Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ İMTİHAN İLANI

1. genel BİLGİLER

Ticaret Bakanlığında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 kademeli yapılacaktır.

Yazılı imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan cinsinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar Namzet çağrılacaktır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır.

SINAV HAKKINDA genel BİLGİLER

a. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile öbür fakültelerin üstte belirtilen kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarının üstte belirtilen kısımlarından mezun olmak (Adayların, Laf konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını e-Devlet ile müracaat evresinde eklemeleri gerekmektedir.),

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan tipinden 70 ve üzeri puan almak,

d) nihayet müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarının birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak yahut lisan yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan dokümana sahip olmak,

e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL İmtihan fiyatı Tahsil edilecek olup İmtihan fiyatını yatırmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Sınav fiyatını yatırıp da yazılı imtihana katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları fiyat iade edilecektir. İmtihan fiyatının ne biçimde ve hangi hesaba yapılacağı Bakanlığımız resmi web adresi www.ticaret.gov.tr adresinden duyurulmuştur.

b. YAZILI İMTİHAN KONULARI

Yazılı İmtihan klasik adapta ve 2 (iki) Celse halinde yapılacaktır.

I.Oturum :Alan Bilgisi ve genel iktisat Bilgisi

II.Oturum :Yabancı lisan Bilgisi

Yazılı imtihanda Sonuç puanı hesaplamada soruların yükleri % 20 Meydan Bilgisi, % 40 genel iktisat Bilgisi ve % 40 Yabancı lisan Bilgisi halinde olacaktır.

– Meydan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi kısımları ile ilgili aşağıda belirtilen bahis başlıkları, yazılı Meydan Bilgisi İmtihanının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her bahis başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Memleketler arası İktisat, Kalkınma-Büyüme

Kamu İdaresi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Etraf Sıkıntıları, Yönetimin Kuruluşu,

Hukuk: Hukukun Temel Unsurları, idare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), uygar Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku

Uluslararası Bağlar: Uluslararası Bağlantılar Teorileri, Milletlerarası Hukuk, Siyasi Tarih, Memleketler arası Aktüel Problemler, Memleketler arası Örgütler, Türk Hariç Politikası

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme İdaresi, Üretim İdaresi, Pazarlama İdaresi, Finansal İdare, Milletlerarası Finans, İşletme İktisadı ve genel İşletme

İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Tahlili, Vakit Dizileri Tahlili, Stokastik Süreçler, Regresyon Tahlili, Varyans Tahlili, Kategorisel Data Analizleri

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik İktisadı, Mühendislik İstatistiği, Üretim İdaresi ve Planlaması, Sistem Tahlili, Yönetim Bilgi Sistemleri

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, halk Gelirleri, halk Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve halk Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik İdaresi, Milletlerarası İşletmecilik, Memleketler arası Lojistik, Hariç Ticaret Süreçleri ve Dokümanları, Hariç Ticaretle İlgili Kuruluş ve Kuruluşlar, Türkiye’de Hariç Ticaret ve Gümrük İşlemleri

– genel iktisat Bilgisi Sınavı

Genel iktisat Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Genel iktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya İktisadında Yaşanan Yeni Gelişmeler, Global Hariç Ticarette Yaşanan Yeni Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının vazife ve Yetki Alanında Bulunan Bahislerle İlgili Yeni Gelişmeler

– Yabancı lisan Bilgisi Sınavı

Yabancı lisan Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Yabancı lisan Bilgisi İmtihanı Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarından birinde Bakanlıkça belirlenen husus başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı lisandan Türkçeye Türkçeden yabancı lisana Çeviri halinde yapılacaktır.

c. KELAMLI İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kısımları prestijiyle yazılı İmtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının üç sert kadar aday, tahsil kısımları prestijiyle farklı ayrı çağrılacaktır. Lakin yazılı imtihanda başarılı olan Namzet sayısının, ilan edilen takımın üç katının altında olması halinde başarılı olan bütün adaylar kelamlı imtihana çağrılır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sözlü imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, İstikametlerinden kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı komitesi tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı kurulu reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç) BAŞKA BİLGİLER

i. İmtihan müracaat tarihi ve hali:

Sınav müracaatları 14/06/2021-23/06/2021 tarihleri ortasında Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen mühlet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar Laf konusu kısımlardan sadece birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

ii. İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı İmtihan 11/07/2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, İmtihan yeri ve saati adayların İmtihan giriş dokümanlarında belirtilecektir. Adayların İmtihan saatinden en az bir saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) olması gerekmektedir.

Sözlü İmtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı İmtihan sonucu ile Birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

iii. Kıymetlendirme metodu:

Yazılı İmtihan Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her mevzu kümesinden en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Başarı puanı, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl adayın ismi, tahsil kolları prestijiyle başka ayrı belirlenir ve İmtihan sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıyeten adaylar yerleştirme sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Giriş imtihanında bir tahsil kısmına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, tahsil kısımlarının kontenjanları ortasında değişiklik yapabilir.

Adayların muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı lisan puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. ÖBÜR KONULAR:

Giriş imtihanını kazananlardan, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur. Bu formda Bakanlığı yanıltanlar halk vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

e. BAĞLANTI BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir