Toplantı havasını germek’ disiplin kabahatimi dur?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

Danıştay 12. Dairesi kararına yansıyan olayda; Vilayet sıhhat müdürüne karşı davacı tarafından, 29.11.2010 tarihinde yapılan toplantıda kendisine karşı yüksek ses tonuyla konuşarak toplantı havasını gerdiği, toplantı amacı olan eşgüdümü engelleyerek toplantıdan randıman alınmamasına neden olduğu ve vazifenin işbirliği içinde yapılmasına karşıt davranışlarda bulunduğundan bahisle disiplin soruşturması açılmıştır.

Valilik onayı ile, soruşturma yapılması için sıhhat müdür yardımcılarından birini görevlendirilmiştir.

Davacı hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-h hususundan süreç yapılmıştır.

Danıştay ise bu kararı ise Öbür bir münasebetten bozmuştur:

“Bu soruşturmanın açılmasını isteyen, bir Öbür sözle davacıya isnat edilen fiilin muhatabı olan ve hakkında soruşturma yapılmasını isteyen şahıs ile Laf konusu soruşturma sonucu ceza veren kişinin birebir olması objektif ve tarafsız değerlendirmeyi Olumsuz tarafta etkileyeceğinden, dava konusu süreçte bu taraftan hukuka uyarlık görülmemiştir.” demiştir.

İşin aslına girmemekle birlikte, “toplantıda yüksek ses tonuyla konuşarak toplantı havasını gerdiği, toplantı gayesi olan eşgüdümü engelleyerek toplantıdan randıman alınmamasına neden olmak” aksiyonunun disiplin cezası verilebileceği anlaşılmaktadır.

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2012/1628

Karar : 2015/5003

Tarih : 06.10.2015

İstemin Özeti : ….. idare Mahkemesince verilen 16/09/2011 tarihli ve E:2011/394, K:2011/1805 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Şaban Kazak

Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, ….. Vilayet sıhhat Müdürlüğü’nde işçi şube müdürü olarak misyon yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-h hususu uyarınca uyarma cezasıyla tecziyesine dair 04/02/2011 tarih ve 3288 sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince, davacıya isnat edilen fiilin, soruşturma raporunda yer Meydan dokümanlara ve şahitlerin tabirlerine nazaran sübut bulduğu anlaşıldığından davacının uyarma cezası ile tecziye edilmesinde hukuka karşıtlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka ters olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A-h hususunda, “Görevin işbirliği içinde yapılması prensibine ters davranışlarda bulunmak” fiili, uyarma cezasını gerektiren fiiller ortasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, Vilayet sıhhat müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ünite sorumluları ile 29.11.2010 tarihinde yapılan rutin haftalık kıymetlendirme toplantısında Vilayet sıhhat müdürüne karşı Ufak düşürücü ve hürmet hududunu aşan Vaziyet ve haller sergilediği savına ait olarak düzenlenen disiplin soruşturma raporunda, davacının 29.11.2010 tarihinde yapılan toplantıda Vilayet sıhhat müdürüne yüksek ses tonuyla konuşarak toplantı havasını gerdiği, toplantı gayesi olan eşgüdümü engelleyerek toplantıdan randıman alınmamasına neden olduğu ve vazifenin işbirliği içinde yapılmasına ters davranışlarda bulunduğundan bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/A-h hususu uyarınca cezalandırılmasının Teklif edildiği, bu Teklif uyarınca davacının uyarma cezası ile cezalandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Disiplin cezaları, halk hizmetinin gereği üzere yürütülebilmesi bakımından halk vazifelilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri yahut mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde direkt ve Kıymetli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve ferdî tesirleri bulunduğu üzere halk vazifesinin gereği üzere sürdürülmesi ve halk sisteminin sağlanması bakımından objektif ve kamusal değere sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek sistem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve heyetler müspet olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da husus ile ilgili disiplin hukuku unsurları oluşturulmaktadır.

Disiplin şuraları ve disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarının sağlıklı ve objektif olması, disiplin amirleri ve disiplin heyetleri üyelerinin olayı objektif değerlendirmesiyle Muhtemel olduğundan, disiplin hukukunda, hakkında soruşturma yürütülen şahıslarla ortasında hasımlık bulunan, soruşturmada taraf durumunda olan ve soruşturmayı yürüten şahısların disiplin amiri sıfatıyla ya da disiplin konseyi üyesi olarak tesis edilecek disiplin cezası sürecine katılamayacakları kabul edilmektedir.

Bakılan davada, dava konusu disiplin cezasını veren ve disiplin amiri pozisyonunda olan Vilayet sıhhat müdürüne karşı davacı tarafından, 29.11.2010 tarihinde yapılan toplantıda kendisine karşı yüksek ses tonuyla konuşarak toplantı havasını gerdiği, toplantı niyeti olan eşgüdümü engelleyerek toplantıdan randıman alınmamasına neden olduğu ve misyonun işbirliği içinde yapılmasına alışılmamış davranışlarda bulunduğundan bahisle Vilayet sıhhat müdürü Laf konusu olaya ait olarak soruşturma yapılması için sıhhat müdür yardımcılarından birini görevlendirilmek üzere valilik onayına sunduğu, görevlendirilen kişinin hazırladığı rapor sonucu getirilen Teklif doğrultusunda Tekrar şahsen Vilayet sıhhat müdürü tarafından savunma alınarak dava konusu süreci tesis ettiği anlaşılmakta olup, bu soruşturmanın açılmasını isteyen, bir Öbür tabirle davacıya isnat edilen fiilin muhatabı olan ve hakkında soruşturma yapılmasını isteyen şahıs ile Laf konusu soruşturma sonucu ceza veren kişinin birebir olması objektif ve tarafsız değerlendirmeyi Olumsuz istikamette etkileyeceğinden, dava konusu süreçte bu taraftan hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu duruma nazaran, üstte belirtilen konu dikkate alınmadan davanın reddi istikametinde karar kuran yönetim mahkemesi kararında hukuksal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yine bir karar verilmek üzere belgenin yönetim mahkemesine gönderilmesine, bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 06/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir