Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Oca 09, 2023 Yorum Yok

KANUN

VERGİ YOL KANUNU İLE BİRTAKIM KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7421

Kabul Tarihi: 16/11/2022

MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Yöntem Kanununun tekrarlanmış 257 nci unsurunun birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“10. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununda tarifli bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin Tahsil güvenliğini sağlamak emeliyle, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu hususunun birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer Meydan çeşitten teminat almaya, mükelleflerin; aktiflik alanı, türel statüsü, mükellefiyet müddeti, faal yahut öz kapital büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında Düzmece yahut muhteviyatı prestijiyle aldatıcı doküman düzenleme yahut kullanma tarafında Olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, Amel yahut üretim hacmi ile Eser ve mükellef kümelerini başka ayrı yahut Bir arada dikkate alarak, teminatın; tipini, meblağını, verilmesi gereken vakti, iadesi ile tamamlanmasına ait konuları belirlemeye, bentte yer Meydan fiyatı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hallerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ait öbür yol ve temelleri belirlemeye,”

MADDE 2- 213 sayılı Kanunun tekrarlanmış 355 inci hususunun birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer Meydan “(8) numaralı bendi” ibaresi “(8) ve (10) numaralı bentleri” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ek 1 inci unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Bu müddet içinde belirtilen süreçlerin yapılmaması halinde taşınmazların malikleri tarafından mülkiyet hakkından kaynaklı bedele ait açılacak davalar, isimli yargıda görülür.”

MADDE 4- 2942 sayılı Kanunun ek 3 üncü unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mülga 6830 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci unsurları ile bu Kanunun mülga 16 ncı ve 17 nci hususları uyarınca katılaşmış mahkeme kararlarına istinaden yönetimler ismine tescil edilen taşınmazların kamulaştırılması için kamulaştırma bedellerinin eski malikleri ismine halk bankalarına yatırılması ve hak sahiplerine ödenmesi halinde, bildirimi iç Noksan yahut yanlışlı kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle katılaşmış kabul edilir. Bu karar, bildirimi iç Noksan yahut yanlışlı kamulaştırma süreçleri bulunmasına Karşın yönetim ismine tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanır.”

MADDE 5- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK HUSUS 4- Bu kanun uyarınca mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekalet fiyatı ve yargılama sarfiyatları, davacının yahut vekilinin davalı yönetime yazılı formda bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, otuz gün içinde yatırılır. Bu müddet içinde ödeme yapılmaması halinde, genel kararlar dairesinde icra olunur.

Bu kanun uyarınca yapılacak icra takiplerinde yönetim, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 36 ncı hususu uyarınca icranın Geri bırakılmasını talep ederse yönetimin teminat gösterme zaruriliği yoktur.

Bu kanun kapsamında açılan davalarda verilen bedel ve tazminat kararlarına ait mahkeme ve icra harçları, davalı yönetim tarafından ödenmek üzere maktu olarak belirlenir.”

MADDE 6- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 18- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla bu Kanunun ek 3 üncü unsuruna eklenen ikinci fıkra, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanun yolu incelemesinde olanlar iç görülmekte olan davalar ile yargılamanın iadesi davaları hakkında da uygulanır.”

MADDE 7- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 19- Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına Karşın 4/11/1983 tarihinden 28/7/2021 tarihine kadar fiilen halk hizmetine ayrılan yahut halk faydasına ait bir muhtaçlığa tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara yahut kaynaklara kısmen yahut büsbütün yahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin isteği olmaksızın fiili olarak el konulması yahut tüzel el atılması sebebiyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, gereksinim olması halinde, merkezi Yönetim bütçesine iç yönetimlerin yılı bütçelerinde kapital sarfiyatları için öngörülen ödeneklerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı bütçelerinin Emniyet ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları ile üretim sarfiyatları için ayrılan ödeneklerin) yüzde üçü, belediye ve Vilayet Özel yönetimleri ile bağlı yönetimleri için en nihayet katılaşmış bütçe gelirleri toplamının, diğer yönetimler için en nihayet mutlaklaşmış bütçe masrafları toplamının en az yüzde üçü oranında yılı bütçelerinde Pay ayrılır. Alacakların Yekün fiyatının ayrılan ödeneğin Yekün meblağını aşması halinde, ödemeler, sonraki yıllara sari olacak biçimde, garameten ve taksitlerle gerçekleştirilir. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların meblağları dikkate alınır. Taksitli ödeme mühletince, 3095 sayılı Kanuna nazaran ayrıyeten yasal nema ödenir.

Birinci fıkra, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle bedel ve tazminatı ödenmemiş olan bütün davalarda ve icra takiplerinde de uygulanır.”

MADDE 8- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı bayındır Kanununa aşağıdaki ek husus eklenmiştir.

“EK UNSUR 10- bayındır planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin koşulları ile müstakbel muhtaçlıkları göz önünde tutularak gerekli cemevi yerleri ayrılır.

İl ve ilçelerde mülki yönetim amirinin müsaadesi alınmak ve Bayındırlık mevzuatına Müsait olmak kuralıyla cemevleri yapılabilir.

Cemevi yeri, Bayındırlık mevzuatına karşıt olarak Öbür niyetlere tahsis edilemez.”

MADDE 9- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanuna 1 inci unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Fiyat İstikrarı Komitesi

MADDE l/A- (1) Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak emeliyle Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmuştur.

(2) Fiyat İstikrarı Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanı, Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Lideri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Liderinden oluşur.

(3) Fiyat İstikrarı Komitesi, Gerekli görmesi halinde ilgili sivil cemiyet kuruluşları, üniversiteler ve Özel kesim temsilcilerini toplantılarına Davet edebilir.

(4) Fiyat İstikrarı Komitesinin misyon ve yetkileri şunlardır:

a) Nakit ve maliye siyasetleri ortasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal siyaset teklifleri geliştirmek,

b) Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek Nakit siyaseti ve Nakit siyaseti araçları dışında alınması gereken önlemleri belirlemek ve ilgili Kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak,

c) halk tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

(5) Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür.

(6) Fiyat İstikrarı Komitesinin ve Sekretaryanın çalışma adap ve temelleri üyesi bulunan Kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

(7) Fiyat İstikrarı Komitesi, vazife alanına giren bahislerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, halk Kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir. halk Kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği Hal ve mühlet içerisinde vermekle yükümlüdür.”

MADDE 10- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı halk Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanununa aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“GEÇİCİ HUSUS 16- Konusu hata teşkil etmemek kaydıyla; bu unsurun yürürlük tarihine kadar bu kanun yahut 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 15 inci unsuru kararlarına karşıt olarak toplumsal istikrar tazminatı ödediği tespit edilen Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut misyonlu olan sorumluları hakkında yapılan bu ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamaz; başlamış olanlar süreçten kaldırılır.”

MADDE 11- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı halk İhale Kanununun 53 üncü unsurunun (h) fıkrasının dördüncü paragrafında yer Meydan “ilk gününde otuz yaşını” ibaresi “birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını” formunda değiştirilmiş, tıpkı paragrafın dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, tıpkı fıkraya dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, fıkranın var beşinci paragrafında yer Meydan “, çalışanın atanma ve çalışma yol ve esasları” ibaresi husus metninden çıkarılmış ve unsurun (j) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Kamu ihale uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik imtihanlarına, Uğraş işçisi ile öbür Kurum işçisinin atanma, vazife, yetki ve sorumluluklarına, çalışma temel ve metotlarına ait konular ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair genel Yönetmeliğe Müsait olarak misyonda yükselme ve unvan değişikliği imtihanına tabi unvanlar ve bu unvanlara yapılacak atamalara ait konular Şura kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenir.”

“Başvuru sahibinin savlarının tamamında haklı bulunması halinde, Şura kararı ile itirazen şikayet müracaat bedelinin müracaat sahibine iadesine karar verilir. Heyet kararının müracaat sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde müracaat sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikayet müracaat bedelinin iadesi yapılır ve nihayet ödeme tarihine kadar geçen müddet için nema işlemez. öteki hallerde müracaat bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca Tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.”

MADDE 12- 4734 sayılı Kanunun ek 1 inci hususunun birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 13 üncü unsuru Bilinmeyen kalmak üzere bu Kanunda yahut öteki kanunlarla bu Kanundan istisna edilenler ile direkt teminle yapılanlar da iç olmak üzere, her türlü mal yahut hizmet alımları ile imal işlerinin alım, ihale ve mukavele süreçlerine ait olarak; yaklaşık maliyetin ve dokümanların hazırlanması, ilanların yayımlanması, tekliflerin yahut yeterlik müracaatlarının sunulması ve kıymetlendirilmesi, ihalelerin sonuçlandırılması, kontratların imzalanması, Sonuç bildirimi, hakedişlerin düzenlenmesi üzere her türlü süreç, onay, bildirim ve tebligatlar ile şikayet ve itirazen şikayet müracaatları kısmen yahut büsbütün Kuruluş tarafından kurulan ve işletilen Elektronik halk Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kurum, EKAP’ın kurulması ve işletilmesine, birinci fıkra kapsamında yapılacak süreçlere, alım, ihale ve kontrat süreçlerinde elektronik araçların kullanımına ait yöntem ve temeller ile EKAP üzerinden yapılması Mecbur süreçleri belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 13- 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 21- Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel alınan ve 53 üncü unsurun (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki şartları sağlayan Heyet kararlarına ait olarak bu hususun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen otuz gün içinde itirazen şikayet müracaat bedelinin iadesine yönelik müracaat sahibi tarafından Kuruma yazılı talepte bulunulması durumunda 53 üncü hususun (j) fıkrasının dördüncü paragrafındaki karar uygulanır. Konsey kararının müracaat sahibine bildirildiği tarih ile itirazen şikayet müracaat bedelinin iadesine yönelik Kuruma yapılan müracaat tarihi ortasındaki müddet için nema işlemez. öteki hallerde müracaat bedeli iade edilmez.”

MADDE 14- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci hususunun birinci fıkrasına (aa) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve üçüncü fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“bb) Gerektiğinde cemevleri için yapı ve tesisler yapmak, bu yapı ve tesislerin her türlü bakımını, tamiratını yapmak ve Gerekli materyal takviyesini sağlamak.”

“g) Cemevlerinin imal, bakım ve tamiratını yapmak.”

MADDE 15- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Vilayet özel Yönetimi Kanununun 6 ncı hususunun birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İl Özel yönetimi; Vilayet hudutları içinde mabetler, kültür ve Tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından Ehemmiyet taşıyan yerler ile cemevlerinin üretim, bakım ve tamiratını yapabilir.”

MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü hususunun birinci fıkrasının (b) bendine “inşa edebilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “; cemevlerinin imal, bakım ve tamiratını yapabilir” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 5393 sayılı Kanunun 15 inci unsurunun altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer Meydan “ve hastanelere” ibaresi “, hastanelere ve cemevlerine” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununa aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK HUSUS 23- Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen Amel kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sıhhat sigortası primi iç kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilir ve mevt tarihinde sigortalıya ait kurallar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır. Bu halde bağlanan aylıklara ait primlerin Noksan olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kuruma ödenir.

Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının vefat tarihinde yürürlükte olan kanun kararları temel alınır.

Birinci fıkra kapsamında ölen sigortalının Ebeveyn ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, 34 üncü hususun birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kar ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin taban fiyatın net fiyatından daha az olması ve öteki çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar dış olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması kaideleri aranmaksızın gelir ve aylık bağlanır.

Bu hususun yürürlük tarihinden Evvel kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen Amel kazası sonucu vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu husus kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılır ve bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmaz.

Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden Dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere Yekün bir kişi, ilgili mevzuatta aranan koşullara tabi olmaksızın halk Kurum ve kuruluşlarının Daimi Amele takımlarında istihdam edilir. İstihdam edilecek şahısların Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığınca Nakil teklifi yapılır ve Amele takımı bulunmaması halinde Nakil teklifi yapılması ile Birlikte ilgili Kuruluş ve kuruluşta Daimi Amele takımı ihdas edilmiş ve bu takımların boşalması halinde iptal edilmiş sayılır. Bu fıkraya nazaran istihdam hakkından yararlanacak şahısların tespiti, bu şahıslarda aranacak kurallar ve istihdama ait öteki konular ile bu unsurun uygulanmasına ait metot ve temeller Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ortaklaşa tespit edilir.”

MADDE 19- 5510 sayılı Kanunun süreksiz 59 uncu ve süreksiz 66 ncı unsurları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu kararlarına nazaran iştirakçi dokümanı alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu aktiflik kapsamında Yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin Yurt dışında satmalarından yahut Yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları karın %50’si,

Bu indirimden yararlanılabilmesi için yararın elde edildiği hesap periyoduna ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ait malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması kaidedir. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer Meydan oranı, sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 21- 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanununun süreksiz 8 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Antalya ili Kaş ilçesi Kemer mahallesinde Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı imalinden etkilenen ailelerin, iskanlarının temini için yine yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ait süreçler bu Kanunun ek 2 nci hususu kapsamında Cumhurbaşkanınca belirlenecek metot ve asıllar çerçevesinde Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.”

MADDE 22- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK UNSUR 6- (1) Cemevlerinin aydınlatma sarfiyatları Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”

MADDE 23- 6/2/2018 tarihli ve 7086 sayılı Harika Vaziyet Kapsamında Birtakım Önlemler Alınması Hakkında kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4 üncü unsuru aşağıdaki formda tekrar düzenlenmiştir.

“Muvazaalı Çağ işlemleri

MADDE 4- (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü unsuru uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19/7/2018 tarihine kadar iştirak Pay ve haklarına ait olarak şirket ortakları tarafından yapılmış olan Çağ ve temlik süreçleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Konseyinin değerlendirmesi sonucu muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılır ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilir. Geçersiz sayılma sürecine karşı ilgililerce, bildiriden itibaren bir ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilir.”

MADDE 24- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir