TÜRMOB, sınav ilanı

Genel Şub 01, 2023 Yorum Yok

TÜRMOB Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:________________________________________________________

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK İMTİHANLARINA AİT DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliği” kararlarına nazaran, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

2023/1. Devre YMM İmtihan Tarihleri :

4-13 Mart 2023

1-15 Şubat 2023

6-22 Şubat 2023

15.02.2023 tarihi itibariyle sınava

* Birinci Sefer imtihana katılacaklar için müracaat tarihleri : * tekrar imtihana katılacaklar için müracaat tarihleri : Birinci Defa İmtihan müracaatında bulunacak adayların,

katılım için Gerekli olan hizmet müddetlerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön müracaat yapmaları gerekmektedir.

* Birinci Defa imtihana katılacak adayların, müracaat mühleti içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön müracaat yaptıktan sonra, İmtihan müracaat dokümanlarını elden yahut posta yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Birinci Defa müracaat yapacak adaylardan isteyenler, İmtihan müracaat dokümanlarını taşınabilir aygıtlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Taşınabilir Uygulaması” üzerinden de Başkanlığımıza gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıyeten, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

* İmtihan müddeti devam eden adaylardan tekrar imtihana katılmak isteyenlerin ise müddeti içerisinde TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

Sınava girecek adayların, üstte belirtilen tarihler ortasında müracaat yapmaları ve İmtihan müracaat evraklarını Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVLARA AİT ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü unsurundaki genel ve 9 uncu unsurdaki Özel kuralları taşımaları yanında 45 inci husus ve 48 inci hususun ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu hususunda belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanı;

* İleri Seviyede Finansal Muhasebe,

* Finansal İdare,

* Yönetim Muhasebesi,

* Kontrol, Raporlama ve Uğraş Hukuku,

* Revizyon,

* Vergi Tekniği,

* Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

* Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

* Hariç Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

* kapital Piyasası Mevzuatı,

konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için Gerekli şartları taşıyan adayların;

1) İmtihan müracaat Evrakı (SMMM- YMM Odalarından alınabilir.)

2) Mezun Dokümanı (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Mezun evrakı e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki evraklardan rastgele birisini sunabilirler:

* Noter onaylı diploma yahut noter onaylı süreksiz mezuniyet dokümanı (Arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

* Yabancı Yüksek Öğretim Kuramlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik evrakı,

3) Resmi kuruma verilmek üzere e-Devlet kapısı üzerinden alınmış İsimli Sicil Evrakı (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi),

4) 1 adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

5) Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi

6) Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Evrakı, hür çalışanlardan aktiflik Dokümanı, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınabilir.)

7) Taahhütname,

8) özel dalda bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Fiyatı ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınabilir.)

9) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma mühletini gösterir aşağıdaki evraklar:

a-1) Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini hür olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti mühletince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) doküman ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık kabahatlerinden Dolayı karar giymiş olunmadığını gösterir doküman,

a-2) Mesleksel faaliyetini Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik paydaşlığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; üstteki (a-1) unsurdaki evraka ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da Yönetim şurası üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik ofislerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), ofis(yazıhane) sahibinin ruhsat fotokopisi,

b-2) Mesleksel faaliyetini Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik iştiraki (AŞ, Ltd.) biçimindeki Amel yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi (İlgili devri kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut karekodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut karekodlu), çalışma mühletini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel heyet gazeteleri) ve vazife tarif yazısı (İlgili firmadan alınabilir.)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alınan hizmet dokümanı (SMMM evrakı olmayanlardan üstte yer Meydan 5,6 ve 8’inci hususlardaki evraklar aranmaz.)

d) Kanunda belirtilen ilim kollarında öğretim üyeliği yahut görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alınan hizmet dokümanı (SMMM dokümanı olmayanlardan üstte yer Meydan 5,6 ve 8’inci hususlardaki evraklar aranmaz.)

e) TÜRMOB tarafından Gerekli görülen öteki dokümanlar,

Sınava girecek adayların, İmtihan masrafları karşılığı olarak başvurdukları her İmtihan için ders başına 440,00 ödemeleri, birinci sefer imtihana katılacakların ise 4.400,00 ödemeleri gerekir. İmtihan bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer Meydan banka hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile İmtihan başvurusu sırasında TEOS üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

* İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269

* Kamu Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA önce İMTİHANA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmtihan Yönetmeliği’nin “Tekrar İmtihana Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Husus 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) Lfıkrasına nazaran, Yeminli Mali Müşavirlik imtihanında başarılı olamayanlar, birinci İmtihan tarihinden itibaren 2 Yıl içerisinde yılda 3 Sefer açılacak bütün imtihanlara girebilirler. İmtihan müddeti hiçbir nedenle uzatılamaz.

Daha Evvel imtihana katılan adaylardan İmtihan müddeti devam edenlerin, tekrar imtihana girebilmek için İmtihan masrafları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden İmtihan müracaatlarını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Maddede öngörülen genel ve Özel koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanına katılmak isteyenlerin üstte belirtilen dokümanları nihayet müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar “Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı-Ankara” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Birinci Sefer imtihana başvuracak adaylardan isteyenler, müracaat dokümanlarını “Dijital Adım Taşınabilir Uygulaması” üzerinden gönderebilirler. İmtihan müracaat dokümanlarını dijital ortamda gönderen adaylardan ayrıyeten, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.

2) Gerçeğe alışılmamış beyanda bulundukları anlaşılanların, imtihanı kazanmış dahi olsalar, Müsaade Evrakları (Ruhsatları) iptal edilecektir.

3) müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını karşılıksız bırakanlar ile dokümanları Noksan olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

4) İmtihanın yapılacağı yerler ve İmtihan programı Hür Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB- TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.

5) İmtihan Giriş dokümanları, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

6) İmtihan sırasında, İmtihan Giriş Evrakı ve geçerli kimlik evrakı (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Evrakı, Müddeti geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.

7) İmtihan iştirakçi listelerinde yer almayanlar imtihana alınmayacaktır.

8) İmtihan sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar imtihana alınmayacaktır.

9) İmtihan müracaat dokümanları Geri verilmeyecektir.

10) İmtihana başvurup, katılmayanların İmtihan bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

TÜRMOB Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:________________________________________________________

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İMTİHANLARINA AİT DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliği” kararlarına nazaran, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir vilayetlerinde Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanları yapılacaktır.

Bu imtihana; stajını tamamlayan özgür muhasebeci mali müşavir Namzet Uğraş mensupları, özgür muhasebeci Uğraş mensupları ve 3568 sayılı Kanun’un 6’ncı hususuna nazaran, hizmet müddetlerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

2023/1 Devri, SMMM İmtihan Tarihleri : 18-19 Mart 2023

İlk Kez katılacaklar için müracaat tarihleri : 1-15 Şubat 2023

Tekrar katılacaklar için müracaat tarihleri : 10-24 Şubat 2023

İlk Sefer İmtihan müracaatında bulunacak adayların, 15 Şubat 2023 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön müracaat yapmaları gerekmektedir.

Birinci Defa imtihana katılacak adaylar, müracaat mühleti içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön müracaat yaptıktan sonra, İmtihan müracaat evraklarını elden yahut posta yolu ile kayıtlı oldukları SMMM Odalarına göndermeleri gerekmektedir. Birinci Defa müracaat yapacak adaylardan isteyenler, İmtihan müracaat evraklarını taşınabilir aygıtlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Taşınabilir Uygulaması” üzerinden de odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıyeten, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

Dijital ortamda evrak yüklemek isteyen adaylar, Dijital Adım Taşınabilir Uygulaması” üzerinden evrak yüklenmesine ait açıklamaları içeren “Dijital Adım Taşınabilir Uygulaması Kullanım Kılavuzu” ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanı Namzet Süreçleri Videosu”na http://www.tesmer.org.tr/?p=572 irtibatı üzerinden erişebilirler.

Sınav mühleti devam eden adaylardan tekrar imtihana girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

Sınava girecek adayların, üstte belirtilen müddetler içerisinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Mühleti içerisinde müracaat yapmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

SINAVLARA AİT ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, halk idaresi ve siyasal bilimler kollarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurumunca Tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak yahut öteki öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte bu fıkrada belirtilen ilim kollarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak,

2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir yahut Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / yahut onların kontrol ve nezaretinde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj müddetinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4’ncü unsurundaki genel ve 5’nci unsurundaki Özel koşulları taşımaları yanında 45’nci husus ve 48’nci unsurun ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu unsurunda belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İmtihan Yönetmeliği’ne nazaran, Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanlarına katılacak adaylar, aşağıdaki bahislerinden imtihana tabi tutulmaktadırlar.

Finansal Muhasebe,

Finansal Tablolar ve Tahlili,

Maliyet Muhasebesi,

Muhasebe Kontrolü,

Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Amel Hukuku, SGK ve Bağ-Kur Mevzuatı, idari Yargılama Hukuku),

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Uğraş Hukuku,

kapital Piyasası Mevzuatı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İmtihan müracaat Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2) 1 adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm)

3) İsimli Sicil Evrakı (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı),

4) e-Mezun Dokümanı yahut Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kuramlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca Tasdik edilmiş denklik evrakı,

5) Özgür muhasebeci mali müşavir adaylarından, stajını tamamladığına dair doküman,

6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Dokümanı,

7) Kanun’un 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i unsurları kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet dokümanı,

8) Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden yahut internet vergi dairesinden alınan “Vergi Mükellefiyet Belgesi”

9) Emekli Sandığı yahut Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Emniyet Kayıt Belgesi”

10) Erkek adaylardan askerlik durum dokümanı (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),

11) SM ruhsatı olup, SMMM imtihanına müracaatta bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. unsurlara ek olarak ruhsat fotokopisi, aktiflik evrakı, özgür çalışanlardan ayrıyeten, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık hatalarından Dolayı karar giyilmiş olunmadığını gösterir evrak,

12) TÜRMOB tarafından Gerekli görülen öteki dokümanlar,

Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj müddetinden sayılanlardan 5, 6, 8 ve 9. sırada belirtilen dokümanlar istenmez,

Sınav sarfiyatları karşılığı olarak ders başına 350,00 olmak üzere, birinci sefer imtihana katılacak adaylardan; 7 dersten Mesul olanların 2.450,00 , 8 dersten Mesul olanların ise 2.800,00 ödemeleri gerekir,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile İmtihan başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir.

Banka Bilgileri;

Amel Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255

Kamu Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA önce İMTİHANA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmtihan Yönetmeliği’nin “Tekrar İmtihana Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Unsur 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına nazaran, Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik imtihanında başarılı olamayanlar, birinci İmtihan tarihinden itibaren 3 Yıl içerisinde yılda 3 Sefer açılacak bütün imtihanlara girebilirler. Bu İmtihan mühleti hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar imtihana girebilmek için İmtihan sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden İmtihan başvurusu yapabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

Yasada öngörülen genel ve Özel kaideleri taşıyanlardan Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanına katılmak isteyenlerin üstte belirtilen müracaat evraklarını, nihayet müracaat tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile yahut “Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbaşı – Ankara” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). İmtihana müracaat yapacak adaylardan isteyenler, İmtihan müracaat dokümanlarını dijital ortamda “Dijital Adım Taşınabilir Uygulaması” üzerinden Odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıyeten, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir. Gerçeğe muhalif beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4. hususunda düzenlenen genel koşullar ile 5. hususunda düzenlenen Özel kuralları taşımadıkları sonradan anlaşılanların imtihanları geçersiz sayılarak, haklarında imtihana dayalı olarak yapılmış süreçler iptal edilecektir.

1) İmtihan müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını karşılıksız bırakanlar ile evrakları Noksan olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

2) İmtihanın yapılacağı yerler ve İmtihan programı Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.

3) İmtihan Giriş dokümanları, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

4) İmtihan Giriş Dokümanı ile geçerli kimlik dokümanı (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Evrakı, Müddeti Geçerli Pasaport) yanında bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.

5) İmtihan listelerinde yer almayanlar imtihana alınmayacaktır.

6) İmtihan sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler imtihana alınmayacaktır.

7) İmtihana başvurup, katılmayanların İmtihan bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

8) İmtihan müracaat evrakları Geri verilmeyecektir.

İlan olunur.

1299/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir