Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Nis 22, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 6 ncı unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Madde 6- Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki kaideler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Eğitim kuralı olarak;

1) Uzman onbaşı için en az ilköğretim okulu yahut dengi Okul mezunu olmak.

2) Uzman çavuş için en az İdadi yahut dengi Okul mezunu olup çavuş olarak askerliğini yapmış yahut yapmakta olmak ya da en az ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlamış yahut yapmakta olmak.

c) Tespit edilen misyon yerinde ihtisas sahibi olmak.

ç) sıhhat durumunun uzman erbaşlığa elverişli olduğunu 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine Müsait olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla kanıtlamış olmak.

d) Askerlik hizmetini yapmakta iken Müracaat edenler için Müsait Nitelik evrakı almış olmak.

e) Muvazzaflık hizmeti sırasında yahut terhisinden itibaren beş Yıl içinde ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak koşuluyla; ulusal Savunma Bakanlığı yahut Jandarma genel Komutanlığı veyahut Kıyı Emniyet Komutanlığı tarafından alım için görevlendirilen ünitelere Müracaat etmek.

f) İstekli olmak.

g) İcra edilecek Temel askerlik eğitimini muvaffakiyetle tamamlayanlar yahut birinci atamaları direkt doğruya kıt’a yahut birliklere yapılan uzman erbaşlar için 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Emniyet Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.

ğ) Askeri okullar ile Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından rastgele bir sebeple çıkmamış yahut çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak yahut ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.

h) Muvazzaf/sözleşmeli Zabit yahut astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığında misyonlu iken buralardan ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak veya misyon yapmıyor olmak.

ı) Kontratlı erbaş/er veyahut bunların adayı iken kontratı kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak.

i) Devlet memurluğundan yahut halk vazifesinden rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak.

j) Taksirli hatalar dış olmak üzere diğer cürümlerden mahkemeler tarafından otuz günden daha Çok periyodik hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak.

k) Taksirli cürümler nedeniyle altı ay yahut daha Çok mühlet ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm edilmemiş olmak.

l) Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilse yahut affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalar ile Yalın ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri Alışılmış mukarenet, dolanlı iflas üzere Çehre kızartıcı yahut Gurur ve haysiyeti kırıcı kabahatler ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dış kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, Başkaldırı cürümlerinden Dolayı mahküm olmamak.

m) Firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve Başkaldırı cürümlerinden, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci hususunda belirtilen hatalardan hakkında kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/veya isimli Nakit cezasına hükmedilmemiş olmak.

n) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin Gurur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak Fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

o) Toplumca tasvip edilmeyen ve Müsait görülmeyen kar yollarında çalışmamış ve hala çalışmıyor olmak.

ö) Terör örgütlerine yahut Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

p) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya tüzel bir manisi bulunmamak.

r) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş yahut görmüyor olmak.

Uzman erbaş olmak için gerek muvazzaflık vazifesini yaptığı sırada, gerekse terhislerini müteakip müracaatta bulunan ve alınmaları Müsait görülen işçinin, Emniyet soruşturmaları; ulusal Savunma Bakanlığı yahut Jandarma genel Komutanlığı veyahut Kıyı Emniyet Komutanlığı tarafından yaptırılır. Temel askerlik eğitimi sırasında Emniyet soruşturması sonuçlanmayanların eğitimleri devam ettirilir. Bunlardan Emniyet soruşturmaları Olumlu sonuçlananlar vazifeye başlatılır, Olumsuz sonuçlananların ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı ile ilişiği kesilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren yahut askerliğin Gurur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak aksiyonlarda bulunanlar ile terör örgütlerine yahut Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olanlar uzman erbaş olarak istihdam edilmezler.

Birlik komutanlıkları tarafından uzman erbaş olmaya layık görülenler için en az ilköğretim okulu yahut dengi Okul mezunu erbaş ve erlerin terhis çizelgelerinin “ihtisas kod numarası” kısmına, EK-A’da yer Meydan uzman erbaş olacaklar için Nitelik evrakındaki nitelikler dikkate alınarak, “Uzman erbaş olmaya layıktır” ibaresi yazılır ve ilgililere terhislerinden Evvel bilgi verilir. Bunlardan, kendi sınıf, branşının dışında Öbür bir vazifede çalıştırılanların ihtisas kod numaraları, muvazzaf askerliği fiilen yaptığı vazifenin numarası olarak yazılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde yer Meydan “askeri hastahanelerden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine Müsait olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden” formunda değiştirilmiş ve birebir fıkranın (f) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“f) Uzman erbaş olarak alınanların bundan sonraki Tüm süreçleri (terfi, kontratın uzatılması, mukavelenin feshi, ilişik kesme ve özlük haklarına ait süreçler ile buna benzeri diğer işlemler) 12 nci unsurda belirtilen kontrat yapmaya yetkili makamlar tarafından yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu unsurunda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasında yer Meydan “(EK-C) de” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri için EK-C/1’de, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı için EK-C/2’de” halinde değiştirilmiştir.

b) Birebir hususa ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sicil evrakları elektronik ortamda hazırlanır. Elektronik sicil dokümanına eklenmesi gereken evraklar, taranarak elektronik sicil evrakına ek yapılır. Elektronik ortamda sicil dokümanı düzenlenememesi durumunda matbu sicil dokümanı tanzim edilebilir. Sicil evrakları ile ilgili uygulamaya yönelik adap ve temeller Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.”

c) var yedinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Uzman onbaşılardan bir yıllık hizmet müddetini tamamladıktan sonra, istekli oldukları ve vazifedeki başarısı sicil dokümanı ile tespit edilen ve uzman çavuş olabileceğine dair haklarında Olumlu kanaat bulunanlar, 12 nci hususta belirtilen mukavele yapmaya yetkili makamlar tarafından uzman çavuşluğa terfi ettirilirler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci unsuru başlığı ile Birlikte aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak asıllar ve mukavele yapmaya/feshetmeye yetkili makamlar

Madde 12- Uzman erbaşlar, mukavele mühletinin bitiminde terhis edilirler. Bunlardan kontratlarının yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip mukavele müddetleri bir yıldan az, beş yıldan Çok olmamak kaydıyla aşağıdaki kurallar altında uzatılabilir:

a) Taahhüt ettiği mühletin bitimine en az üç ay kala (yurt dışı süreksiz misyona gidecek uzman erbaşlar için altı ay kala) hizmet mühletini uzatmak istediğine dair bir dilekçe ile Müracaat etmiş olmak.

b) Almış oldukları nihayet sicil notu, sicil tam notunun yüzde altmış (%60) ve daha üstünde olmak.

c) Fiili takımda münhal bulunmak.

ç) İstihdam edildikleri yahut edilecekleri takımın vazife özelliklerine nazaran Sınıf ve branşları ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sıhhat niteliklerine sahip olmak.

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Uğraş Kanunu kapsamında malul olan isteklilerden, bilgi ve deneyimlerinin sınıfı için yararlı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi koşuluyla mensup olduğu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma genel Komutanlığı yahut Kıyı Emniyet Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca Müsait görülenler için istihdam edilecekleri takımın sıhhat niteliklerini taşımak.

İşlemleri tamamlanan uzman erbaşların mukaveleleri bu hususta belirlenen kontrat yapmaya yetkili makamlar tarafından onaylanarak yenilenir ve ilgili Kuvvet Komutanlığına, Jandarma genel Komutanlığına ve Kıyı Emniyet Komutanlığına bildirilir. Bu formda mukavelelerin uzatılması Tasdik edilenler, yeni bir taahhütname imzalayarak vazifeye devam ederler. Uzman çavuş ve uzman onbaşıların kontratları azami 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı hususunda düzenlenen ıslak haddine kadar uzatılabilir.

Sözleşme yapmaya/feshetmeye yetkili makamlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tümen, tugay, Müstakil tugay kumandanları yahut eşidi Kuruluş amirleri ya da eşidi eğitim merkezi kumandanları.

b) Ordu ve kolordu (ve eşidi) karargahı ve direkt bağlı birlikleri ile eşidi Kurum amirlikleri için kurmay liderleri.

c) ulusal Savunma Bakanlığına direkt bağlı birlikleri için İşçi genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığına ve Kuvvet Komutanlıklarına direkt bağlı birlikleri için işçi liderleri yahut yetki verilen birlik kumandanları yahut Kurum amirleri.

ç) Jandarma genel Komutanlığında;

1) Vilayet jandarma, alay ve eşidi birlik kumandanları yahut Kuruluş amirleri ile daha üst birlik kumandanları ya da eşidi Kuruluş amirleri.

2) Jandarma genel kumandan yardımcılığı, Asayiş Kolordu Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma ve Kıyı Emniyet Akademisi Başkanlığında ise Komutan/Başkan yahut yetki vereceği kumandan yardımcısı/başkan yardımcısı.

d) Kıyı Emniyet Komutanlığı karargahında Kıyı Emniyet Kumandanının görevlendireceği Kıyı Emniyet kumandan yardımcısı ve bağlı birliklerinde anne ast birlik kumandanları ve eşidi Kuruluş amirleridir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer Meydan “adli yahut askeri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve tıpkı fıkrada yer Meydan “Tugay, Müstakil tugay, tümen, bölge (ve eşidi) kumandanlarınca yahut eşidi Kurum amirlerince; ordu, kolorduya (ve eşidi) direkt bağlı birlikleri ile eşidi Kurum amirleri için kurmay liderlerince; Kuvvet komutanlıkları, Jandarma genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile ulusal Savunma Bakanlığına direkt bağlı birlikler için işçi liderlerince yahut yetki verilen komutanlıklarca; Kıyı Emniyet Komutanlığında ise Kıyı Emniyet Komutanlığınca mukaveleleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir” ibaresi “sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı yahut Kıyı Emniyet Komutanlığı ile ilişikleri kesilir” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü hususunun üçüncü fıkrasında yer Meydan “21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun” ibaresi “25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Madde 15- Uzman erbaşlar, istihdam edildikleri takım vazifeleri ile birlikte 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri dahil Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen misyonları de yaparlar. Kendilerine düşen nöbet hizmetlerine girerler. Gereği halinde hizmete müteallik her türlü işe fiilen iştirak ederler. Uzman erbaşların misyonlarına ait uygulamaya yönelik yöntem ve asıllar Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci hususunun birinci fıkrasında yer Meydan “uygulanır,” ibaresi “uygulanır.” formunda değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer Meydan “asker hastanelerinde, asker hastanelerinin bulunmadığı garnizonlarda ise” ibaresi ve “ve asker hastanelerinden” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer Meydan “asker hastanelerinden veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, tıpkı hususun beşinci fıkrasında yer Meydan “askeri hastanelerden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine Müsait olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu hususunun birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki formda değiştirilmiş ve birebir fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri prestijiyle 3269 sayılı Kanunun Ek-2 sayılı ek gösterge cetveli ile belirlenen ek gösterge sayıları uygulanır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci unsuru aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Nöbetçi olanlar dış olmak üzere uzman erbaşlardan isteyenler ilgisine nazaran; 211 sayılı kanun yahut Jandarma ve Kıyı Emniyet Çalışanının Hizmet Asılları Hakkında Yönetmeliğin bu mevzudaki kararları Saklı kalmak koşuluyla gece konutlarına gidebilirler. Gece kışlada yahut gemide kalmayı kabul edenler, yetkili amirin müsaadesi olmadan kışladan yahut gemiden ayrılamazlar. Bunlar, Mümkün olduğu kadar erbaş ve erlerden başka olarak tahsis edilecek yerlerde yatırılırlar. Meskenlerine gidenler, Zabit ve astsubay servislerinden istifade edebilirler. Mesai başlangıcında misyonları başında bulunurlar.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“Uzman erbaşların kıyafetlerinde ilgisine nazaran; 2/6/1989 tarihli ve 20183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği, 31/3/2020 tarihli ve 31085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği yahut 28/3/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyet Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği kararları uygulanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci unsurunun üçüncü fıkrasında yer Meydan “askeri hastaneler ile diğer” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer Meydan “tam teşekküllü askeri hastaneden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine Müsait olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden” halinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer Meydan “Gülhane Askeri Tıp Akademisi yahut Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Askeri Hastanelerinin” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine Müsait olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastanenin” biçiminde değiştirilmiş ve tıpkı unsura aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri Muhafaza Hizmetleri Yönetmeliği kararlarına nazaran müdafaa hizmetinde misyonlu olan uzman erbaşların atamaları, müdafaa hizmetini yürüttükleri sürece mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığınca ertelenebilir.

Atama ve yer değiştirme süreçlerine ait diğer konular, Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü hususu aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“Madde 23- Uzman erbaşlara ilgisine nazaran; 11/12/2018 tarihli ve 30622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliğinde yahut ilgili yönergede gösterilen asıllara nazaran kimlik kartı verilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“Madde 24- Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesiyle ilgili yol ve temeller ile öbür konular aşağıda belirtilmiştir:

a) Aşağıdaki kuralları sağlayan uzman erbaşlardan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığının gereksinim duyacağı ölçü kadarı, astsubay çavuşluğa nasbedilirler:

1) Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul yahut Uğraş yüksekokullarından mezun olmak.

2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak.

3) müracaat tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamış, sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.

4) Yapılacak imtihanlarda başarılı olmak.

5) Astsubaylık için imtihana Müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az dört Yıl sicil almış ve almış olduğu var sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan (%90) ve daha üstünde olmak.

6) genel kültür, mesleksel bilgi, Ira ve ahlak bakımından astsubaylığa layık olduğuna ait olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında örneğine EK-Ç’de yer verilen Nitelik evrakı Olumlu düzenlenmiş olmak.

7) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde aranan sıhhat niteliklerini haiz olmak.

8) Tabi tutulacakları Temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminde başarılı olmak.

b) Aşağıdaki koşulları haiz olan uzman erbaşlardan; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığının muhtaçlık duyacağı ölçü kadarı, astsubay Uğraş yüksekokullarında verilecek tahsil ve eğitimi müteakip astsubay çavuş nasbedilirler:

1) İdadi yahut dengi okullardan mezun olmak.

2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak.

3) Uzman erbaş olarak en az bir Yıl hizmet etmek.

4) Mukavele mühleti içinde müracaatta bulunmak.

5) Astsubay Uğraş yüksekokulu giriş imtihanına müracaat tarihinde müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak.

6) 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Savunma Üniversitesi Astsubay Uğraş Yüksekokulları Yönetmeliği ve ilgili yönergede belirlenen astsubay Uğraş yüksekokuluna girmek için, tabi olacağı imtihanda ve gerek görülmesi halinde yapılacak mülakat imtihanında başarılı olmak.

7) Astsubay Uğraş yüksekokulu giriş imtihanına Müracaat tarihinde, uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren almış olduğu var sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan (%90) ve daha üstünde olmak.

8) genel kültür, mesleksel bilgi, Ira ve ahlak bakımından astsubaylığa layık olduğuna ait olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında örneğine EK-Ç’de yer verilen Nitelik dokümanı Olumlu düzenlenmiş olmak.

9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine nazaran askeri Talebe adaylarında aranan sıhhat niteliklerini haiz olmak.

c) Uzman erbaş statüsünü sona erdirecek kabahatlerden nezaret altına alınanlar yahut tutuklananlar ya da taksirli cürümler dış olmak üzere haklarında halk davası açılanlar, bu durumlarının devamı müddetince astsubaylığa geçirilmek için imtihana alınmazlar. Lakin bunlar hakkında hazırlık soruşturması sonunda “kovuşturmaya yer olmadığı kararı” verilmesi yahut yargılama sonucuna nazaran “beraat” etmeleri halinde, öbür koşulları da haiz olmak kaydıyla imtihana kabul edilirler.

ç) Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların eğitimi, özlük hakları ve öbür konular şunlardır:

1) Uzman erbaşların astsubay Uğraş yüksekokullarındaki tahsil ile eğitim müddet ve formları, 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Uğraş Yüksekokulları Kanununa nazaran yürütülür. Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokul bitirenlerden astsubay nasbedilecekler, en az üç aylık Temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine tabi tutulurlar.

2) Uzman erbaşların astsubay Uğraş yüksekokullarında ve Temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimi esnasında, özlük hakları tarafından uzman erbaşlık statüleri devam eder. Astsubay Uğraş yüksekokullarında tahsil gören uzman erbaşlarda, evli ve nişanlı olmama durumu ile tahsile Uzaklık vermeme koşulu aranmaz. Bunların astsubay Uğraş yüksekokulunda yatılı olarak kalması ya da kalmaması ile ilgili adap ve temeller yürürlüğe konulacak yönergeler ile düzenlenir. Bunlara, Okul ve Temel askerlik eğitimi mühletince 926 sayılı Kanunun 143 üncü hususunda belirtilen Talebe harçlıkları ödenmez. Bu müddet içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri; rütbe, derece ve kademelerine nazaran emsalleri üzere devam eder.

3) Çeşitli sebeplerle Temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders yahut eğitim yapılan Yekün gün sayısının üçte birine katılmayanlar, başarısız sayılırlar. sıhhat sebebiyle Temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin ders yahut eğitim yapılan gün sayısının üçte birine katılmayanlar, müteakip eğitim devrinde eğitime katılırlar, birebir sebepten başarısız olmaları halinde başarısız sayılırlar.

4) Astsubay Uğraş yüksekokullarından yahut Temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminden, başarısızlık nedeniyle yahut kendi isteği ile ayrılanlardan istekli olan ve uzman erbaş olmak için Gerekli kuralları taşıyanlar, uzman erbaş olarak vazifeye devam ettirilirler.

d) Astsubay olmaya istekli uzman erbaşların, Müracaat asılları ve tabi tutulacakları imtihanlar; yürürlüğe konulacak yönergelerde belirlenir. Astsubaylığa geçirilecek uzman erbaşların kıymetlendirilmesi; yapılan yazılı imtihanlar sonucu aldıkları notlarına yahut puanlarına sicil not ortalamasının yüzde yirmi beşi (%25), vücudu yeterlik ve yapılması halinde mülakat notunun her birinin yüzde onu (%10) ile ödül puanının eği ve ceza puanının düşülmesi ile yapılır. ödül puanı, EK-D’de yer verilen ödül Puanları Çizelgelerine nazaran bulunur. Ceza puanı ise ilgisine nazaran; 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesi yahut 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı genel Kolluk Disiplin Kararları Hakkında kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun (2) sayılı çizelgesine nazaran bulunan Yekün puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında ilgisine nazaran; 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yahut 7068 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli kabahatler dış olmak üzere mahkeme kararı ile verilen Nakit cezaları için 4 puan, öbür mahpus cezaları için 4,5 puan temel alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, mahpus cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, isimli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkümiyet kararının açıklanması Geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Astsubay adayı, uzman erbaşların tabi tutulacağı bütün imtihanlarda 100 tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Kıymetlendirme notlarının eşit olması halinde, adayların sıralamasında imtihanlarda alınan notlar, bunun da eşit olması halinde hizmet mühletleri göz önünde bulundurulur.

e) Astsubay olmaya istekli uzman erbaş adaylarının değerlendirilmesinde özel Kuvvetler Komutanlığında vazifeli olanlara kontenjanın %10’unu aşmamak kaydıyla ulusal Savunma Bakanlığınca belirlenecek Oran kadar ek kontenjan verilebilir. Bu adaylar için puan barajı ulusal Savunma Bakanlığınca tespit edilir. özel Kuvvetler Komutanlığında misyonlu uzman erbaşlardan başarılı olanlar kendi ortalarında puan sırasına nazaran sıralanırlar. genel temellere nazaran başarılı olan adaylar ek kontenjanın dışında tutulurlar.

Bu unsur kararlarına nazaran uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenler, 926 sayılı kanun kararlarına tabi olurlar. Uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenlerin Zarurî hizmet müddeti, birinci mukavelelerinin onaylandığı tarihten itibaren on beş yıldır. Bu çalışanın uzman erbaşlıkta geçen hizmet mühletleri, astsubay rütbe bekleme müddetinden sayılmaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 24 üncü hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsurlar eklenmiştir.

“Genelge ve yönerge

Madde 24/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ait öbür konular; Kuvvet Komutanlıklarında genelgeyle, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığında ise yönergeyle düzenlenir.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 24/B- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgilisine nazaran ulusal Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin EK-C’si yürürlükten kaldırılmış, tıpkı Yönetmeliğe EK-B’den sonra gelmek üzere ekte yer Meydan EK-C/1 ve EK-C/2 eklenmiş ve tıpkı Yönetmeliğin EK-D’si ekteki halde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü hususunun (b) bendi 3/5/2023 tarihinde,

b) 10 uncu hususu 15/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) öteki kararları yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik kararlarını ulusal Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Birlikte yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir