Ticaret Bakanlığı 60 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

I. genel BİLGİLER

Ticaret Bakanlığında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 evreli yapılacaktır.

Yazılı imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan çeşidinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar Namzet çağrılacaktır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır.

II. İMTİHAN HAKKINDA genel BİLGİLER

a. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile öbür fakültelerin üstte belirtilen kısımlarından yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarının üstte belirtilen kısımlarından mezun olmak, (Adayların, Laf konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan çeşidinden 70 ve üzeri puan almak,

d) nihayet müracaat tarihi prestijiyle nihayet iki Yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarının birinden YDS/e-YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak yahut lisan yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan evraka sahip olmak,

e) müracaat yapacak adaylardan 100 TL İmtihan fiyatı Tahsil edilecek olup İmtihan fiyatını yatırmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. İmtihan fiyatını yatırıp da yazılı imtihana katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları meblağ iade edilecektir.

b. YAZILI İMTİHAN KONULARI

Yazılı İmtihan klasik yolda ve 2 (iki) Celse biçiminde yapılacaktır.

I. Celse : Meydan Bilgisi ve genel iktisat Bilgisi

II. Celse : Yabancı lisan Bilgisi

Yazılı imtihanda Sonuç puanı hesaplamada soruların tartıları % 20 Meydan Bilgisi, % 40 genel iktisat Bilgisi ve % 40 Yabancı lisan Bilgisi halinde olacaktır.

– Meydan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi kısımları ile ilgili aşağıda belirtilen mevzu başlıkları, yazılı Meydan Bilgisi İmtihanının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her mevzu başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Memleketler arası İktisat, Kalkınma- Büyüme

Kamu İdaresi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Etraf Sıkıntıları, Yönetimin Kuruluşu,

Hukuk: Hukukun Temel Prensipleri, idare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), uygar Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku

Uluslararası Münasebetler: Memleketler arası İlgiler Teorileri, Milletlerarası Hukuk, Siyasi Tarih, Memleketler arası Şimdiki Sıkıntılar, Milletlerarası Örgütler, Türk Hariç Politikası

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme İdaresi, Üretim İdaresi, Pazarlama İdaresi, Finansal İdare, Memleketler arası Finans, İşletme İktisadı ve genel İşletme

İstatistik: Mümkünlük Teorisi, Örneklem Tahlili, Vakit Dizileri Tahlili, Stokastik Süreçler, Regresyon Tahlili, Varyans Tahlili, Kategorisel Data Analizleri

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik İktisadı, Mühendislik İstatistiği, Üretim İdaresi ve Planlaması, Sistem Tahlili, Yönetim Bilgi Sistemleri

Maliye: halk Maliyesi (Kamu Harcamaları, halk Gelirleri, halk Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve halk Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik İdaresi, Memleketler arası İşletmecilik, Milletlerarası Lojistik, Hariç Ticaret Süreçleri ve Evrakları, Hariç Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Hariç Ticaret ve Gümrük İşlemleri

– genel iktisat Bilgisi Sınavı

Genel iktisat Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Genel iktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya İktisadında Yaşanan Aktüel Gelişmeler, Global Hariç Ticarette Yaşanan Şimdiki Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının vazife ve Yetki Alanında Bulunan Hususlarla İlgili Aktüel Gelişmeler

– Yabancı lisan Bilgisi Sınavı

Yabancı lisan Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Yabancı lisan Bilgisi İmtihanı Almanca, Fransızca ve İngilizce lisanlarından birinde Bakanlıkça belirlenen bahis başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı lisandan Türkçeye Türkçeden yabancı lisana Çeviri formunda yapılacaktır.

c. KELAMLI İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kısımları prestijiyle yazılı İmtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının üç sert kadar aday, tahsil kolları prestijiyle farklı ayrı çağrılacaktır. Lakin yazılı imtihanda başarılı olan Namzet sayısının, ilan edilen takımın üç katının altında olması halinde başarılı olan bütün adaylar kelamlı imtihana çağrılır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Sözlü imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, öbür bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç. ÖTEKİ BİLGİLER

i. İmtihan müracaat tarihi ve formu:

Sınav müracaatları 20/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri ortasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen müddet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar Laf konusu kısımlardan sırf birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

ii. İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı İmtihan 28 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, İmtihan yeri ve saati adayların İmtihan giriş evraklarında belirtilecektir. Adayların İmtihan saatinden en az bir saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) olması gerekmektedir.

Sözlü İmtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı İmtihan sonucu ile Bir arada Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir.

iii. Kıymetlendirme formülü:

Yazılı İmtihan Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her mevzu kümesinden en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı kurulu reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Başarı puanı, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Muvaffakiyet puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl adayın ismi, tahsil kolları prestijiyle farklı başka belirlenir ve İmtihan sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Giriş imtihanında bir tahsil kısmına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, tahsil kısımlarının kontenjanları ortasında değişiklik yapabilir.

Adayların muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı lisan puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. ÖBÜR KONULAR:

Giriş imtihanını kazananlardan, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur. Bu formda Bakanlığı yanıltanlar halk vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

e. İRTİBAT BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir