Ticaret Bakanlığı 50 kontrol yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN İLANI

I. genel BİLGİLER

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece takımlara atanmak üzere, giriş imtihanı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere 2 kademeli yapılacaktır.

Yazılı imtihana, aşağıda belirtilen her kısım için karşılarında belirtilen KPSS puan cinsinden muvaffakiyet sırasına nazaran kontenjan sayısının 20 katına kadar Namzet çağrılacaktır. Çağrılan nihayet sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı imtihana çağrılacaktır.

II. İMTİHAN HAKKINDA genel BİLGİLER

a. İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yer Meydan kuralları taşımak,

b) Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme yahut mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile öteki fakültelerin üstte belirtilen tahsil kısımlarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, Laf konusu kısımlara denk sayılan kısımlardan mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik evraklarını jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) sıhhat durumu açısından her türlü iklim ve seyahat koşullarında misyon yapabilecek durumda olmak,

d) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından, üstteki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan çeşidinden 70 ve üzeri puan almak,

e) müracaat yapacak adaylardan 100 TL İmtihan fiyatı Tahsil edilecek olup İmtihan fiyatını yatırmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. İmtihan fiyatını yatırıp da yazılı imtihana katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları meblağ iade edilecektir.

b. YAZILI İMTİHAN KONULARI

Yazılı İmtihan test yordamda Biricik Celse formunda Meydan Bilgisi ve genel iktisat Bilgisi alanlarında yapılacaktır.

Yazılı imtihanda Sonuç puanı hesaplamada soruların tartıları % 40 Meydan Bilgisi, % 60 genel iktisat Bilgisi formunda olacaktır.

– Meydan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi kısımları ile ilgili aşağıda belirtilen husus başlıkları, yazılı Meydan Bilgisi İmtihanının genel çerçevesini belirlemekte olup bu konu, her mevzu başlığından soru sorulacağı manasına gelmemektedir.

Ziraat Mühendisliği: tarım İktisadı, genel Meyvecilik, genel Sebzecilik, Meyve ve Bağ Islahı, Zerzevat ve Süs Bitkileri Islahı

Kimya Mühendisliği: genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya Mühendisliği Ekonomisi

iktisat: iktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro iktisat, Makro iktisat, Para-Banka-Kredi, Milletlerarası İktisat, Kalkınma- Büyüme

Gıda Mühendisliği: Besin Kimyası, Besin Teknolojisi, Besin Mikrobiyolojisi, Besin Toksikolojisi, Besin Ambalajları ve Teknolojisi

işletme: Temel Kavramlar, işletme İdaresi, Üretim İdaresi, Pazarlama İdaresi, Finansal İdare, Memleketler arası Finans, işletme iktisadı ve genel işletme

Maliye: halk Maliyesi (Kamu Harcamaları, halk Gelirleri, halk Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve halk Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik İdaresi, Milletlerarası işletmecilik, Milletlerarası Lojistik, Hariç Ticaret Süreçleri ve Evrakları, Hariç Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Hariç Ticaret ve Gümrük işlemleri

Uluslararası münasebetler: Milletlerarası bağlantılar Teorileri, Milletlerarası Hukuk, Siyasi Tarih, Milletlerarası Şimdiki Problemler, Milletlerarası Örgütler, Türk Hariç Politikası

Kamu İdaresi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Etraf Problemleri, Yönetimin Kuruluşu

– genel iktisat Bilgisi Sınavı

Genel iktisat Bilgisi İmtihanı üstteki tabloda belirtilen bütün kısımlar için ortak olacaktır.

Genel iktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya İktisadında Yaşanan Şimdiki Gelişmeler, Global Hariç Ticarette Yaşanan Aktüel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının misyon ve Yetki Alanında Bulunan Hususlarla İlgili Aktüel Gelişmeler

c. KELAMLI İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihana, üstteki tabloda belirtilen tahsil kolları prestijiyle yazılı İmtihan puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının üç sert kadar Namzet (son sıradaki adayla tıpkı puanı alanlar dahil) kelamlı imtihana çağrılır.

Sözlü imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş imtihanı komitesi tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, giriş imtihanı komitesi reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç. ÖBÜR BİLGİLER

i. İmtihan müracaat tarihi ve hali:

Sınav müracaatları 02/02/2021 – 12/02/2021 tarihleri ortasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen mühlet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adaylar Laf konusu kısımlardan sırf birisi için müracaatta bulunabileceklerdir.

ii. İmtihan tarihi ve yeri:

Yazılı İmtihan 21/03/2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, İmtihan yeri ve saati adayların İmtihan giriş dokümanlarında belirtilecektir. Adayların İmtihan saatinden en az bir saat Evvel imtihana girecekleri yerde Amade bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) olması gerekmektedir.

Sözlü İmtihan Ankara’da yapılacak olup kelamlı imtihanın tarihi ve yeri, yazılı İmtihan sonucu ile Birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir.

iii. Kıymetlendirme tekniği:

Yazılı İmtihan Çehre tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için her husus kümesinden (alan bilgisi ve genel iktisat Bilgisi) en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılabilmek için giriş imtihanı kurulu reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Giriş imtihanı sonuçlarını gösterir listede yer Meydan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak takım sayısı kadar asıl Namzet imtihanı kazanmış sayılır. Giriş imtihanı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

Adayların muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

d. ÖBÜR KONULAR:

Giriş imtihanını kazananlardan, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur. Bu halde Bakanlığı yanıltanlar halk vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

e. İRTİBAT BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

10956/2/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir