Türk Akreditasyon Kurumu 11 uzman yardımcısı işçi alacak.

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I- İMTİHANA AİT genel BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) kelamlı giriş imtihanı ile 10 (on) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 (bir) Hukuk Müşaviri durumuna işçi alınacaktır. Alınacak işçi 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ilgisine nazaran ek 23 üncü ve ek 27 nci unsurları ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine nazaran idari hizmet mukavelesi ile istihdam edilecektir.

II- İMTİHANA KATILMA KOŞULLARI

A-Genel Kurallar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A unsurunda sayılan genel kaideleri taşımak,

B-Özel Kurallar;

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş imtihanı için;

a) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) kısımlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Şurası tarafından onaylanmış Yurt içi ve Yurt dışı yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) Giriş imtihanının nihayet müracaat tarihi prestijiyle, 2019 yahut 2020 yıllarına ilişkin halk İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan tiplerinden minimum puanı almış olmak

Hukuk Müşaviri için;

a) Hukuk Fakültesinden yahut buna denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış Yurt içi ve Yurt dışı yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Giriş imtihanının nihayet müracaat tarihi prestijiyle, 2019 yahut 2020 yıllarına ilişkin halk İşçi Seçme İmtihanında KPSS P3 puan çeşidinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, her bir İmtihan için aşağıda yer Meydan “Giriş İmtihanı Bilgileri Tablosu” nda yer Meydan her bir Küme için belirtilmiş puan tipinden aldıkları en yüksek puana nazaran sıralanarak, her kümeden Nakil yapılacak durum sayısının dört sert kadar Namzet giriş imtihanına katılmaya hak kazanacaktır. Kümeler itibariyle yapılacak giriş imtihanına katılma hakkı elde eden en nihayet adayla eşit puan almış adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen kümelerden yalnız birine Müracaat edebilecektir. Kümeler prestijiyle imtihana çağrılacak Namzet sayısı kadar müracaatın olmaması yahut giriş imtihanının açıklanması sonucunda imtihanı kazanan Namzet olmaması halinde konum ve gereksinim durumuna nazaran kümeler ortasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

III – MÜRACAAT TARİHLERİ

Giriş İmtihanı müracaat Tarihleri: 16/06/2021 – 30/06/2021

IV- MÜRACAAT YERİ, FORMU VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, Kurumun https://www.turkak.org.tr/ adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı kısmında yer Meydan “Giriş İmtihanı müracaat Formu” nu eksiksiz doldurmak ve formda istenilen evrakları sisteme yüklemek suretiyle yapılacaktır.

Başvuru formuna eklenmesi gereken dokümanlar şunlardır:

a) Yükseköğrenim mezuniyet dokümanı (e-Devletten alınabilir) yahut çıkış evrakının aslı yahut onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik evrakının aslı yahut onaylı örneği),

b) Adayların Mezuniyet dokümanlarında yazan tahsil bölümü/programı isimleri Tablo-1 de belirtilen tahsil bölümü/programı isimleri ile muadil olmakla Birlikte Tablo-1 de yer almıyor ise mezuniyet kısımlarının muadil olduğuna dair Yüksek Öğretim Konseyi Başkanlığı(YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik evrakı,

c) KPSS Sonuç dokümanı,

d) Yazılı özgeçmiş,

e) nihayet altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Eksik dokümanlarla yapılmış olduğu veya gerçeğe alışılmamış beyanlar içerdiği anlaşılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. müracaat şartlarını taşımadığı yahut istenen evraklarda gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır. Bu müracaat sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

İlgili kısımlardan rastgele birine kâfi müracaat alınamaması ya da yapılacak imtihanlar sonucunda kâfi sayıda başarılı Namzet olmaması halinde, diğer kısımlardan alım yapılabilecektir.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, müracaat onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan yahut eksiklikten Namzet sorumludur.

V- GİRİŞ İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki dokümanların incelenmesi sonucu üstte belirtilen kaideleri haiz olup, kelamlı giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve İmtihan takvimi 12/07/2021 tarihinde Kuruma ilişkin www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı kısmında duyurulacaktır.

Sözlü Giriş imtihanı 19/07/2021 tarihinde başlamak üzere Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Giriş imtihanına katılma hakkı elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

VI – KELAMLI GİRİŞ İMTİHANI, TAHSİL KISIMLARI VE KONTENJANLARI

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek işçi için kümeler, kısımlar, boş konum sayısı, yazılı imtihana çağrılacak Namzet sayısı, KPSS puan çeşidi ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VII- AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ İMTİHANI HUSUSLARI VE PUANLARI

Giriş imtihanı, adayların;

a) tahsil kollarına ve Temel akreditasyon bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından farklı ayrı puan verilmek suretiyle üstteki fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş imtihanı ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VIII – AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE HUKUK MÜŞAVİRİ GİRİŞ İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş imtihanında başarılı sayılmak için, giriş imtihanı kurulu üyelerinin 100(yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70(yetmiş) olması kuraldır. Lakin, imtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş takım sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş takım sayısı kadar Namzet giriş imtihanında başarılı kabul edilir. İmtihan sonuçları açıklanırken kazanan adayların kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alır. Giriş imtihanında 70(yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş imtihanı sonuçlarına nazaran, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı kısmında duyurulacaktır. İlgililere ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Giriş imtihanı sonucuna nazaran atanmaya hak kazanan adayların, Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci hususunda belirtilmiş evrak asıllarını, giriş imtihanı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz. Nakil yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde mühleti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş imtihanını kazananlardan müracaat şartlarını taşımadığı yahut müracaat dokümanlarında gerçeğe terslik tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

IX- İTİRAZ

Giriş imtihanı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı kısmında duyurulmasından itibaren 7(yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş imtihanı kurulu tarafından 7(yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

X- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kuruluş internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) yahut Türk Akreditasyon Kurumu İşçi ve Takviye Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları : (0 312) 410 82 75

Teknik Takviye Telefon Numarası : (0 312) 410 82 82

XI- ÖBÜR HUSUSLAR

İlgili takıma atanmak için Gerekli şartlardan rastgele birini taşımadığı halde, İmtihan müracaat formunda gerçeğe ters beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya Nakil kademesinde yanlış bilgi ve Düzmece doküman vererek ya da dokümanlarda tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.

Giriş imtihanı sonucuna nazaran Kurumda istihdam edileceklere misyona başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, misyona başlama yazısının kendilerine bildirim edildiği günü takip eden 15(onbeş) gün içerisinde misyona başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata karşın, kabul edilebilir bir dokümanla, ispatı Mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 15(onbeş) gün içerisinde misyona başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Dokümanla ispatı Muhtemel zorlayan sebepler nedeniyle misyona başlamama hali 1(bir) ayı aşamaz.

Yedek adayın hakları İmtihan sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 6(altı) ay geçerli olacaktır. Bu mühlet içerisinde Nakil yapılan durumun rastgele bir nedenle boşalması halinde imtihanı yedek olarak kazanan Namzet atanacaktır.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen müddet içinde başvurmama, atanma sürecinden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma kurallarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında Nakil yapılmak üzere; yapılan giriş imtihanında başarılı olmak koşuluyla, giriş imtihanı duyurusunda kısımlar itibariyle ilan edilen Nakil yapılacak takım sayısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir. Yedek listede yer Meydan adayların üstte belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş imtihanı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6(altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

Kamuoyuna duyurulur.

5163/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir