Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından:

PERSONEL GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kuruluş ve Kuruluşlar ile öbür Kuruluş ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği kararları çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak vilayetlerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, grup çalışmasına yatkın, kendine güvenen, irtibata açık, olumlu düşünen, üretken, değişen çalışma şartlarına Ahenk sağlayabilen ve seyahat mahzuru olmayan 1 İç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden Mesul olmak üzere 6 uzman alımı yapılacaktır.1

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın aktiflik alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak vilayetleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, imtihanda başarılı olan adaylar bu vilayetlerden Ajansın Müsait göreceği rastgele birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Onur ve onur kırıcı cürümden yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma hatalarından Dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Vazifenin devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) nihayet müracaat tarihinden evvelki 5 Yıl içinde İngilizce lisanından YDS’den (C) seviyesinde yahut lisan yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve memleketler arası geçerliği bulunan Öbür bir imtihandan taban (C) seviyesine karşılık gelen puanın muadilini sağlayan dokümana nihayet müracaat tarihi prestijiyle sahip olmak.

1.2. dahil Denetçi İçin Aranan özel Şartlar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kuramlarından yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

b) nihayet müracaat tarihinden evvelki 5 Yıl içinde, İngilizce lisanından YDS’den minimum 60 puan yahut memleketler arası geçerliliği bulunan Öbür bir imtihandan taban 60 puana karşılık gelen bir puan almış olmak,

c) Kamuda yahut Özel kesimde kontrol elemanı olarak en az beş Yıl çalışmış olmak,

ç) halk İç kontrol sertifikası yahut memleketler arası eş pahalığı bulunan İç kontrol sertifikalarından birine sahip olmak.

1.3. Uzman İşçi İçin Aranan özel Şart

1.3.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Adaylar

Hukuk müşavirliğinden Mesul uzman işçi iç uzman çalışanın, 2019 yahut 2020 yılında yapılan halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) mezun oldukları tahsil kısımları prestijiyle aşağıda 3’üncü unsurda yer Meydan tabloda belirtilen puan çeşitlerinden taban 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

1.3.2. KPSS’ye Girme Koşulu Aranmaksızın İş Deneyimi ile Başvuracak Adaylar

Başvuru tarihi prestijiyle 50 yaşını doldurmamış olmak kuralıyla, halk bölümü yahut Özel kesimde aşağıdaki hususlarda belgelendirilebilecek biçimde en az 5 (beş) Yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak gerekmektedir.

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve idaresi,

c) Strateji geliştirme, strateji idaresi,

ç) İzleme ve kıymetlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve etraf,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve irtibat teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları idaresi,

i) Milletlerarası ticaret.

1.4. Hukuk Müşavirliğinden Mesul Uzman İşçi İçin Aranan özel Şart

Hukuk müşavirliğinden Mesul uzman işçinin, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden yahut buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olması gerekmektedir.

1.5. Tercih Sebepleri

İç denetçi ve uzman işçi adayları için Ajansın aktiflik alanları ile ilgili mevzularda bilgi ve tecrübe sahibi olma, ilanın 3 üncü hususundaki tahsil kolları yahut bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans yahut doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı lisan evrakına sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir.

Hukuk müşavirliğinden Mesul uzman işçi adayları için avukatlık stajını tamamlamış bulunmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

Adayların Laf konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu İmtihan müracaatında belgelendirmeleri gerekmektedir.

2. Konumların Unvan ve Sayıları

1 İç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden Mesul 6 uzman olmak üzere Yekün 7 çalışana kadar alım yapılabilecektir.

3. tahsil Kısımları Prestijiyle Konum Sayıları

Yarışma imtihanı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, halk idaresi, milletlerarası alakalar, memleketler arası ticaret, istatistik, ekonometri, mühendislik ve grafik kısımlarından mezun olmuş adaylar ortasında gerçekleştirilecektir.

4. müracaat Biçimi, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 16/11/2020 tarihinden başlayarak 30/11/2020 tarihi saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan batı Karadeniz Kalkınma Ajansı İmtihan müracaat temasından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve hakikat bir halde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, üstte belirtilen İmtihan giriş koşullarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve dokümanları elektronik ortamda taratıp müracaat formunun ilgili kısımlarına eklemeleri zaruridir.

Sadece elektronik ortamda yapılan müracaatlar geçerli olup ilanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile elden, e-posta yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak müracaatlarda adaylar için hazırlanan Denetim listesi şu haldedir:

Her aday, sadece bir konum için müracaat yapabilecektir. aniden Çok durum için yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Müracaata eklenen bilgi ve dokümanların gerçek ve gerçeğinin birebiri olduğunu müracaat sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

5. Müracaatların Kıymetlendirilmesi ve İmtihana Çağrı

Başvurular; KPSS puanı, YDS puanı, Amel deneyimi ve ilanda belirtilen öbür tercih alanları bakımından Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği’nin Ek-l’inde (Değişik:RG-20/10/2020-31280) ve aşağıda yer Meydan kıymetlendirme kriterleri doğrultusunda alım yapılacak tahsil kollarının her biri için sıralanacak ve belirlenen konum sayısının beş sert Namzet Karşılaşma imtihanına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir.

*5 Yıl ve üzerindeki tecrübe müddeti dikkate alınır. (5 Yıl için İmtihan ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ek her bir Yıl için 100 puan tamamlayacak biçimde 2 puan verilir.

** İkinci yabancı lisana ait İmtihan ilanında belirtilen taban YDS yahut eşdeğerliliği bulunan İmtihan puanları dikkate alınır.

*** Başvurulan konum için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, tecrübe ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden Çok evraka sahip olma bu alanın adayın Yekün puanlamasındaki yükünü değiştirmez.

Değerlendirme sonucu puanı nihayet sıradaki Namzet ile eşit olan adaylar da Karşılaşma imtihanına Davet edilecektir. Fakat, imtihana katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kaidelerini taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe ters bilgi verdiği yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı belirlenen bireyler Karşılaşma imtihanına alınmayacaktır. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılacak ve bunlarla kontrat yapılmayacaktır. Bu üzere durumları tespit edilenlerle kontrat yapılmış olsa dahi kontratları feshedilecektir.

Yarışma imtihanı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Sınav müracaatlarına ait olarak yapılan itirazlar, Yönetim Şurası lideri tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç Benlik bir kurul tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu müddet, incelemenin Mecbur kılması halinde en Çok on beş güne kadar uzatılabilir.

6. Karşılaşma İmtihanının İçeriği, Kıymetlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Ajansta istihdam edilecek işçi, Ajans tarafından kelamlı İmtihan halinde yapılacak Karşılaşma imtihanı ile belirlenecektir.

Yarışma imtihanı İşçi Yönetmeliği’nin 17’nci hususunun ikinci fıkrası gereği genel Sekreterin başkanlığında beş Benlik İmtihan heyeti tarafından yapılacaktır.

Sınav şurası üyeleri, adayın mezun olduğu alandaki uzmanlık seviyesi, mesleksel Deneme ve bilgi birikimi, yabancı lisan bilgisi ve yabancı lisanı kullanabilme seviyesi, adayın kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek duruma yatkınlık, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya başka farklı not verecektir.

Sınav konseyi üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması İmtihan sonucunu gösterir. İmtihan muvaffakiyet notu Çehre puan üzerinden yetmiştir. İmtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş durum sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş durum sayısı kadar Namzet Karşılaşma imtihanını kazanmış kabul edilir. İmtihanda yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Heyeti, muvaffakiyet sırasına nazaran sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar ortasından, boş durum sayısının yarısı kadar yedek Namzet belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adayların vazifeye başlamaması yahut misyona başladıktan sonra Laf konusu konumun altı ay içinde rastgele bir sebeple boşalması halinde, yedek adaylar sırasına nazaran istihdam edilir. Bunlar hakkında İşçi Yönetmeliği’nin ilgili kararları motamot uygulanır.

Belli bir tahsil kısmının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan durumlar, İmtihan şurasının Müsait görüşü ile Öbür bir tahsil kolundan imtihana katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav konseyi İmtihan sonunda ortalama muvaffakiyet puanını düşük bulduğu takdirde Ajans, İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda işçi alma hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları, İmtihan heyeti tarafından sonuçların genel Sekreterliğe intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıyeten İmtihan sonucu, vazifeye başlama daveti ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş imtihanında hile yaptığı, Düzmece evrak ibraz ettiği yahut gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için Gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilir. Mukaveleleri feshedilerek, kendileri hakkında Gerekli yasal süreçler yapılır.

7. Bilgi

Kalkınma Ajansları İşçi Yönetmeliği, Ajansın internet sitesi olan www.bakka.gov.tr yahut Ajansın merkez hizmet binasından (Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu / ZONGULDAK adresinden) temin edilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 8726/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir