Vilayetler Bankası A.Ş. genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

İller Bankası A.Ş. genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

İller Bankası A.Ş. Teftiş Şurası Başkanlığında kontratlı olarak çalıştırılmak üzere, giriş imtihanı ile;

a) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanma hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık ve halk idaresi kısımlarından, bu kısımlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kısımlardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Şurası Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından birini bitirmiş olanlardan 3 Müfettiş Yardımcısı,

b) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kuıumlannm İnşaat Mühendisliği kısmından, bu kısma denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kollardan mezun olanlardan ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Şurası Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 5 Müfettiş Yardımcısı,

c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarmın Bilgisayar Mühendisliği yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kısımlarından, bu kısımlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış kısımlardan mezun olanlardan ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Şurası Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan 2 Müfettiş Yardımcısı olmak üzere,

Toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, imtihanla ilgili konular aşağıda belirtilmiştir:

I – İMTİHANA KATILABİLME KOŞULLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki kuralları taşıması gerekmektedir:

a) Vilayetler Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer Meydan genel kurallara haiz olmak;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) halk haklarından yasaklı bulunmamak,

3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddet ile mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,

4) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak,

5) diğer resmi yahut Özel Kurum ve kuruluşlara Zarurî hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

6) Engelli işçi çalıştırılmasına ait mevzuat kararları Bâtın kalmak kaydıyla, Yurt içinde ve Yurt dışında devamlı vazife yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7) Daha Evvel çalıştıkları Amel yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak,

8) İlgili mevzuat kararlarına nazaran mali dalda ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

b) İmtihanın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak,

c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, halk idaresi, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği kısımlarından ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

ç) sıhhat durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit seyahat kaidelerine elverişli olmak,

d) Müfettişlik Ira ve vasıflarını haiz bulunmak,

e) Tavır ve davranışları ile Müfettişlik Ira ve vasıflarını haiz bulunmak,

f) Kasıtlı olmayan cürümler dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

g) Banka tarafından daha Evvel açılan giriş imtihanlarına iki seferden Çok girmemiş olmak,

h) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme imtihanı (KPSS) sonucunda;

1) Hukuk, iktisat, işletme, Maliye, Bankacılık ve halk İdaresi kısımları ile dengi kollardan mezun olanlar için KPSSP11, KPSSP28 yahut KPSSP33 puan tiplerinin rastgele birinden en az 80 puan almış olmak ve müracaatta bulunan adaylar ortasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 30 Namzet ortasında bulunmak,

2) İnşaat Mühendisliği kısmından mezun olanlar için KPSSP1 Puan tipinden en az 80 puan almış olmak ve müracaatta bulunan adaylar ortasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 50 Namzet ortasında bulunmak,

3) Bilgisayar Mühendisliği kısmından yahut Elektrik ve Elektronik Mühendisliği kısmından mezun olanlar için KPSSP1 Puan cinsinden en az 80 puan almış olmak ve müracaatta bulunan adaylar ortasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 Namzet ortasında bulunmak,

(Öğrenim kolları itibariyle Giriş imtihanına katılma hakkını elde eden en nihayet adayla eşit puan almış adayların tümü giriş imtihanına çağrılacaktır.),

ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça lisanlarının birinden ilan tarihi itibariyle nihayet beş Yıl içerisinde Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS)60 puan almış olmak yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak,

(d) ve (e) bentlerinde belirtilen konular, yalnızca yazılı imtihanı kazanan adaylar istikametinden geçerli olup, kelamlı imtihandan Evvel Teftiş Heyeti Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

II. BAŞVURULAR

a) İmtihana girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 17/06/2021 – 02/07/2021 tarihleri ortasında Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5×6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar imtihana müracaat sırasında;

1) Yükseköğrenim diplomasının yahut mezuniyet evrakının,

2) Eğitimini Yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir evrakın, bu ilanda yer Meydan kısımlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar için ise denklik dokümanının,

3) Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanına (YDS) denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan dokümana sahip olanlar buna ait dokümanının,

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c) 02/07/2021 Cuma günü saat 23:59’dan sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

ç) Adayların müracaatları Banka tarafından Denetim edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir. Bilahare adaylarca tıpkı internet sitesinde yer Meydan “Başvuru Kontrol” ilişkisi kullanılarak müracaatlarının onaylanıp onaylanmadığı takip edilebilecektir. Yanlış/hatalı bilgi girişi başvuranın sorumluluğundadır. Adaylar, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

d) Yapılan kıymetlendirme sonucu aranan kuralları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını Meydan adaydan başlanarak, alınacak olan ve farklı ayrı belirtilen sayının 10 (on) sert kadar aday, yazılı giriş imtihanına alınmak üzere Bankanın internet sitesinde ilan edilir.

e) İstenilen dokümanlarda gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe muhalif doküman verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

III. İMTİHAN YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı İmtihana girmeye hak kazanan adaylar 12/07/2021 tarihinden itibaren İmtihan giriş dokümanını Bankanın internet sitesinden temin edeceklerdir. Adayların adreslerine ayrıyeten İmtihan giriş evrakı gönderilmeyecektir. İmtihan giriş dokümanı bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Adaylar imtihanda, İmtihan giriş dokümanı ile Birlikte fotoğraflı nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport evraklarından birini ibraz etmek zorundadır.

b) Yazılı İmtihan 17/07/2021 günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacak olup, İmtihan yeri İmtihan Giriş Dokümanında ayrıyeten belirtilecek ve Banka internet sitesinde de ilan edilecektir.

c) Kelamlı İmtihan Ankara’da yapılacaktır. Kelamlı İmtihan tarihi, yazılı İmtihan sonuçlarının açıklanmasından sonra ileri bir tarihte Bankanın internet sitesinde ilan edilecektir.

IV. İMTİHAN FORMU VE KONULARI

a) İmtihan, yazılı (çoktan seçmeli-test) ve kelamlı olmak üzere iki etapta yapılacaktır.

b) Yazılı imtihan, çoktan seçmeli-test yönteminde yapılacaktır. Yazılı imtihanda adaylara başvurdukları tahsil kolları ile ilgili Temel bilgiler ve mesleksel sorular sorulacaktır. Yazılı İmtihan Çehre (100) tam puan üzerinden pahalandırılacak ve en az yetmiş (70) puan Meydan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) İmtihanda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler ve/veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve İmtihan kağıtları geçersiz sayılır.

ç) Adaylar İmtihan sırasında hesap makinesi kullanabilir. Lakin üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına müsaade veren hesap makineleri ile databank üzere Özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin İmtihan sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

d) Müfettiş Yardımcılığına giriş yazılı imtihanı, aşağıda belirtilen anne hususlarda yapılır:

1) Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, İşletme, halk İdaresi kısımları ile dengi kısımlardan mezun olanlar için; İktisat-Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Maliye,

2) Mühendis kökenli adaylar için, ilgili mühendislik bahisleri.

e) Yazılı imtihanda başarılı olamayan adaylar, kelamlı imtihana katılamazlar.

f) Kelamlı imtihanda adayların; yazılı İmtihan hususları ve genel kültür mevzularındaki bilgisi yanında mesleksel hususlara hakimiyeti ile kavrayışı, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere özellikleri kıymetlendirilir.

g) Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için Çehre (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

V. KIYMETLENDİRME, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Yazılı ve kelamlı İmtihan notunun toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilen puan temel alınarak, her bir Meydan için en yüksek puandan başlanarak adaylar ortasından muvaffakiyet sıralaması yapılır. Lakin yapılan sıralama sonunda Adalet olması halinde, sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yazılı notunun eşit olması halinde ise mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir.

b) İmtihanda başarılı olanların isimleri, muvaffakiyet sıralamasına nazaran, her bir Meydan için öngörülen sayıda asıl Namzet ve tıpkı sayıda yedek aday, Nakil için Gerekli dokümanlarla Bir arada Bankanın internet sitesinde ilan edilir.

c) Banka tarafından imtihanı kazandığı duyurulan adaylar İmtihan sonuçlarının birinci duyurulduğu tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde atanmak üzere Müracaat etmemeleri halinde haklarını kaybederler. Bu durumda, müddetinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır. Atandığı halde (mücbir sebeplere bağlı durumlar hariç) Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirtilen mühletler içerisinde misyona başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına atanmak için sonradan hak tez edemezler.

ç) İmtihanda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve öbür kanunların kontratlı işçi hakkındaki kararlarına tabi olmayan kontratlı işçi olarak istihdam edilecektir.

VI. BAŞKA HUSUSLAR

a) Bu ilanda karar bulunmayan konularda, Vilayetler Bankası A.Ş.’nin tabi olduğu ilgili mevzuat kararları uygulanır.

b) İmtihanla ilgili her türlü bilgi, Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) ve 0 312 431 72 40 ve 9440-9406 dahili numaralı telefondan edinilebilir.

5300/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir