TÜRMOB, hür muhasebeci mali müşavirlik İmtihan ilanı

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

TÜRMOB Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:________________________________________________________

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA

İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliği” kararlarına nazaran, düzenlenen Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanları, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir vilayetlerinde yapılacaktır.

Bu imtihana; stajını tamamlayan hür muhasebeci mali müşavir Namzet Uğraş mensupları, Hür Muhasebeci Uğraş mensupları ve anılan 3568 sayılı Kanun’un 6’ncı hususuna nazaran, hizmet müddetlerini stajdan saydıran Namzet Uğraş mensupları katılacaktır.

2021/2 Periyodu, SMMM İmtihan Tarihleri : 21-22 Ağustos 2021

İlk Defa katılacaklar için müracaat tarihleri : 26.04.2021-17.05.2021

Tekrar katılacaklar için müracaat tarihleri : 28.06.2021-26.07.2021

İlk Defa İmtihan müracaatında bulunacak adayların, 17.05.2021 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan müracaatları TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

– Birinci Kez imtihana katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu evrakın yazıcı çıktısını, İmtihan müracaat belgesi ile Birlikte bağlı olduğu SMMM Odası Başkanlığına teslim edecektir.

– İmtihan müddeti devam eden adaylardan tekrar imtihana girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden müracaat yapmaları kafidir.

Sınava girecek adayların, üstte belirlenen müddetler içerisinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Mühleti içerisinde müracaat yapmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

SINAVLARA AİT ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, halk idaresi ve siyasal bilimler kısımlarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurumunca Tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak yahut öteki öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte bu fıkrada belirtilen ilim kısımlarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak,

2) Stajını Yeminli Mali Müşavir yahut Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / yahut onların kontrol ve nezaretinde tamamlamış olmak, Kanunun 6. hususunda staj müddetinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4’üncü hususundaki genel ve 5’nci unsurundaki Özel koşulları taşımaları yanında 45’inci unsur ve 48’inci unsurun ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu hususunda belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış İmtihan Yönetmeliği’ne nazaran, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik İmtihanlarına katılacak adaylar aşağıdaki mevzularından imtihana tabi tutulmaktadırlar.

– Finansal Muhasebe,

– Finansal Tablolar ve Tahlili,

– Maliyet Muhasebesi,

– Muhasebe Kontrolü,

– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve BAĞ-KUR

Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Uğraş Hukuku,

– kapital Piyasası Mevzuatı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İmtihan evrakı (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2) Nüfus kayıt örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

3) 1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

4) İsimli sicil dokümanı (Başvuru sırasında TEOS üzerinden çıktısı alınarak evraka eklenir.) İsimli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5) Diploma fotokopisi / Süreksiz Mezuniyet Evrakı Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Dokümanı,

Mezun dokümanı e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki evraklardan rastgele birisini sunabilirler.

– Noter onaylı Diploma yahut noter onaylı süreksiz mezuniyet dokümanı, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

– Diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanı aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek biçimde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu süreç arka sayfa için de yapılacaktır.)

– Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ait dokümanları ibraz etmeleri gerekmektedir.

– Yabancı tahsil Kuramlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik dokümanı,

6) Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren staj bitirme dokümanı (İlgili Oda tarafından düzenlenir.)

7) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Dokümanı,

8) Kanun’un 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i hususları kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet evrakı,

9) Vergi kaydı olmadığına dair evrak (Vergi dairesinden yahut internet vergi dairesinden alınabilir.)

10) Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kaydı olmadığına dair e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Emniyet Kayıt Belgesi”,

11) Erkek adaylardan askerlik durum evrakı,

12) SM ruhsatı olup, SMMM imtihanına müracaatta bulunanlardan; 1, 2, 3, 4 ve 5. hususlara ek olarak ruhsat fotokopisi, aktiflik evrakı, hür çalışanlardan ayrıyeten, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık hatalarından Dolayı karar giyilmiş olunmadığını gösterir doküman,

13) TÜRMOB tarafından Gerekli görülen öteki dokümanlar,

Yasa’nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj müddetinden sayılanlardan 6, 7, 9 ve 10. sırada belirtilen evraklar istenmez,

Sınav masrafları karşılığı olarak ders başına 185,00 t olmak üzere, birinci sefer imtihana katılacak adaylardan; 7 dersten Mesul olanların 1.295,00 t, 8 dersten Mesul olanların ise 1.480,00 t ödemeleri gerekir,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer Meydan hesaplarından birisine ödenebileceği üzere kredi kartı ile İmtihan başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden de ödenebilir.

Banka bilgileri;

– Amel Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255

– Kamu Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA önce İMTİHANA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmtihan Yönetmeliği’nin “Tekrar İmtihana Girebilme” başlıklı 21. hususunun (Değişik Unsur 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2. fıkrasına nazaran, Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik imtihanında başarılı olamayanlar, birinci İmtihan tarihinden itibaren 3 Yıl içerisinde yılda 3 Sefer açılacak bütün imtihanlara girebilirler. Bu İmtihan mühleti hiçbir nedenle uzatılamaz.

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar imtihana girebilmek için İmtihan masrafları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden İmtihan başvurusunu yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

Yasada öngörülen genel ve Özel kuralları taşıyanlar üstte istenilen müracaat evraklarını, nihayet müracaat tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile yahut “Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No: 562 Dikmen/ANKARA” adresine elden yahut posta ile göndermeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Lakin gerçeğe muhalif beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun’un 4. unsurunda düzenlenen genel koşullar ile 5. hususunda düzenlenen Özel kuralları taşımadıkları anlaşılanların imtihanı kazanmış dahi olsalar, ruhsatları iptal edilecektir.

1) İmtihan müracaat formundaki soruların bir yahut birkaçını cevapsız bırakanlar ile dokümanları Noksan olanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

2) İmtihanın yapılacağı yerler ve İmtihan programı Özgür Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.

3) İmtihan Giriş evrakları, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

4) İmtihan Giriş Dokümanı ile geçerli kimlik dokümanı (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süreksiz Kimlik Dokümanı, Mühleti geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar imtihana alınmayacaktır.

5) İmtihan listelerinde yer almayanlar imtihana alınmayacaktır.

6) İmtihan sarfiyatları karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler imtihana alınmayacaktır.

7) İmtihana başvurup, katılmayanların İmtihan bedeli iade yahut mahsup edilmeyecektir.

8) İmtihan müracaat evrakları Geri verilmeyecektir.

İlan olunur. 3689/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir