Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Dava; Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesinde memur olarak vazife yapan davacı tarafından, eşinin İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığından bahisle, Esenler Belediyesi’ne atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait sürece karşı açılmıştır.

İlk derece mahkemesi, eşinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 14. unsurunun (d) bendinde belirtilen mühlete ait kaideleri (iki yıl) taşımadığı, Tüm bu konular Bir arada değerlendirildiğinde, davacının, eş durumu nedeniyle Kurum değişikliği tarafındaki talebine muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı münasebeti ile davayı reddetmiştir.

Bölge yönetim mahkemesi ise davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. lakin muvafakat verilmeme sürecini reddetmiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Gerekçe olarak Kuruluş yönetmeliğinin genel Yönetmeliğe muhalif olması gösterilmiştir. müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından; davacı açısından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 14. unsurunda belirlenen kaidelerin oluştuğu anlaşılmıştır denildi.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas : 2018/4252

Karar : 2019/1172

Tarih : 12.03.2019

Mevzuat kararları ve belge kapsamı Birlikte değerlendirildiğinde; davacının eşinin, İstanbul vilayetinde 21/01/2015 tarihinden itibaren müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından; davacı açısından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 14. hususunda belirlenen koşulların oluştuğu anlaşılmış olup; bu sebeple, davacıya muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık; bu süreç istikametinden, davanın reddi yolunda verilen idare Mahkemesi kararına yönelik istinaf müracaatının değişik münasebet ile reddi yolundaki Bölge idare Mahkemesi kararında ise türel isabet görülmemiştir.

İSTEMİN KONUSU: Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesinde memur olarak misyon yapan davacı tarafından, eşinin İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığından bahisle, Esenler Belediyesi’ne atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddine ait 03/02/2016 günlü, 2401 sayılı süreç ile anılan sürecin desteği olan Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özetli: Konya 1. idare Mahkemesi’nin 28/12/2016 günlü, E:2016/411, K:2016/1599 sayılı kararıyla, Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi’nin yeni kurulmuş bir üniversite olarak Amel ve süreçlerini hudutlu sayıda işçi ile yürüttüğü, davacının yönetimlerinde vazife yapan Biricik grafiker olduğu, davacının eşinin 21/01/2015 tarihinden itibaren avukat olarak çalıştığı, davacının müracaatının ise 25/01/2016 tarihli olduğu, halk işçisi olmayan davacının eşinin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 14. unsurunun (d) bendinde belirtilen müddete ait kuralları (iki yıl) taşımadığı, Tüm bu konular Bir arada değerlendirildiğinde, davacının, eş durumu nedeniyle Kurum değişikliği istikametindeki talebine muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı; öte yandan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunun 1. fıkrasının (e) bendinde “muvafakat Eda şartları”nın düzenlendiği, Laf konusu düzenlemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ve 25/06/1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelik kararlarına karşıt olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Bölge idare Mahkemesi Kararının Özeti : Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 sayılı temyize bahis kararıyla, davacının, eş durumu özrü nedeniyle muvafakat verilmesi istemiyle müracaatta bulunduğu Ocak-2015 periyodu itibariyle nihayet iki Yıl içindeki (25/01/2013 – 26/01/2015 tarihleri arasındaki) prim ödeme günü sayısının Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliği’nin 14. hususunun 1. fıkrasının (d) bendinde öngörülen mühlet kadar olmadığı, bir Öbür anlatımla, davacının eşinin prim ödeme gün sayısının 360 günün altında olduğu, davacıya muvafakat verilmemesi yolunda tesis edilen sürece karşı açılan davada verilen davanın reddi yolundaki istinaf müracaatına bahis kararda sonucu itibariyle hukuka terslik bulunmadığı; davacıya muvafakat verilmemesine ait sürecin desteği olarak gösterilen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. hususunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemi tarafından ise; Genel Yönetmeliğin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği başlıklı 14. hususunun 1. fıkrasının (d) bendinde, halk işçisi olmayan eş nedeniyle eş durumundan tayin talebinde bulunulabilmesi için; ”son iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle çalışmış ve hala çalışıyor olması” şartları öngörülmüş iken, Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının iptali istenilen (e) bendinde belirtilen muvafakat Eda koşullarının, kelamı edilen Yönetmeliğin 14. hususunun 1. fıkrasının (d) bendinde yer verilen kaidelerden farklı bir biçimde düzenlendiği; davaya bahis Yönergenin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinde, genel Yönetmeliğin 28. hususu ve Süreksiz 5. hususunda yer verilen düzenlemeler uyarınca hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle istinaf müracaatının kısmen reddi ve kısmen kabulü ile, Konya 1. idare Mahkemesi’nin 28/12/2016 günlü, E:2016/411, K:2016/1599 sayılı kararının davacıya muvafakat verilmemesine ait kısmı tarafından istinaf müracaatının üstteki münasebetle reddine; Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendi istikametinden ise, istinaf müracaatının kabulü ve istinaf müracaatına mevzu kararın bu kısmının kaldırılarak, Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI: Davacı tarafından, 25/01/2016 tarihinde muvafakat verilmesi istemiyle yönetime müracaatta bulunduğu, lakin, müracaat dilekçesinde tarih kısmının sehven 25/01/2015 olarak yazıldığı, müracaat tarihinden itibaren nihayet iki Yıl içinde ödemiş olduğu prim gün sayısının 360 günün üzerinde olduğu (2015 yılı için 341 gün, 2016 yılı için ise 25 gün olmak üzere Yekün 366 gün), bu nedenle prim gün sayısının yine hesaplanarak bir karar verilmesi gerektiği ileri sürülerek, temyize husus Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI: karşılık verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: Hamiyet Varlıklı Topaloğlu

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabul edilerek Bölge idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, Tetkik Yargıcı’nın açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi buyruğunda bilgisayar işletmeni takımında grafiker olarak misyon yapmakta iken, eş durumu mazereti nedeniyle İstanbul/Esenler Belediyesine atanmak için tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı müracaatın reddi üzerine temyize husus davayı açmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. unsurunun 1. fıkrasında; kurumların misyon ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları takım derecelerine eşit yahut 68. husustaki temeller çerçevesinde daha üst Kuruluş içinde tıpkı yahut Öbür yerlerdeki öteki takımlara naklen atayabilecekleri kararına yer verilmiş, tıpkı unsurun 2. fıkrasında; memurların kendi istekleri ile kazanılmış hak derecelerinin en Fazla üç derece altındaki takımlara atanabilecekleri karara bağlanmıştır.

657 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan ve 19/04/1983 günlü, 83/6525 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 30/06/2014 günlü, 2014/6578 sayılı Bakanlar Konseyi Kararıyla değişik “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı 14. unsurunun dava konusu sürecin tesis edildiği tarihteki halinde; “Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) halk işçisi olan eşinin, Kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması yahut mevzuatı uyarınca eşin Mecbur yer değiştirmeye tabi tutulan bir misyonda bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar ortasında Gerekli uyum sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet muhtaçlığının bulunduğu yere,

d) halk çalışanı olmayan eşinin, talep edilen yerde müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle kendi ismine yahut bir hizmet akdi ile patrona bağlı olarak çalışmış ve hala çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin halk Kuruluş ve kuruluşlarında halk işçisi olarak çalıştığına yahut atanmayı talep ettiği yerde eşinin müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle kendi ismine yahut bir hizmet akdi ile patrona bağlı olarak hala çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan misyonlarda bulunduğuna ait belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıyeten yer değiştirme müracaatına, evlilik durumunu kanıtlayan dokümanın de eklenmesi gerekir.”; “Özel Yönetmelikler” başlıklı 28. unsurunda; “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde hala misyonda bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin Çeşitli unsurlarında kurumlarca tesbiti öngörülen öbür konuları kapsayan Özel Yönetmeliklerini Devlet İşçi Dairesinden Olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe ters kararlar yer alamaz….”, 30/06/2014 günlü, 2014/6578 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı Eki Yönetmeliğin 12. unsuru ile eklenen Süreksiz 5. unsurda de, “Kamu Kuruluş ve kuruluşları bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe Müsait hale getirirler. Bu müddet içerisinde halk Kuruluş ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe alışılmamış olmayan kararlarının uygulanmasına devam edilir.” düzenlemeleri yer almıştır.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME :

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi buyruğunda bilgisayar işletmeni takımında grafiker olarak vazife yapan davacının, eşinin İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalıştığı, Esenler Belediyesi’nde bir misyona atanmak üzere tarafına muvafakat verilmesi istemiyle yapılan müracaatın, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunda belirtilen muvafakat Eda kaidelerini taşımadığı ve hizmetine muhtaçlık duyulduğu gerekçesiyle reddine ait 03/02/2016 günlü, 2401 sayılı süreç ile anılan sürecin desteği olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi’nin 10. unsurunun 1. fıkrasının (e) bendinin iptali istemiyle temyize husus davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat kararları ve belge kapsamı Bir arada değerlendirildiğinde; davacının eşinin, İstanbul vilayetinde 21/01/2015 tarihinden itibaren müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde 360 gün toplumsal Emniyet primi ödemek suretiyle sigortalı olarak çalıştığı anlaşıldığından; davacı açısından, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 14. unsurunda belirlenen kaidelerin oluştuğu anlaşılmış olup; bu sebeple, davacıya muvafakat verilmemesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık; bu süreç istikametinden, davanın reddi yolunda verilen idare Mahkemesi kararına yönelik istinaf müracaatının değişik münasebet ile reddi yolundaki Bölge idare Mahkemesi kararında ise türel isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce verilen 18/01/2018 günlü, E:2017/2640, K:2018/156 sayılı kararın redde ait kısmının, 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun temyize mevzu kararın verildiği tarih prestijiyle yürürlükte olan haliyle 49. hususunun 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Yordamı Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’la değişik 50. unsurunun 2. fıkrası yeterince ve üstte belirtilen konular da gözetilerek, bozulan kısım hakkında yine bir karar verilmek üzere belgenin, kararı veren Konya Bölge idare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesine, 12.03.2019 tarihinde Kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir