Nuribey Belediyesi 1 VHKİ alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

NURİBEY BELEDİYESİ BİRİNCİ sefer ATANMAK ÜZERE

MEMUR Alım İLANI

Nuribey Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; mahalli yönetimlere Birinci kere Atanacaklara Dair İmtihan ve Nakil Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS çeşidi, KPSS taban puanı ve diğer kaideleri taşımak kaydıyla belirlenen boş takımlara açıktan Nakil yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU genel VE özel ŞARTLARI

Nuribey Belediye başkanlığında boş bulunan takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel kaideler aşağıdadır.

1- MÜRACAAT genel ŞARTLARI

duyuru edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirlenen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) halk haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk ceza kanununun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut dana Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, misyonu berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel pürüzü bulunmamak,

f) duyuru edilen takım için aranan diğer müracaat kaidelerini taşımak,

2- MÜRACAAT İÇİN özel ŞARTLAR

a) duyuru edilen unvan için nihayet olarak mezun olunan Okul prestiji ile tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, 2020 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, minimum KPSS puanını almış olmak,

b) Daha Evvel çalıştığı halk Kuruluş ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

c) ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

müracaat sırasında;

müracaat Formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin www.nuribey.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

müracaat formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet evrakı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir)

c) Yabancı Okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir)

d) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Vazifesini devamlı olarak yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript dokümanı aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir.)

i) Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir)

4) MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE SÜRESİ

Adaylar, kelamlı imtihana katılabilmek için;

Adaylar, müracaat esnasında istenilen dokümanları ile Bir arada 02/11/2020-04/11/2020 tarihleri ortasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir

a) Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla Nuribey Belediye Başkanlığı Adnan Menderes Bulvarı Fatih Mah. No; 10 Merkez AFYONKARAHİSAR adresindeki Nuribey Belediye Başkanlığı yazma İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz Mesul olmayacaktır.)

b) Müracaatlar, şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla yahut elektronik ortamda yapılır.

c) Elektronik ortamda, Belediyemiz nuribeybelediyesi@hotmail.com.tr e-posta adresine gönderilebilecektir.

d) Noksan bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri Müsait olmadığı halde yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi Denetim edilmek suretiyle KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Nakil yapılacak boş takım sayısının beş sert oranında Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır.

b) İmtihana çağrılacak nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan öteki adaylarda imtihana çağrılacaktır. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile İmtihan yeri ve vakti 06.11.2020 günü Belediyemiz www.nuribey.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

c) Başvurusu kabul edilip imtihana çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile İmtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” www.nuribey.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

d) İmtihana katılmaya hak kazanamayan adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) İMTİHAN YERİ, VAKTİ VE KONULARI

Sözlü imtihan;

Nuribey Belediyesi hizmet binasında (Nuribey-AFYONKARAHİSAR) 09.11.2020 tarihinde saat 14:00 de kelamlı İmtihan yapılacaktır. Kelamlı İmtihan birebir gün içinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Sınav Mevzuları:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) mahalli Yönetimler ile ilgili Temel mevzuat mevzuları ile

Takım unvanlarına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

İmtihanda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli Yönetimler ile ilgili Temel mevzuat hususlarında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için İmtihan şurası üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının Lahza az 60 olması kaidedir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; belediyemiz tarafından yapılan kelamlı İmtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecektir ve belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl Namzet ve asıl Namzet sayısı kadar da yedek Namzet belirtilenecektir. Asıl ve yedek Namzet listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Kurulu; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

NURİBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir