönetmelik’in 16/12/2010 günlü, 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 5. unsuru ve 11/04/2014 günlü, 28969 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 4. hususuyla değiştirilen, ”Görevde yükselme imtihanı sonucu atanacaklarda aranacak Özel şartlar” başlıklı 7. unsuru, 1. fıkrası, (ç) bendinde, “şube müdürü” takımına atanabilmek için Gerekli şartlar, “Son Müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez yahut taşra teşkilatında Vilayet planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef yahut daha üst unvanlı bir takımda en az üç Yıl çalışmış olmak kaydıyla Yekün on Yıl hizmet müddeti bulunmak…” olarak sayılmıştır.

Anılan Yönetmelik’in, 19/01/2015 günlü, 29241 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’in 8. unsuruyla değiştirilen, “Devredilen yahut özelleştirilen kuruluşlardan atama” başlıklı 25. hususunda ise; “(1) Bu Yönetmelik kararları aşağıdaki durumlarda uygulanmaz. a) 24/11/1994 günlü, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 22. unsuru kapsamında Bakanlığa birinci defa atanacaklarda, b) 12/11/2012 günlü, 6360 Sayılı On Dört Vilayette Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair kanun ile büyükşehirlerde hukuksal kişilikleri sona eren Vilayet özel Yönetimlerinden Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlıklarına Zaman, Tasfiye ve Paylaştırma Komitelerince atanan ya da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm takım ve gereksinim fazlası çalışandan birebir Kanun’un Süreksiz 1. unsuru kapsamında Bakanlığa birinci kere atanacaklarda” kuralı yer almaktadır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

İçişleri Bakanlığı İşçisi Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Metot ve Asıllarına Dair Yönetmelik’in 25. unsuru kararından; 6360 Sayılı kanun ile büyükşehirlerde hukukî kişilikleri sona eren Vilayet Özel yönetimlerinden, valiliğe bağlı yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına atanan işçiden, tıpkı Kanun’un Süreksiz 1. hususu kapsamında İçişleri Bakanlığı’na birinci sefer atanacaklarda bu Yönetmelik kararlarının uygulanmayacağı, diğer bir sözle, 6360 Sayılı kanun nedeniyle Vilayet Özel yönetimlerinden Bakanlığa birinci sefer atamalar sırasında, anılan Yönetmelik’teki kuralların aranmayacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davacının durumunda olduğu üzere, Valiliğe bağlı yatırım izleme ve uyum başkanlığına şef olarak ataması gerçekleşerek İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı işçisi haline gelmiş olanların, şube müdürü üzere daha üst unvanlar için misyonda yükselme imtihanına müracaatlarının, anılan Yönetmelik’in kapsamında olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Metot ve Asıllarına Dair Yönetmelik’te; kendi iradesi olmaksızın, 6360 Sayılı kanun gereği olarak İçişleri Bakanlığı’na atananlar bakımından, anılan Bakanlıkta vazifede yükselme suretiyle atanılmak istenilen misyonlar için alt vazifelerde geçirilmesi öngörülen hizmet mühletine, 6360 Sayılı kanun nedeniyle Bakanlığa atanmadan Evvel çalışılan kurumlarda birebir alt vazifede geçmiş olan hizmet müddetlerinin iç edilip edilmeyeceğine ait Özel bir düzenleme bulunmadığı üzere, daha Evvel çalışılan kurumlarda birebir alt vazifede geçmiş olan hizmet müddetlerinin iç edilmesini engelleyen bir düstur da bulunmamaktadır.

Bu konulardan hareketle uyuşmazlık incelendiğinde; Ordu Vilayet özel Yönetiminde şef olarak vazife yapmakta iken, kendi iradesi olmaksızın, 6360 Sayılı kanun gereği olarak İçişleri Bakanlığı (Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı) bünyesindeki şef takımına atanmış olan davacının, şube müdürü takımına misyonda yükselme suretiyle atanması için Bakanlık merkez yahut taşra teşkilatında şef takımında geçirmesi öngörülen hizmet müddetinin, İçişleri Bakanlığı Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Metot ve Temellerine Dair Yönetmelik’in 7. hususu, 1. fıkrası, (ç) bendi uygulanarak üç Yıl olarak temel alınmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Kaldı ki, 6360 Sayılı kanun nedeniyle Vilayet Özel yönetimlerinden İçişleri Bakanlığına birinci defa atamalar sırasında dahi aranmayacak olan İçişleri Bakanlığı İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Adap ve Asıllarına Dair Yönetmelik’in hizmet mühletine ait kaidelerinin; kendi iradeleri olmaksızın, kanun gereği olarak İçişleri Bakanlığındaki misyonlara atanmış olanların, anılan Bakanlık bünyesinde vazifede yükselme suretiyle atanmaları sırasında da aranmaması, hakkaniyete de Müsait bir düzenlemedir.

Bu durumda, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı takımlar için yapılacak misyonda yükselme ve unvan değişikliği imtihanına, şube müdürü takımı için müracaatta bulunan davacının bu müracaatının, davalı idarece, davacının hizmet mühleti ile ilgili olarak kıymetlendirme yapılarak, İçişleri Bakanlığı Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yöntem ve Asıllarına Dair Yönetmelik’in 7. unsuru, 1. fıkrası, (ç) bendi uyarınca, “şube müdürü” takımına atanabilmek için, nihayet müracaat tarihi prestijiyle, Bakanlık merkez yahut taşra teşkilatında şef takımında en az üç Yıl çalışmış olmak gerektiği, davacının ise, imtihana nihayet müracaat tarihi prestijiyle Bakanlık taşra teşkilatında üç yıldan az fiili hizmeti bulunduğundan, Yönetmelik’teki anılan kuralı taşımadığı gerekçesiyle reddine ait süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasının 15/06/2016 günlü, YD İtiraz No:2016/314 Sayılı kararı da bu istikamettedir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Ordu idare Mahkemesi’nce verilen 31/12/2015 günlü, E:2015/1205, K:2015/2018 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun temyize bahis kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. hususu, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Tıpkı unsurun 3622 Sayılı kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca, tekrar bir karar verilmek üzere belgenin ismi geçen idare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususu, 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere, 19.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir