TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik İmtihan İlanı

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

TÜRMOB Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK İMTİHANLARINA AİT DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliği” kararlarına nazaran, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

2020/3 .Dönem YMM İmtihan Tarihleri : 5-14 Aralık 2020

* Birinci Kez imtihana katılacaklar için müracaat tarihleri : 01.09.2020 – 30.09.2020

* tekrar imtihana katılacaklar için müracaat tarihi : 20.10.2020 – 16.11.2020

İlk Sefer İmtihan müracaatında bulunacak adayların, 30.09.2020 tarihi itibariyle imtihana iştirak için Gerekli olan hizmet müddetlerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınav müracaatları ön müracaat halinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden alınacaktır.

Birinci Sefer imtihana katılacak adayların, TEOS üzerinden ön müracaat yaptıktan sonra bu evrakın yazıcı çıktısını, İmtihan müracaat belgesi ile Birlikte PTT yahut kargo yolu ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

İmtihan müddeti devam eden adaylardan tekrar imtihana katılacak adayların ise TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

İlk Defa imtihana girmek isteyen adayların, İmtihan müracaat belgelerini üstte belirtilen nihayet müracaat günü mesai saati bitimine kadar kargo yahut PTT yolu ile TÜRMOB – Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No: 562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar imtihana girecek adayların ise nihayet müracaat günü saat 23:59’a kadar TEOS üzerinden İmtihan başvurusunu yapmış olmaları kafidir. Müddeti içerisinde müracaat yapmayanlar imtihana alınmayacaktır.

SINAVLARA AİT ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü unsurundaki genel ve 9 uncu unsurdaki Özel koşulları taşımaları yanında 45 inci husus ve 48 inci hususun ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu hususunda belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik İmtihanı;

İleri Seviyede Finansal Muhasebe,

Finansal İdare,

Yönetim Muhasebesi,

Kontrol, Raporlama ve Uğraş Hukuku,

Revizyon,

Vergi Tekniği,

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

Hariç Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

kapital Piyasası Mevzuatı,

bahislerinden yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için Gerekli şartları taşıyan adayların;

1) İmtihan müracaat Belgesi (SMMM – YMM Odalarından sağlanabilir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3) Mezun Dokümanı (e-devlet kapısı üzerinden alınmış) ile Bir arada mezuniyetin düzeyini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi yahut süreksiz mezuniyet evrakı fotokopisi,

Mezun dokümanı e-devlet kapısında var olmayan adaylar aşağıdaki dokümanlardan rastgele birisini sunabilirler.

Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) Süreksiz mezuniyet evrakının noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet evrakının arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

Yabancı tahsil Kuramlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik dokümanı,

4) Cumhuriyet Savcılığından yahut e-devlet üzerinden alınacak isimli sicil dokümanı (Adli sicil dokümanının, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen cürümleri kapsayacak ve isimli sicil arşiv bilgilerini içerecek halde olması gerekir.) İsimli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

6) Özgür muhasebeci mali müşavirlik ruhsat fotokopisi

7) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt evrakı, özgür çalışanlardan aktiflik dokümanı, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

8) Taahhütname,

9) özel kesimde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Fiyatı ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge” (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

10) İmtihan bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11) İmtihan Belgesi bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

12) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma mühletini gösterir aşağıdaki dokümanlar:

a-1) Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini özgür olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti müddetince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) evrak ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık kabahatlerinden Dolayı karar giymiş olunmadığını gösterir evrak,

a-2) Mesleksel faaliyetini Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik paydaşlığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; üstteki (a-1) husustaki dokümana ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da Yönetim konseyi üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik ofislerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), ofis(yazıhane) sahibinin ruhsat fotokopisi,

b-2) Mesleksel faaliyetini Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik yahut Yeminli Mali Müşavirlik iştiraki (AŞ, Ltd.) biçimindeki Amel yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi,(İlgili periyodu kapsayan) işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı yahut barkodlu), çalışma müddetini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş’lerde genel şura gazeteleri) ve misyon tarif yazısı (İlgili firmadan alınacak)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kuramlarından alacakları hizmet evrakı, (SMMM evrakı olmayanlardan üstte yer Meydan 6,7 ve 9’ncu hususlardaki evraklar aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen ilim kısımlarında öğretim üyeliği yahut görevliliği yapmış olanlardan burumlarından alacakları hizmet evrakı, (SMMM evrakı olmayanlardan üstte yer Meydan 6,7 ve 9’ncu unsurlardaki dokümanlar aranmaz.)

e) İmtihana girecek adayların, İmtihan masrafları karşılığı olarak başvurdukları her İmtihan için ders başına 210,00-1 olmak üzere, birinci defa imtihana katılacaklar Yekün 2.100.00-t ödemenin yapıldığına ait doküman,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer Meydan banka hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile İmtihan başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269,

Kamu Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140,

f) TÜRMOB tarafından Gerekli görülen öteki dokümanlar.

DAHA önce İMTİHANA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmtihan Yönetmeliği’nin “Tekrar İmtihana Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Unsur 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 1.fıkrasına nazaran, Yeminli Mali Müşavirlik imtihanında başarılı olamayanlar, birinci İmtihan tarihinden itibaren 2 Yıl içerisinde yılda 3 Kez açılacak bütün imtihanlara girebilirler. İmtihan müddeti hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar imtihana girebilmek için İmtihan masrafları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden İmtihan müracaatlarını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Üstte belirtilen şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik imtihanına katılma isteğinde bulunacakların, İmtihan belgesinde yer Meydan İmtihan müracaat Formunu doldurup, imzaladıktan sonra istenen dokümanları bu forma ekleyerek, üstte belirtilen nihayet müracaat tarihleri mesai saati bitimine kadar “Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği – Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Cad. No: 562 Dikmen / ANKARA” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Gerçeğe karşıt beyanda bulundukları anlaşılanların, imtihanı kazanmış dahi olsalar, Müsaade Evrakları (Ruhsatları) iptal edilecektir.

2) müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını karşılıksız bırakanlar ile dokümanları Noksan olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

3) İmtihanın yapılacağı yerler ve İmtihan programı Hür Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB – TESMER’in internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) İmtihan Giriş dokümanları, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

5) İmtihan sırasında, İmtihan Giriş Evrakı ve geçerli kimlik dokümanı (T.C Kimlik No yazılı aktüel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Dokümanı, Mühleti geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.

6) İmtihan listelerinde yer almayanlar imtihana alınmayacaktır.

7) İmtihan sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar imtihana alınmayacaktır.

8) İmtihan müracaat dokümanları Geri verilmeyecektir.

9) İmtihana başvurup, katılmayanların İmtihan bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

İlan Olunur. 7089/1-1

TÜRMOB Türkiye Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK İMTİHANLARINA AİT DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliği” kararlarına nazaran, düzenlenen Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir vilayetlerinde yapılacaktır.

Bu imtihana; stajını tamamlayan hür muhasebeci mali müşavir Namzet Uğraş mensupları, Özgür Muhasebeci Uğraş mensupları ve anılan 3568 sayılı Kanun’un 6’ncı unsuruna nazaran, hizmet müddetlerini stajdan saydıran Namzet Uğraş mensupları katılacaktır.

2020/3 Periyodu, SMMM İmtihan Tarihleri : 19-20 Aralık 2020

İlk Sefer katılacaklar için müracaat tarihleri : 01.09.2020 – 05.10.2020

Tekrar katılacaklar için müracaat tarihleri : 19.10.2020 – 23.11.2020

İlk Kez İmtihan müracaatında bulunacak adayların, 05.10.2020 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan müracaatları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Birinci Sefer imtihana katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu dokümanın yazıcı çıktısını, İmtihan müracaat evrakı ile Birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecektir.

İmtihan müddeti devam eden adaylardan tekrar imtihana girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

Sınava girecek adayların, üstte belirlenen müddetler içerisinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Mühleti içerisinde müracaat yapmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

SINAVLARA AİT ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, halk idaresi ve siyasal bilimler kollarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurumunca Tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak yahut diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte bu fıkrada belirtilen ilim kollarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak,

2) Stajını Yeminli Mali Müşavir yahut Hür Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / yahut onların kontrol ve nezaretinde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj mühletinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4’ncü hususundaki genel ve 5’nci hususundaki Özel kaideleri taşımaları yanında 45’nci husus ve 48’nci hususun ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu hususunda belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış İmtihan Yönetmeliği’ne nazaran, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanlarına katılacak adaylar aşağıdaki hususlarından imtihana tabi tutulmaktadırlar.

Finansal Muhasebe,

Finansal Tablolar ve Tahlili,

Maliyet Muhasebesi,

Muhasebe Kontrolü,

Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve BAĞ-KUR Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Uğraş Hukuku,

kapital Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Kanun’un 6. hususunun 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet müddetleri, staj müddetinden sayılmış / sayılacak adaylar bu İmtihan konusundan Mesul olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş imtihanlarından başarılı olan adaylar Mesul olmayacaklardır.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İmtihan evrakı (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

Cumhuriyet Savcılığından yahut e-devlet kapısı üzerinden alınacak isimli sicil evrakı (Adli sicil dokümanının, 3568 sayılı Kanun’un 4/d bendinde belirtilen hataları kapsayacak ve isimli sicil arşiv bilgilerini içerecek halde olması gerekir.), isimli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Mezun Evrakı (e-devlet kapısı üzerinden alınmış, doğrulaması TESMER Şubesi/Oda tarafından yapılacak olan barkotlu mezun belgesi) ile Birlikte mezuniyetin düzeyini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi yahut süreksiz mezuniyet dokümanı fotokopisi

Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun dokümanı e-devlet kapısında var olmayan adaylar aşağıdaki evraklardan rastgele birisini sunabilirler.

Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek biçimde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu süreç arka sayfa için de yapılacaktır.)

Süreksiz mezuniyet dokümanının noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet dokümanının arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

Süreksiz mezuniyet dokümanının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek biçimde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Geçici mezuniyet evrakının arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde bu süreç arka sayfa için de yapılacaktır.)

Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ait dokümanları ibraz etmeleri gerekmektedir.

(Yabancı tahsil Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denkliği onay belgesi),

1) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

2) Özgür Muhasebeci olarak hür çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir doküman ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık hatalarından Dolayı karar giymiş olunmadığını gösterir evrak, ruhsat fotokopisi, aktiflik evrakı; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt evrakı, ruhsat fotokopisi,

3) Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren dokümanlar,

4) TÜRMOB tarafından Gerekli görülen öteki evraklar.

5) İmtihan masrafları karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, birinci defa imtihana katılacak adaylardan; 7 dersten Mesul olanlar için Yekün 1.190,00-TL, 8 dersten Mesul olanlar için ise Yekün 1.360,00-TL ödemenin yapıldığına ait evrak,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer Meydan banka hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile İmtihan başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255,

Kamu Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA önce İMTİHANA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmtihan Yönetmeliği’nin “Tekrar İmtihana Girebilme” başlıklı 21.maddesinin (Değişik Unsur 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına nazaran, Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik imtihanında başarılı olamayanlar, birinci İmtihan tarihinden itibaren 3 Yıl içerisinde yılda 3 Sefer açılacak bütün imtihanlara girebilirler. Bu İmtihan mühleti hiç bir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar imtihana girebilmek için İmtihan sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden İmtihan başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

Yasada öngörülen genel ve Özel koşulları taşıyanlar üstte istenilen müracaat evraklarını, nihayet müracaat tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile yahut “Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Fakat gerçeğe karşıt beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4. unsurunda düzenlenen genel kaideler ile 5.maddesinde düzenlenen Özel koşulları taşımadıkları anlaşılanların imtihanı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1) İmtihan müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını cevapsız bırakanlar ile evrakları Noksan olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

2) İmtihanın yapılacağı yerler ve İmtihan programı Hür Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.

3) İmtihan Giriş dokümanları, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

4) İmtihan Giriş Dokümanı ve geçerli kimlik dokümanı (T.C Kimlik No yazılı yeni fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Evrakı, Müddeti geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.

5) İmtihan listelerinde yer almayanlar imtihana alınmayacaktır.

6) İmtihan masrafları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler imtihana alınmayacaktır.

7) İmtihana başvurup, katılmayanların İmtihan bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

8) İmtihan müracaat dokümanları Geri verilmeyecektir.

İlan olunur. 7090/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir