Sivas Hafik Belediyesi 9 muhasebeci alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

Sivas İli Hafik Belediye Başkanlığından:

İLK defa ATANMAK ÜZERE MEMUR Alım İLANI

Hafik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; mahalli Yönetimlere Birinci sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Nakil Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS tipi, KPSS taban puanı ve diğer koşulları taşımak kaydıyla, belirtilen boş takıma açıktan Nakil yoluyla memur alınacaktır.

GENEL VE özel KOŞULLAR: Belediyemizin üstte belirtilen boş muhasebeci takımı için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel koşullar aşağıdadır.

1 – MÜRACAAT genel ŞARTLARI

İlan edilen muhasebeci takımına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

halk haklarından yoksun bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, vazifesi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahküm olmamak,

Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,

duyuru edilen takım için aranan diğer müracaat kurallarını taşımak

2 – MÜRACAAT özel KAİDELERİ :

1.1- duyuru edilen unvan için nihayet olarak mezun olunan Okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, 2018 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan cinslerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,

1.2- Daha Evvel çalıştığı halk Kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3 – MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Başvuru formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin http://www.hafik.bel.tr/ internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet evrakı, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir)

c) Yabancı Okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir)

d) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Vazifesini devamlı olarak yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

4 – MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, FORMU VE SÜRESİ

Adaylar kelamlı imtihana katılabilmek için;

Adaylar, müracaat esnasında istenilen dokümanları ile Birlikte 12/10/2020 – 16/10/2020 tarihleri ortasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar müracaat dokümanlarını:

Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yoluyla Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz Mesul olmayacaktır.)

Elektronik ortamda, Belediyemiz hafik@hafik.bel.tr e-mail adresine gönderilebilecektir.

Noksan bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri Müsait olmadığı halde yapılan müracaatlar, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen müddet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5 – MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini Denetim etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına nazaran sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Nakil yapılacak boş takım sayısının beş sert oranında adayı kelamlı imtihana çağıracaktır.

İmtihana çağrılacak nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan diğer adaylar da imtihana çağrılacaktır, İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile İmtihan 04/11/2020 günü Belediyemiz http://www.hafik.bel.tr/ internet adresinden ve Belediye duyuru panosundan ilan edilecektir.

Müracaatları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile İmtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6 – İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE MEVZULARI:

Sözlü İmtihan Hafik Belediyesi hizmet binasında 09/11/2020 tarihinde saat 09:30 dan itibaren yapılacaktır. Kelamlı İmtihan tıpkı gün içinde bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen İmtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Hususları:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2- Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4- mahalli Yönetimler ile ilgili Temel mevzuat hususları ile

Kadro unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7 – İMTİHAN KIYMETLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sınavda Kıymetlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli Yönetimler ile ilgili Temel mevzuat bahislerinde 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için İmtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının Lahza az 60 olması kaidedir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı İmtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl Namzet ve asıl Namzet sayısı kadar da yedek Namzet belirlenecektir. Asıl ve yedek Namzet listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Konseyi; İmtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe ters beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur. 7019/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir