Yüksek Seçim Konseyi 103 işçi alacak

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Yüksek Seçim Şurası merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Konseyinin Örgüt ve Vazifeleri Hakkında kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Heyeti Memur İmtihan, Atama, Yer Değiştirme ve atama Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A hususuna nazaran (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere işçi alınacaktır.

YÜKSEK SEÇİM ŞURASI BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Açıktan İşçi Alım İlanı

I- BAŞVURU VAKTİ, FORMU, YERİ VE BAŞKA HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.

Başvuru Hali: Başvurular, Yüksek Seçim Konseyi resmi internet sitesinde

(https://www.ysk.gov.tr) yer Meydan müracaat formu eksiksiz ve yanlışsız bir formda doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile posta yahut öbür bağlantı kanallarıyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

– müracaat sürecini Müsait biçimde yaparak tamamlayan adaylara müracaat kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar sadece bir unvan için müracaat yapabileceklerdir. Birebir adayın birdenbire Çok unvan için müracaat yapması halinde bütün müracaatları geçersiz sayılacak, bu biçimde imtihana girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Şoför unvanına başvuracak adayların, geçerlilik mühleti dolmamış B sınıfı şoför evrakı örneğini müracaat formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

– Kelamlı imtihana, ilanda belirtilen halk İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) puan tiplerinden en yüksek puanı Meydan adaydan başlamak suretiyle ve birinci sefer açıktan Nakil yapılacak takım sayısının beş sert Namzet çağırılacaktır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan apansız Çok Namzet bulunması halinde, bu adayların tümü kelamlı imtihana çağırılacaktır.

– Sıralamalar unvan bazında başka farklı yapılacaktır.

– Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan çeşidi, önlisans mezunları için KPSSP93 puan tipi, İdadi mezunları için ise KPSSP94 puan tipi temel alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak Biricik bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

– Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adayların isim ve soyadları ile İmtihan yerleri, kelamlı İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel Yüksek Seçim Şurası resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan bildiri kararında olup ayrıyeten adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

– Kelamlı imtihana adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakı (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Şoför Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi)” ile girebileceklerdir.

– Taşra teşkilatı Zabıt Katibi takımları için kelamlı imtihana katılacak adayların ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini kelamlı İmtihan günü Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

– Kelamlı imtihanda; atanılacak takımın gerektirdiği mesleksel bilgi seviyesi (50 puan), Atatürk prensipleri ve inkılap Tarihi bilgi seviyesi (15 puan), genel kültür bilgi seviyesi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir mevzuyu kavrama ve Anlatım yeteneği bahislerinden (20 puan) olmak üzere, Yekün 100 puan üzerinden İmtihan konseyi üyeleri tarafından başka farklı kıymetlendirme yapılacaktır.

– Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için, İmtihan heyetinin verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

– Adayların en son muvaffakiyet puanı, KPSS puanı ile kelamlı İmtihan muvaffakiyet puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

– Sonuncu muvaffakiyet listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim adabı ve mühleti Yüksek Seçim Şurası resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

– İmtihanı kazananların atamaları, ilan edilen takım sayısını geçmeyecek biçimde son muvaffakiyet listesine ve varsa tercihlerine nazaran yapılır. (Tercihlerine bu formda yerleştirilemeyenlerin yahut tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Şurası Başkanlığınca re’ sen yapılacaktır.)

– Adayların muvaffakiyet puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi İmtihan puanı, kelamlı İmtihan puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

– Haklarında Nakil koşullarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki aksiyonlarından Dolayı isimli bir soruşturma yahut kovuşturma bulunanlardan imtihanda başarılı sayılanların atamaları soruşturma yahut kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek mühlet içerisinde, doküman ile ispatı Mümkün olan zorlayıcı sebepler dışında vazifeye başlamayanların yerine, son muvaffakiyet puanına nazaran en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden Nakil yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar rastgele bir hak savında bulunamazlar.

– Aranılan kuralları taşımadığı yahut gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu konuların sonradan tespiti halinde, yapılan Nakil süreçleri iptal edilerek ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

– Müracaatta bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve Özel kuralları taşımaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci unsurunda belirtilen;

– Türk vatandaşı olmak,

– Birinci sefer Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak imtihanın nihayet müracaat tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı hususundaki ıslak koşulunu taşımak,

– halk haklarından yoksun bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, sistemi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmak,

– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek Zabit sınıfa geçirilmiş olmak,

– Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

– 2020 Yılı halk İşçisi Seçme İmtihanında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans

mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan tiplerinden en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar

– Bilgi Hazırlama ve Denetim İşletmeni ve Zabıt Katibi takımlarına atanabilmek için; en az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

– Sürücü takımına atanabilmek için;

1) En az İdadi yahut dengi Okul mezunu olmak,

2) Geçerlilik mühleti dolmamış B sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

İlan olunur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir