Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 Yıl sonra nihayet verilebilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, kişinin kusuru ve hilesi olmasa da, Aleni kusur bulunan süreçlerin her Vakit Geri alınabileceğine karar verdi.

2008 yılında bir aday, yanlış ALES puanıyla öğretim vazifelisi takımına atanmıştır. 2014 yılında Hadise ortaya çıkınca, öğretim görevlisinin misyonuna nihayet verilmiştir. Misyonuna nihayet verilen kişinin, bir kusurunun yahut hilesinin Laf konusu olmadığı, idari istikrar prensibi gereğşnce vazifesine nihayet verilemeyecği gerekçesiyle dava açmıştır. idare mahkemesi, davayı reddetmiştir. Danıştay ise ilgili şahıs lehine karar vermiştir. idare mahkemesi kararında ısrar edince belgeyi bu Sefer Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti (İDDK) ele almıştır. Danıştay İDDK, yönetim mahkemesi kararını onamış ve kişinin kusuru ve hilesi olmasa da, Aleni yanılgı bulunan süreçlerin her Vakit Geri alınabileceğine karar vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY İDDİK KARARI

T.C. DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No: 2018/2469
Karar No: 2019/2420

İstemin Konusu: … idare Mahkemesinin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K:2018/285 sayılı ısrar dava ret kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu istem: …İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim vazifelisi olarak vazife yapan davacının, misyon mühletinin uzatılmasının Müsait görülmeyerek vazifesine nihayet verilmesine ait sürecin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: .. idare Mahkemesinin 25/02/2015 tarih ve E:2014/653, K:2015/88 sayılı kararıyla; davacının atandığı iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim vazifelisi takımının ALES puan cinsinde alanının eşit yük olduğu, davacının 18/11/2007 tarihinde girdiği ALES imtihanında; sayısal puanının 58,087, sözel puanının 73,455 ve eşit yük puanının 65,957 olduğu, bu durumda, davacının … Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim vazifelisi takımına müracaatı sırasında, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5. hususu uyarınca, ALES eşit tartı puanından en az 70 puan almış olması kaidesinin aranması ve davacının da bu puan cinsinden İmtihan puanının bu sonun altında kalması nedeniyle müracaatının reddi gerekirken, sözel puan çeşidine nazaran müracaatının kabul edilmesi suretiyle 2008 yılında öğretim vazifelisi takımına atandığı, ancak daha sonra mevzuata karşıt yanlışlı durumun ortaya çıkması üzerine dava konusu süreç tesis edilerek, davacının misyon müddetinin uzatılmasının Müsait görülmediği ve misyonuna nihayet verildiği anlaşıldığından, dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Her ne kadar davacı tarafından; öğretim vazifelisi takımına atanırken her hangi bir hilesi ve palavra beyanı bulunmadığı, yıllardır bu misyonu sürdürdüğü, idari istikrar unsuru gereği vazifesine nihayet verilmesinin hukuka karşıt olduğu ileri sürülmekte ise de, yönetimlerin açık yanılgı bulunan süreçlerini her Vakit Geri alabileceği Aleni olduğundan, bu itirazına prestij edilmemiştir. Belirtilen münasebetlerle dava konusu süreç hukuka Müsait bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Daire Kararının Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 01/10/2015 tarih ve E:2015/4212, K:2015/7919 sayılı kararıyla; davacının, öğretim vazifelisi takımına müracaatı sırasında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları uyarınca ALES eşit yük puanından en az 70 puan almış olması kaidesinin aranması ve davacının da bu puan tipinden İmtihan puanının bu hududun altında kalması nedeniyle müracaatının reddi gerekirken, sözel puan cinsine nazaran müracaatının kabul edilmesi suretiyle 2008 yılında öğretim vazifelisi takımına atandığı görülmekle birlikte, davacının 2008 yılından bu yana bu misyonu sürdürdüğü, başarısızlığına dair bir tespitin bulunmadığı, davacının takıma atanırken idareyi yanıltan bir aksiyonunun bulunmadığı, ayrıyeten 09/07/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve davacının atandığı takıma ait ilanda “ALES’ten en az yetmiş puan almış olmak” koşuluna yer verilirken Meydan isminin belirtilmediği, bu durumda, bireyler lehine türel durumlar yaratan hukuka karşıt süreçlerin Geri alınmasının hak ve nesafet kurallarını zedelememesi gerektiğinin yerleşik yargısal içtihatlarla kural altına alındığı, somut durumda, davacının 2008 yılından bu yana Laf konusu takımda vazife yaptığı göz önüne alındığında, dava konusu sürecin idari istikrar ve idari itimat prensibine ters olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen münasebetlerle … idare Mahkemesi’nin 25/02/2015 tarih ve E:2014/653, K:2015/88 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Israr Kararının Özeti: … idare Mahkemesi’nin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K:2018/285 sayılı kararıyla; birebir münasebetlerle davanın reddi yolundaki birinci kararda ısrar edilmiştir.

Temyiz Edenin Argümanları: Davacı tarafından, birinci Nakil kurallarında kusurlu bir durum olduğu kabul edilse bile, yönetimin kendi yanılgısına dayanarak aleyhe süreç tesis edemeyeceği, misyon müddetinin uzatılmamasının önemli, inandırıcı ve hizmetle ilgili münasebetlere dayandırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması: Davalı yönetim tarafından, savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Kasım Kirazlının Niyeti: Temyiz isteminin reddi ile yol ve yasaya Müsait olan … yönetim Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Hukuki Kıymetlendirme:

İdare ve vergi mahkemelerinin son kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı idari Yargılama Yolu Kanununun 49. unsurunda yer alan;

a) vazife ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka karşıt karar verilmesi,

c)Usul kararlarının uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte kusur yahut eksikliklerin bulunması” sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar metot ve hukuka Müsait olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen savlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın üstte özetlenen münasebetle reddi yolundaki … idare Mahkemesinin 22/03/2018 tarih ve R2018/87, K:2018/285 sayılı ısrar kararının onanmasına,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanununun 50. unsuru uyarınca, bu onama kararının taraflara bildirisini teminen belgenin Çorum idare Mahkemesine gönderilmesine,

4 Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu Aleni olmak üzere 15/05/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

… idare Mahkemesi’nin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K-2018/285 sayılı ısrar kararının, Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 01/10/2015 tarih ve R2015/4212, K:2015/7919 sayılı kararında yer Meydan münasebetler doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir