Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü 40 Muallim alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğünden:

ÖĞRETMEN Alım İLANI

Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kuramlarına kelamlı İmtihan ile 9’uncu dereceli takımlara, 35’i Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kuramları için), 5’i Bayan (Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kuramları için) olmak üzere Yekün 40 takımlı Muallim alımı yapılacaktır.

1) MÜRACAAT YERİ VE TARİHLERİ:

Başvurular 18.01.2021- 29.01.2021 tarihleri ortasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde faal hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak şahsen gerçekleştireceklerdir. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların tahsil durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. müracaat evresinde Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer Meydan tahsil bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların müracaat sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan çeşidi dışında farklı bir puan çeşidinden müracaat yapan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konudaki mesuliyet adayın kendisine aittir.

Ön inceleme evresinde e-Devlet üzerinde yer Meydan bilgiler dikkate alınacak olup sadece askerlik durum evrakı, askerlikten muaf olan adaylar için ayrıyeten muaf olduklarını gösterir sıhhat heyeti raporu, diploma, transkript ve sertifika bilgileri sisteme yüklenilecektir. Adaylardan Gerekli durumlarda; sisteme yüklenen evrakların asılları istenilebilecektir.

Başvuru sürecinin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacak olan ilan ekinde yer almaktadır. müracaat kurallarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların müracaat sürecini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını Denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu konuda mesuliyet müracaat yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden dolayı hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar müracaatlarını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden müracaatlarını müracaat mühleti içerisinde iptal edebileceklerdir.

2) MÜRACAAT KAİDELERİ:

a) Adaylarda aranacak kaideler;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, eşitlik Bakanlığı Memur İmtihan, Nakil ve atama Yönetmeliği yeterince adayların aşağıdaki kaideleri taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması Olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kelamlı İmtihan sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

– Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi mahzurlar bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat şurası raporu ile belgelemek, (sağlık konseyi raporu kelamlı İmtihan sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-Milli Eğitim Bakanlığınca, ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kuramlarına Muallim olarak atanacakların atamalarına temel olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ait ilan tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki kısımlar için Sınıf öğretmenliği sertifikası yahut pedagojik formasyon evrakı bulunmak yahut alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) müracaat esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek dokümanlar;

-Diploma,

-Transkript,

-Sertifika (Pedagojik Formasyon Dokümanı, tezsiz yüksek lisans, Sınıf öğretmenliği sertifikası),

– Askerlik durum evrakı, (askerlikten muaf olanlar için buna ait sıhhat heyeti raporu)

3) KELAMLI İMTİHAN:

-Sözlü imtihan, 2020 KPSS LİSANS imtihanına katılıp KPSSP3 puan tipi temel alınarak en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (35 erkek) takım sayısının 3 sert (105), (5 kadın) takım sayısının 3 sert (15) Muallim adayı çağrılacaktır. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların imtihana gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik dokümanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü imtihan;

1) İlgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi 40,

2) Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi 20,

3) genel kültür 20,

4) Bir mevzuyu kavrama ve Anlatım yeteneği 20,

puan olmak üzere Yekün 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu yönetimine ait mevzuların bir yahut birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmesi için Çehre tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Sözlü imtihana girecek adayların isimleri, İmtihan yerleri ile kelamlı İmtihan tarihleri Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.

4) SONUNCU MUVAFFAKİYET LİSTESİ:

Nihai muvaffakiyet listesi, adayların merkezi İmtihan ve kelamlı imtihanda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına nazaran belirlenerek imtihanın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri genel Müdürlüğü İşçi Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon: 0312 507 04 00

Duyurulur. 11249/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir