4/B’li işçi hakkında 4483 sayılı Kanuna nazaran ön inceleme yapılabilir mi?

Kiralık Evler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Danıştay 1. Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususuna tabi kontratlı işçi hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve öbür halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında kanun kapsamında ön inceleme yapılabileceğine hükmetti.

Sözleşmeli işçi statüsünde misyon yapan ilgilinin 657 sayılı Kanunun 4 üncü unsuru mucibince kamu vazifelisi, kamu vazifelisi olması sebebiyle de 4483 sayılı Kanuna tabi olduğu, 4483 sayılı kanun uyarınca da hakkında ön inceleme yapılmasına ve soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi tarafında yetkili merci kararı verilmesine Mani bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

Danıştay 1. Daire

E:2018/1440

K:2018/1476

KARAR

Çalışma, Toplumsal Hizmetler ve Aile Bakanlığının 1.8.2018 tarih ve 1 .5366 sayılı yazısı ekinde gönderilen evrak, Trablus Büyükelçiliği Çalışma ve Toplumsal Emniyet Müşavirliğinde ve Bingazi Başkonsolosluğu Çalışma ve Toplumsal Emniyet Ataşeliğinde misyonlu Ataşeler Ataşe Vekili Müşavirler … ile Müşavir Vekili … haklarında soruşturma müsaadesi verilmesine, Ataşe … hakkında karar verilmesine yer olmadığına, mahalli Katip … hakkında da ön inceleme yapılmasının Mümkün olmadığına ait Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanının 19.4.2018 tarih ve ITK-01 sayılı karan ve bu karara haklarında soruşturma müsaadesi verilen … vekili Av…., … ve … tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi … açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve öteki halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında kanun uyarınca incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 sayılı Memurlar ve öteki halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu hususunda, yetkili merciin soruşturma müsaadesi verilmesine yahut verilmemesine ait kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur yahut öteki halk görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma müsaadesi verilmesine ait karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yahut öteki halk görevlisinin, soruşturma müsaadesi verilmemesine ait karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı yahut şikayetçinin, müsaade vermeye yetkili merciler tarafından verilen sürece koymama kararına karşı da şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği, itiraz mühletinin ise, yetkili merci kararının bildirisinden itibaren on gün olduğu karara bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanının 19.4.2018 tarih ve İTK-O1 sayılı soruşturma müsaadesi verilmesine ait kararının hakkında soruşturma müsaadesi verilen …’e bildirimine dair alındı evrakının belgede bulunmadığı, yetkili merci kararının …’e bildirim edilip edilmediğinin bilinemediği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ilgililer hakkında yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen ön inceleme raporunda, mahalli Katip …’nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu uyarınca bir takıma bağlı olmadan kontratlı olarak muvakkat bir misyon yaptığı ve 4483 sayılı Memurlar ve öbür halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında kanun kapsamında olmadığı belirtilerek ismi geçen hakkında ön inceleme yapılmasının Mümkün olmadığının belirtildiği, bu nedenle ön inceleme kapsamında tabirinin alınmadığı, ön inceleme raporunda, isnat edilen aksiyon nedeniyle ismi geçen hakkında soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi yolunda önen getirilmediği, yetkili merci tarafından da bu şahıs hakkında soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi yolunda bir karar verilmediği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunda, kontratlı işçinin, kalkınma planı, yıllık program ve Amel programlarında yer Meydan Değerli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için Kural olan, mecburî ve istisnai hallere münhasır olmak üzere Özel bir Uğraş bilgisine ve ihtisasına gereksinim gösteren süreksiz işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen temel ve yordamlar çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet İşçi Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen durumlarda, mali yük sonlu olarak kontrat ile çalıştırılmasına karar verilen ve Amele sayılmayan halk hizmeti vazifelileri olduğu karara bağlanmıştır.

Bu bağlamda, kontratlı işçi statüsünde misyon yapan ..nın 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü unsuru mucibince halk vazifelisi, halk vazifelisi olması sebebiyle de 4483 sayılı Kanuna tabi olduğu, 4483 sayılı kanun uyarınca da hakkında ön inceleme yapılmasına ve soruşturma müsaadesi verilmesi yahut verilmemesi istikametinde yetkili merci kararı verilmesine Mani bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle, Çatışma ve Toplumsal Emniyet Bakanının 19.4.2018 tarih ve İTK-01 sayılı soruşturma müsaadesi verilmesine ait kararı, hakkında soruşturma müsaadesi verilen …’e bildiri edilmiş ise bildirim alındısının evraka eklenmesi, edilmemize yetkili merci kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen yola Müsait olarak …’e bildirim edilmesi, tebligat alındısı ile Birlikte …’ün bu karara itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek, ayrıyeten mahalli Katip … hakkında isnat edilen hareket nedeniyle tabiri alınmak suretiyle, soruşturma müsaadesi verilmeli yahut verilmemesi yolunda Teklif getiren ek ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından ek karar verilmesi, verilecek ek kararın cinsine nazaran Gerekli yazılı bildirimler yapılarak tarihli ve imzalı bildirim alındısı ile Bir arada itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek bu belge ile Birlikte Dairemize gönderilmesi için evrakın karar ekli olarak Çalışma, Toplumsal Hizmetler ve Aile Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 25.9.2018 tarihinde oybirliğiyle katar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir