Ulusal Savunma Bakanlığı 134 Memur Alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, Kuvvet KOMUTANLIKLARI VE

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE

2020 YILI MEMUR TEMİNİ

BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

30 Aralık 2020-31 Ocak 2021

1. genel HUSUSLAR

a. Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve ulusal Savunma Üniversitesinde Memur olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen aktiflik takvimine Müsait olarak, TABLO-2’de yer Meydan niteliklerde devlet memuru takımlarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Birinci sefer Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” asıllarına nazaran işçi temini yapılacaktır.

b. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr genel File (İnternet) adresinden 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri ortasında yapılacaktır. genel File haricinde yapılan müracaatlar (Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere yanıt verilmeyecektir.

c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, takımları ve vilayetleri değiştirebilecektir. müracaat mühletince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç. Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.

d. Adaylar müracaat kurallarında istenen; Ustalık-Kalfalık dokümanı, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikasını “Kurs Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e. Adaylar yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Şurası onaylı denklik evrakını ve Eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak koşulu aranan unvanlara müracaat yapması halinde diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

f. Şehit/Gazi yakınlık evrakını sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi

yapılmayacaktır. (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

g. Adaylar evrakların Müsait ve okunaklı yüklendiğinin denetimini evrak görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Dokümanlarını okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

ğ. Başvuru kaidelerini taşımadıkları anlaşılan yahut evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların müracaatları hangi etapta olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

h. İlan edilen durumlardan rastgele birine Müracaat yapılmaması, ilan edilen konum sayısı kadar Müracaat bulunmaması yahut geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen durumun boş kalması durumunda bakanlık bu konumları ilan edilen öteki durumlardan Müsait gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

2. MÜRACAAT ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurundaki genel kaideleri taşımak,

b. Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir takım unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer kısımlar kabul edilmeyecektir.)

c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) Nitelik tablosunda (Tablo-2) belirtilen ilgili puan çeşitlerinden puan almış olmak,

ç. Erkek adaylar için, imtihanın yapıldığı tarih prestijiyle askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,

d. Süresi içinde başvurmuş ve müracaat dokümanı ile Birlikte istenen evrak ve bilgileri vermiş bulunmak,

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba yahut eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir evrak ile müracaatlarında, almış oldukları merkezi İmtihan puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

3. MÜRACAAT ŞEKLİ

a. Çevrimiçi (online) ön müracaatlar, 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri ortasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel File (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yollarla yapılacak ön müracaatlar kabul edilmeyecek, bu dilekçelere yanıt verilmeyecek ve süreç yapılmayacaktır.

b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile müracaat ekranını açacaktır. Akabinde müracaat sihirbazını kullanarak ilerleyip, bütün kademeleri tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih sürecini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini Denetim edecektir. Tercihlerim sayfasında yer Meydan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup Namzet ayrıyeten bir kaydetme süreci yapmayacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adayların İsim listesi ile kelamlı İmtihan tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildirim niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıyeten T.C. ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında ön müracaat sonuçlarının açıklandığına dair İlan yayımlanacaktır.

ç. Sınavı kazananlardan müracaat evraklarında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu şahısların atamaları yapılmış olsa dahi süreçleri iptal edilir.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. İmtihanlara gelirken adayların yanında getireceği evraklar:

Başvurusu Müsait görülerek imtihanlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen dokümanları aşağıda belirtilen sıraya Müsait olacak halde üstü şeffaf altı mavi plastik belgeye takılı olarak (kayıt kabul-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Dokümanların asılları evraka takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.

(1) Sınav Davet dokümanı,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim dokümanı (diploma) yahut süreksiz mezuniyet dokümanı aslı yahut Kurum yahut noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Konseyi onaylı denklik evrakının aslı yahut onaylı sureti.

(4) Müracaat ettiği unvana ilişkin Ustalık-Kalfalık evrakı, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikası aslı yahut onaylı sureti.

(5) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum evrakı,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis evrakının aslı ve fotokopisi yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair evrakın aslı ve fotokopisi yahut Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(6) Şehit, malul gazi yahut muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba yahut eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir evrakın aslı ve fotokopisi, (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

(7) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına Müsait olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer Meydan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, muhakkak fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Müsait olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(8) Adli sicil yahut isimli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

b. Mülakat İmtihanı:

(1) Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan çeşidi temel alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana yanlışsız sıralanacak ve mülakat İmtihan daveti yapılacaktır. nihayet sıradaki adayla eşit puan Meydan adaylar da mülakat imtihanına alınacaktır.

(2) Mülakat imtihanına çağrılacak Namzet sayısı, Nakil yapılacak takım sayısının en Çok altı katına kadar olacaktır.

(3) Sözlü imtihanda İmtihan Komitesi tarafından adaylar;

(a) Bilgi seviyesi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),

(b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

(ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(d) genel Yetenek ve genel kültürü,

(e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, istikametlerinden başka farklı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

c. Değerlendirme

(1) Mülakat imtihanında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Mülakat imtihanından 70 baraj notunun altında puan Meydan adaylar elenir ve bir sonraki kademeye alınmazlar.

(2) Sınavı kazanan adayların notlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle Evvel mezun olmuş olana, bunun da tıpkı olması halinde yaşı Aka olana, öncelik tanınır.

(3) Her unvan için asil ve yedek liste başka ayrı belirlenecektir.

ç. sıhhat Muayene İşlemleri

(4) Sınavlarda başarılı olan adayların sıhhat raporu alabilmeleri amacıyla, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliği” yeterince; sıhhat Heyeti Raporu Vermeye Yetkili sıhhat Kuruluşları listesinde yer Meydan sıhhat Bakanlığı bağlısı sıhhat hizmet sunucularında muayene süreçleri başlatılacaktır.

(5) Adaylar, kendisine verilen sevk dokümanı ile belirtilen tarihte sıhhat raporu süreçlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk evrakının geçerli olduğu mühlet içerisinde (Ankara ili içinde üç Amel günü, Ankara ili dışında beş Amel günü) sıhhat sürecini başlatmayan adaylara ikinci Defa hastane sevk dokümanı verilmeyecek ve süreçleri sonlandırılacaktır.

(6) Sağlık Kurulu Raporlarının sevk tarihinden itibaren İşçi Temin Dairesi Başkanlığına en geç 30 gün içerisinde (adayın sıhhat raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen müddetler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden ulusal Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık konseyi raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir. sıhhat heyeti raporu için Gerekli bütün poliklinik (kadın adaylar için bayan doğum polikliniği dahil) muayenelerinin yaptırılması konusunda mesuliyet adaya aittir.

d. Namzet Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Yapılan İmtihan sonucunda başarılı olan adayların İsim listesi ile kelamlı İmtihan tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde bildirim niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta yahut öbür bağlantı araçlarıyla İmtihan Sonuç dokümanı gönderilmeyecektir. Ayrıyeten T.C. ulusal Savunma Bakanlığı toplumsal medya hesaplarında ön müracaat sonuçlarının açıklandığına dair İlan yayımlanacaktır.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kararları yeterince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel File adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme müracaatlarına süreç yapılmayacaktır.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları ayrıyeten yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar bağlantı adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa bildiri (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

5. TABLOLAR

2020 YILI MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

TABLO-1

NOT: Temin aktiflik takvimi Gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2

HARİTA genel MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN Alım NİTELİKLERİ TABLOSU

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKTAN Alım NİTELİKLERİ TABLOSU

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AÇIKTAN Alım NİTELİKLERİ TABLOSU

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AÇIKTAN Alım NİTELİKLERİ TABLOSU

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AÇIKTAN Alım NİTELİKLERİ TABLOSU

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AÇIKTAN Alım NİTELİKLERİ TABLOSU

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir