Türk Akreditasyon Kurumu 2 personel alacak

Genel Şub 03, 2023 Yorum Yok

Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK):

PERSONEL ALIMI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I – genel BİLGİLER

T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) kelamlı olarak yapılacak giriş imtihanı ile 2 (iki) Dayanak İşçisi (Hizmetli) konumuna işçi alınacaktır. Alınacak işçi, 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 27’nci unsuru ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine nazaran idari hizmet kontratı ile istihdam edilecektir.

II- İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI VE KONTENJANLAR

Genel şartlar:

Personel alımı yapılacak bütün durumlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A unsurunda sayılan genel kuralları taşımak.

Özel Koşullar

a) Ortaöğretim (lise) kurumlannın rastgele bir alanından mezun olmak,

b) Giriş imtihanının nihayet müracaat tarihi prestijiyle geçerliliği bulunan 2022 yılına ilişkin halk İşçi Seçme İmtihanında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş İmtihanı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş KPSS puan çeşidinden minimum 60 ve üzerinde puan almış olmak.

c) Misyonunu yapmasına Mani olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak, d) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırması Olumlu olmak.

Başvuru kaidelerini taşıyan adaylar aşağıda yer Meydan Giriş İmtihanı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş puan çeşidinden aldıkları en yüksek puana nazaran sıralanarak, Nakil yapılacak konum sayısının 4 (dört) sert kadar Namzet giriş imtihanına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş imtihanına katılma hakkı elde eden en nihayet adayla eşit puan almış adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

III-BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş İmtihanı müracaat Tarihleri: 03-17 Şubat 2023 tarihleri ortasında.

IV-BAŞVURU YERİ, BİÇİMİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı halk İşe Alım yahut Meslek Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. müracaat için Gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek evrak örnekleri şunlardır:

a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir dokümanının aslı yahut onaylı örneği,

b) Adayların Mezuniyet dokümanlarında yazan tahsil bölümü/programı isimleri belirtilen tahsil bölümü/programı isimleri ile muadil olmakla Birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet kısımlarının muadil olduğuna dair Yüksek Öğretim Konseyi Başkanlığı (YÖK) yahut ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eşdeğerlik dokümanı,

c) Yazılı özgeçmiş.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, müracaat onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan yahut eksikliklerden Namzet sorumludur. Noksan evraklarla yapılmış olduğu veya gerçeğe muhalif beyanlar içerdiği anlaşılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. müracaat şartlarını taşımadığı yahut istenen evraklarda gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır. Bu müracaat sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

V- KELAMLI GİRİŞ İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki dokümanların incelenmesi sonucu üstte belirtilen koşulları haiz olup, kelamlı giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve İmtihan takvimi 24 Şubat 2023 tarihinde Kuruma ilişkin www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Personel Alımı/Bilirkişi Başvuruları” başlıklı kısmında duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar kelamlı imtihana iştirak durumlarını Meslek Kapısı üzerinden takip edebilecektir.

Sözlü Giriş İmtihanı 3 Mart 2023 tarihlerinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Adaylar imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför evrakı yahut pasaport) bulunduracaktır. Kimlik dokümanı yanında bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır.

Giriş imtihanına katılma hakkı elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

VI- KELAMLI GİRİŞ İMTİHANI BAHİSLERİ VE PUANLARI

Sözlü giriş imtihanı, adayların;

a) tahsil programına ait Temel bilgi seviyesi,

b) T.C. Anayasası, Atatürk prensipleri ve inkılap Tarihi,

c) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

f) genel Yetenek ve genel kültürü,

g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, taraflarından kıymetlendirilerek farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından farklı başka puan verilmek suretiyle üstteki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmibeş) puan, (b) bendi için 25 (yirmibeş) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar başka ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında kelamlı İmtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VII- GİRİŞ İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş imtihanına ait değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı komitesi üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kaidedir. Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı, adayın KPSS puanının %50’si, kelamlı İmtihan puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu biçimde hesaplanan muvaffakiyet puanı, giriş imtihanı muvaffakiyet sırasını belirler. Lakin, imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş durum sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş durum sayısı kadar Namzet asil olarak atanmaya hak kazanır. İmtihan sonuçları açıklanırken kazanan adayların kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır. Giriş imtihanı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran sıraya konulup; Nakil yapılacak konum sayısı kadar Namzet asil, Nakil yapılacak konum sayısı kadar Namzet ise yedek olarak tespit edilecektir.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içinde başvurmama, atanma sürecinden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma koşullarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında Nakil yapılmak üzere; yapılan giriş imtihanında başarılı olmak kuralıyla, giriş imtihanı duyurusunda ilan edilen Nakil yapılacak konum sayısını geçmemek üzere ilan edilen yedek listede yer Meydan adayların üstte belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş imtihanı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez. Bu mühlet içerisinde Nakil yapılan durumun rastgele bir nedenle boşalması halinde imtihanı yedek olarak kazanan Namzet atanacaktır.

Giriş imtihanında 70 (yetmiş) puanın üzerinde almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş imtihanı sonuçlarına nazaran, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Personel Alımı/Bilirkişi Başvuruları” başlıklı kısmında duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylar durumlarına Meslek Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

VIII- İTİRAZ

Giriş imtihanı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Personel Alımı/Bilirkişi Başvuruları” başlıklı kısmında duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş imtihanı kurulu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) yahut Türk Akreditasyon Kurumu İşçi ve Dayanak Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: (0 312) 410 83 13

X – BAŞKA HUSUSLAR

Giriş imtihanı sonucuna nazaran atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13’üncü hususunda belirtilmiş evrak asıllarını, giriş imtihanı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz. Nakil yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde müddeti içinde misyona başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş imtihanını kazananlardan müracaat şartlarını taşımadığı yahut müracaat evraklarında gerçeğe terslik tespit edilenlerin, İmtihan başvurusu ve/veya Nakil kademesinde yanlış bilgi ve Düzmece evrak vererek ya da evraklarda tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanların imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına hata duyurusunda bulunulur.

Giriş imtihanı sonucuna nazaran atamaları yapılıp Kurumda istihdam edileceklere misyona başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, vazifeye başlama yazısının kendilerine bildiri edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde misyona başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata karşın, kabul edilebilir bir dokümanla, ispatı Muhtemel zorlayan sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde misyona başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Dokümanla ispatı Mümkün zorlayan sebepler nedeniyle misyona başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kamuoyuna duyurulur.

1393/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir