Hazine ve Maliye Bakanlığı 130 dahil Denetçi Adayı Belirleme İmtihan İlanı

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı dahil kontrol Uyum Heyetinden: İÇ DENETÇİ Namzet BELİRLEME İMTİHANI İLANI

İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 100 genel İştirakçi kontenjanından, 30 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 130 İç denetçi adayının belirlenmesi gayesiyle 05/12/2021 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Namzet Belirleme Sınavı” yapılacaktır.

I- İmtihan müracaat Kuralları:

İç Denetçi Namzet Belirleme İmtihanına katılabilmek için:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen koşulları taşımak,

2- En az dört Yıl müddetli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen Yurt dışındaki muadil eğitim kurumlarından birini bitirmek,

3- Aşağıda belirtilen müddet zarfında 5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanununa (Kanun) tabi genel Yönetim kapsamındaki halk yönetimlerinde (Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı cetvellerde yer Meydan halk yönetimleri ile mahalli yönetimlerde çalışmış olma koşulunu yerine getirmek:

a) Yardımcılıkta geçen mühletler iç olmak üzere, mesleğe Karşılaşma imtihanına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet göstermek kaydıyla kontrol elemanı olarak en az beş yıl.

b) Yardımcılıkta geçen mühletler iç olmak üzere, mesleğe Karşılaşma imtihanına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik imtihanında muvaffakiyet göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.

c) Araştırma görevliliğinde geçen müddetler iç olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.

d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.

e) Hakim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı Uğraş memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, hekim, eczacı, diş doktoru, veteriner, mimar, Belde plancı, Belde ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri vazifelerde sekiz yıl.

f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, yerbilimi Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Etraf Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Besin Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Gereç Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, sanayi Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Denetim ve Sistem Mühendisliği kısımlarından mezun olarak “Mühendis” takım unvanıyla en az sekiz yıl

görev yapanlar Namzet belirleme imtihanına katılabilirler.

4- Üstte belirtilen Uğraş mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, sanayi Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Denetim ve Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamında imtihana gireceklerdir.

5- İmtihanın nihayet müracaat tarihinden (03/11/2021) evvelki iki Yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir imtihandan bu puana denk bir puana sahip olmak,

6- İmtihanın nihayet müracaat tarihi prestijiyle kırkbeş yaşından Aka olmamak (03/11/1976 tarihinden sonra doğanlar bu imtihana başvurabileceklerdir.).

7- Uyarma ve kınama cezaları dış disiplin cezası almamış olmak.

8- İç kontrol Uyum Konseyinin (Kurul) belirlediği mesleksel ahlak kurallarına ve kamuda uygulanan genel etik suralara Müsait özgeçmişe sahip olmak.

II- İmtihan Başvurusu:

Sınava girecek adaylar, ön müracaatlarını 21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri ortasında Heyetin 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No: 112 Kat: 4 Emek/Ankara adresine şahsen yahut posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Heyet, adayların müracaat şartlarını taşıyıp taşımadıklarının denetimini yaparak şartları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecektir.

Sınav müracaat dokümanları ve imtihana ait ayrıntılı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/ icdenetim-koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan İmtihan müracaat Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM’ye bildirilen adaylar, ÖSYM’ye müracaatlarını 08-11 Kasım 2021 tarihleri ortasında bir müracaat merkezinden yahut ÖSYM Namzet Süreçleri Taşınabilir Uygulamasından yahut https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve İmtihan fiyatını yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklardır. ÖSYM’ye yapılacak müracaatların hali, İmtihan öncesi ve İmtihan esnasında uyulacak kurallar, imtihanın kıymetlendirilmesi ve itirazlara ait temel ve yöntemler ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak İmtihan kılavuzunda yer alacak olup, adayların İmtihan kılavuzunda yapılan açıklamalara titizlikle uymaları gerekmektedir.

Sınava girecek adaylar 08-12 Kasım 2021 tarihleri ortasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler’de yer Meydan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM ismine 280,00 TL İmtihan fiyatını yatıracaklardır.

08-11 Kasım 2021 tarihleri ortasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç müracaat Günü 16 Kasım 2021 tarihi olacaktır.

III- İmtihan Tarihi, İmtihan Yeri ve Başlama Saati

Sınav 05/12/2021 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. İmtihan saat 10.15’te başlayacak ve 120 dakika (2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra İmtihan binalarına alınmayacaklardır.

IV- İmtihan Konuları

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile Meydan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin hususları aşağıda belirtilen halde olacaktır:

Genel Yetenek ve genel Kültür Testi (GYGK):

1) Türkçe,

2) Matematik,

3) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi

4) Temel Yurttaşlık Bilgisi

Alan Bilgisi Testi (AB):

1) genel Muhasebe

2) Türkiye Ekonomisi

V-Sınavın Değerlendirilmesi

Değerlendirme sırasında yalnız yanlışsız karşılıklar dikkate alınacak, yanlış karşılıklar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı yahut yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan bedelinin tekrar saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların genel Yetenek ve genel Kültür Testi ile Meydan Bilgisi Testine ilişkin gerçek yanıt sayıları başka ayrı hesaplanacak ve hesaplanan hakikat yanıt sayıları adayların olmamış puanı olacaktır.

Sınava giren adayların olmamış puanları kullanılarak iki testten her biri için ortalama ve standart sapma kıymetleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma bedelleri kullanılarak iki testten her biri için adayların olmamış puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve genel Kültür Testi standart puanının yüzde 60’ı ile Meydan Bilgisi Testi standart puanının yüzde 40’ı toplanacak ve bu formda adayın Yüklü Puanı hesaplanmış olacaktır.

Ağırlıklı puanlar, 100 üzerinden puana dönüştürülecek ve bu puan adayın “Sınav Puanı” olacaktır.

Sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almış adaylar ortasından en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere;

– genel İştirakçi Küme için birinci 100 Namzet (100 üncü adayla birebir puanı Meydan adaylar dahil) asil, 100 üncü adayı takip eden 10 şahıs (10 uncu adayla birebir puanı Meydan adaylar dahil) yedek olarak,

– Bilgi Teknolojileri iştirakçi Küme için birinci 30 ve (30 uncu adayla tıpkı puanı Meydan adaylar dahil) asil, 30 uncu adayı takip eden birinci 3 Namzet (3 üncü adayla tıpkı puanı Meydan adaylar dahil) yedek olarak

İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılmaya hak kazanacaktır.

VI- İmtihan Sonucu ve İtiraz

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıyeten İmtihan Sonuç dokümanı gönderilmeyecektir. Adaylar İmtihan sonuçlarını, ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve Namzet şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış karşılık sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilan edilen Sonuç bilgileri adaylara bildiri kararındadır.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen fiyatı yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; İmtihan sorularına itirazlarda ise İmtihan tarihinden itibaren 3 Amel günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede yalnızca bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına Gerekli fiyatın yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen fiyatı yatırdıklarını gösteren dekont ile Bir arada ÖSYM’nin internet sayfasında yer Meydan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve Süreç Ücretleri” bahisli İlan doğrultusunda genel Emelli Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma müddetini durdurmaz.).

VII-Hak Argüman Edilemeyecek Durumlar:

Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler ile sonradan imtihana giriş kurallarını taşımadığına karar verilenlerin imtihanları geçersiz sayılacaktır. Kendilerine halk dahil Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır ve ayrıyeten haklarında süreç yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur. 9264/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir