üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı

admin admin -
47 0

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

ULUDAĞ Meydan BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 117

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin emeli; 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanuna ekli Harita ve Koordinat Listesinde sonları belirtilen Uludağ Alanının doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile Birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve gibisi kaynak bedellerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile Uludağ Alanında yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak üzere Uludağ Meydan Başkanlığının kurulması ile misyon ve yetkilerini düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Lider: Uludağ Meydan Liderim,

ç) Başkanlık: Uludağ Meydan Başkanlığını,

d) İstişare Şurası: Başkanlığa danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan heyeti,

e) Geçiş periyodu müdafaa temelleri ve kullanma koşulları: Uludağ Meydan planları yürürlüğe girinceye kadar uyulacak asılları,

f) Kurul: Uludağ Meydan Kurulunu,

g) Uludağ Alanı: 7432 sayılı Kanuna ekli Harita ve Koordinat Listesinde hudutları belirtilen ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Başkanlığın yetkili ve misyonlu olduğu alanı,

ğ) Uludağ Meydan planları: 7432 sayılı kanun kararlarına nazaran hazırlanan, Uludağ Alanının korunması, geliştirilmesi, idaresi, tanıtılması, muhafaza asılları ve kullanma koşullarının belirlenmesi, bölgede yer Meydan konaklama ile kış ve dağ turizmi tesislerinin yapılması, uygunlaştırılması, yenilenmesi ve geliştirilmesi, ulaşım formülleri ve altyapı tesislerinin tasarım asıllarının belirlenmesi mevzularında maksatları, stratejileri ve kararları belirleyen her Cin ve ölçekteki planları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilatı

Kuruluş

MADDE 3- (1) 7432 sayılı kanun ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde verilen misyonları yürütmek üzere, halk hukuksal kişiliğini haiz, Özel bütçeli, Bakanlık ile ilgili ve merkezi Uludağ Alanı sonları içerisinde bulunan Uludağ Meydan Başkanlığı kurulmuştur.

Başkanlığın vazife ve yetkileri

MADDE 4- (1) Başkanlığın misyon ve yetkileri şunlardır:

a) 7432 sayılı Kanunla Başkanlığa verilen vazife ve yetkiler kapsamındaki her türlü Amel ve süreçleri yürütmek.

b) Bakan tarafından verilen diğer vazifeleri yapmak.

(2) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde doğal sitler ve Tabiat varlıkları ile ilgili olarak Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Müdafaa genel Müdürlüğüne verilen misyonlar Uludağ Alanında Başkanlık tarafından yerine getirilir.

Başkanlık teşkilatı

MADDE 5″ (1) Başkanlık; reis ve hizmet ünitelerinden oluşur.

(2) Başkanlığın en üst yöneticisi olan Lider, Başkanlığın genel Yönetim ve temsilinden sorumludur.

(3) Lider, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve öbür mevzuatta kendisine verilen yetki ve vazifeleri Bakana karşı Mesul olarak kullanır ve yerine getirir. Lider, Başkanlık hizmetlerini mevzuat kararlarına, Başkanlığın Gaye ve siyasetlerine, stratejik plana Müsait olarak düzenler ve yürütür. Bu emelle, Başkanlık ünitelerine gereken buyrukları verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

(4) Lidere müsaade, hastalık, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ve misyonda bulunmadığı öteki hallerde öncelikle Meydan Planlama ve Uygulama Küme Lideri vekalet eder.

(5) Başkanlığın hizmet üniteleri şunlardır:

a) Meydan Planlama ve Uygulama Küme Başkanlığı.

b) Meydan İdaresi, Altyapı ve İdari Hizmetler Küme Başkanlığı.

Hizmet ünitelerinin görevleri

MADDE 6- (1) Hizmet ünitelerinin misyonları şunlardır:

a) Meydan Planlama ve Uygulama Küme Başkanlığı:

1) Uludağ Meydan planlarını Komiteye sunmak üzere hazırlamak yahut ilgili mevzuata nazaran hazırlatmak ve Kurulca Müsait bulunan planları Bakan Oluruna sunmak, meri planların uygulamasını denetlemek.

2) Uludağ Meydan planlarına temel halihazır haritaları ve jeolojik/jeoteknik etütleri yapmak yahut ilgili mevzuata nazaran yaptırmak.

3) Geçiş periyodu muhafaza temelleri ve kullanma kaidelerini hazırlayarak Komiteye sunmak.

4) Komitenin ve İstişare Heyetinin sekretarya hizmetlerini yürütmek.

5) Uludağ Alanındaki korunması Gerekli taşınmaz kültür ve Tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapmak.

6) Uludağ Alanının korunması ve geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, projelendirme ve aksiyon planlarını hazırlamak ve bunların uygulama temellerini belirlemek ve izlemek.

7) Uludağ Alanında yapılan uygulamaların Komitece Müsait bulunan plan ve projelere uygunluğunu denetlemek.

8) Geçiş devri muhafaza asılları ve kullanma koşulları ile meri planlara ve Komite kararlarına ters uygulamaların giderilmesini sağlamak ve muhalif uygulamaya mevzu Bina ve tesisleri yıkma yahut yıktırma süreçlerini yürütmek.

9) Uludağ Alanında 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Muhafaza Kanunu kapsamı dışındaki araştırma, sondaj, hafriyat ve diğer bilimsel araştırmaları ve etütleri yapmak yahut ilgili mevzuata nazaran yaptırmak.

10) Uludağ Alanında 2863 sayılı kanun kapsamında; kültür varlıklarını muhafaza bölge heyeti müdürlüklerine, muhafaza, uygulama ve kontrol ofislerine ve etraf, şehircilik ve iklim değişikliği Vilayet müdürlüklerine verilen misyon ve yetkileri yürütmek.

11) Uludağ Alanında bulunan Hazine taşınmazlarının satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön müsaade verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön müsaade ve kullanma müsaadesi üzere süreçler hakkında görüş bildirmek.

12) Uludağ Alanında, halk Kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara ait müsaade taleplerini karara bağlamak ve uygulamaları 7432 sayılı kanun kararlarına nazaran denetlemek.

13) reis tarafından verilen diğer vazifeleri yapmak.

b) Meydan İdaresi, Altyapı ve İdari Hizmetler Küme Başkanlığı:

1) Uludağ Alanının tanıtımına yönelik yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yazıh, görsel ve işitsel yapıtları yapmak, yaptırmak, hizmete sunmak ve fikri ve sınai haklarına yönelik Amel ve süreçleri yürütmek.

2) Uludağ Alanına ait data üretmek, ölçme, kıymetlendirme ve pazar araştırması yapmak, Bakanlıkça talep edilen bilgi, doküman ve raporları hazırlamak.

3) Uludağ Alanı içindeki turizm faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik Amel ve süreçleri yürütmek.

4) Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenen metot ve asıllar çerçevesinde Uludağ Alanında turizm hedefli sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek ve bu faaliyetleri denetlemek.

5) Uludağ Alanında gerçekleştirilecek turizm maksatlı sportif faaliyetler ile Uludağ Alanına ait işletmecilik faaliyetlerini yapmak, yaptırmak, bunlara müsaade vermek ve bunları denetlemek.

6) Uludağ Alanında işletilen kış turizmi gayeli mekanik tesisleri projelendirmek, düzenlemek ve denetlemek.

7) Uludağ Alanında, planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile muhafaza, idare, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için Gerekli her türlü altyapı ve diğer tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek ve bu süreçleri ilgili belediye başkanlıkları ile koordine halinde yürütmek.

8) 7432 sayılı Kanunun 9 uncu hususu çerçevesinde, Uludağ Alanı içinde yasaklanan fiillerin işlenmesi durumunda verilecek idari Nakit cezalarına ait Amel ve süreçleri yürütmek.

9) Başkanlığa tahsisli taşınmazlar üzerinde, 7432 sayılı Kanunun Gaye ve maksatları doğrultusunda irtifak hakkı kurulmasına ait süreçleri yürütmek.

10) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlıkça talep edilen taşınmazların tahsisinin periyoduna ait Amel ve süreçleri yürütmek.

11) Uludağ Alanındaki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve diğer arazi kullanma biçimlerinde, müdafaa ve Fazla taraflı faydalanmayı temel tutan işlevsel orman amenajman planlarına dayanılarak Tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler yürütmek.

12) Halkla bağlar, basın ve medya konusundaki Amel ve Süreçleri yürütmek.

13) Yürütülen hizmetlere ait yıllık çalışma programı ve stratejik planlamaları yapmak.

14) Uludağ Alanında Başkanlık idari binalarının her türlü proje ve uygulamalarını yapmak yahut yaptırmak.

15) Başkanlık işçisinin eğitim ve özlük süreçlerini yürütmek.

16) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanunu ile Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci hususu, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve öbür mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler ünitelerine verilen vazifeleri yapmak.

17) Uludağ Alanı hudutları içinde gereksinim duyulması halinde yapılacak kamulaştırmaya ait Amel ve süreçleri yapmak.

18) Başkanlığın misyon ve faaliyetleri ve idari gereksinimleri ile ilgili mal ve hizmet alımları ile üretim işleri, bakım, tamirat, satın alma, kiralama, ulaşım, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, doküman idaresi, demirbaş, arşiv, depolama ve sıhhat sarfiyatları ile ilgili bütün Amel ve süreçleri yapmak.

19) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı genel Bütçe Kapsamındaki halk Yönetimleri ve özel Bütçeli Yönetimlerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine Ait kanun Kararında Kararname kararlarına nazaran hukuk ünitelerine verilen vazifeleri yapmak.

20) reis tarafından verilen öteki vazifeleri yapmak.

(2) Başkanlık hizmet ünitelerinin çalışma yordam ve asılları Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel

Başkanlık personeli

MADDE 7- (1) Başkanlık hizmetleri, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 28 inci hususuna nazaran Amel mevzuatı kapsamında istihdam edilen işçi eliyle yürütülür.

(2) Başkanlıkta 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 25 inci hususuna nazaran süreksiz görevlendirme yapılabilir.

(3) Belirli bir uzmanlık gerektiren Amel ve hizmetler 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 31 inci hususuna nazaran vekalet yahut istisna kontratı çerçevesinde gördürülebilir.

Çalışma grupları

MADDE 8- (1) Başkanlık misyon alanına giren bahislerle ilgili olarak çalışma ve proje kümeleri oluşturabilir. ihtiyaç duyulduğu hallerde öteki halk Kurum ve kuruluşları, sivil cemiyet kuruluşları, Özel bölüm temsilcileri ve bahis ile ilgili uzmanlar çalışma kümelerine iç edilebilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli ve nihayet Hükümler

Uygulanacak ortak hükümler

MADDE 9- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm bulunmayan hallerde, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı Kurum ve Kuruluşlar ile öbür Kuruluş ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Ortak Hükümler” başlıklı Ellialtıncı Kısmı kararları uygulanır.

Değiştirilen hüküm

MADDE 10- (1) 3 sayılı Üst Kademe halk Yöneticileri ile halk Kuruluş ve Kuruluşlarında Nakil Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele “ULUDAĞ Meydan BAŞKANI” satırı eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

25 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir