Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi

Genel Kas 05, 2022 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından: DÜZELTME İLANI

24.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de aslına Müsait olarak yayımlanan yayımlanan Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanı ilanının “3.5. İmtihan yeri, tarihleri ve/veya öteki konularda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.” unsuru uyarınca;

“1.4. Giriş İmtihanlarının yazılı kademesinin yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması” unsuru;

“1.4. Giriş İmtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olması (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)” formunda,

“2.1. Giriş İmtihanları için müracaatlar, 04-13 Ekim 2021 tarihleri ortasında Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen koşullara Müsait olmayan müracaatlar ile müddeti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.” unsuru;

“2.1. Giriş İmtihanları için müracaatlar, 04-16 Ekim 2021 tarihleri ortasında Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen kaidelere Müsait olmayan müracaatlar ile müddeti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.” halinde değiştirilmiştir.

ilanen bildirim olunur. 9463/1-1

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından:

TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” takımına Gümrük Küme Başkanlığı için en Çok 30, Hariç Ticaret Küme Başkanlığı için en Çok 15 ve dahil Ticaret Küme Başkanlığı için en Çok 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı emeliyle Giriş İmtihanları yapılacaktır.

1. İMTİHANA GİRİŞ KOŞULLARI:

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş İmtihanına başvuracak adayların;

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurundaki genel kaideleri taşıması,

1.2. En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen Yurt içi ya da Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan cinsinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;

Gümrük Küme Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi,

Hariç Ticaret Küme Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

dahil Ticaret Küme Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,

içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla birebir puana sahip adaylar da imtihana kabul edilir),

1.4. Giriş İmtihanlarının yazılı basamağının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması,

1.5. sıhhat durumunun, Türkiye’nin her yerinde vazife yapmaya ve her türlü iklim ve seyahat kurallarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik misyonunu yapmasına Mani olabilecek hastalığı yahut özrü bulunmaması,

1.6. Müddeti içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.

2. İMTİHAN BAŞVURUSU:

2.1. Giriş İmtihanları için müracaatlar, 04-13 Ekim 2021 tarihleri ortasında Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen koşullara Müsait olmayan müracaatlar ile mühleti içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

2.2. Giriş İmtihanına başvuranlardan gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

3. İMTİHAN HALİ, TARİHİ VE YERİ:

3.1. Giriş İmtihanları Evvel klasik yöntemde yazılı, akabinde kelamlı olmak üzere iki etaplı olarak Ankara’da yapılacaktır.

3.2. Yapılacak Giriş İmtihanının yazılı kısmı;

Gümrük Küme Başkanlığı için 06-07 Kasım 2021,

Hariç Ticaret Küme Başkanlığı için 13-14 Kasım 2021,

İç Ticaret Küme Başkanlığı için 20-21 Kasım 2021,

tarihlerinde, sabah ve öğlenden sonra olmak üzere dört başka oturumda Ankara Atatürk Lisesi, Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

3.3. Giriş İmtihanının yazılı kısmına katılmaya hak kazanan adayların isimleri, İmtihan saati ve imtihana ait diğer konular Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı İmtihan tarihinden en geç 15 gün Evvel ilan edilecek olup imtihana katılmaya hak kazanan adaylara müracaat sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3.4. Adaylar için ayrıyeten İmtihan giriş dokümanı düzenlenmeyecek olup adaylar imtihana geçerli bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.

3.5. İmtihan yeri, tarihleri ve/veya diğer konularda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.

4. İMTİHAN FORMU VE İMTİHAN HUSUSLARI:

4.1. Her bir Küme Başkanlığı için yapılacak yazılı imtihanlar aşağıda belirtilen bahislerde yapılır:

Maliye ve İktisat: Maliye Teorisi ve Maliye Siyaseti, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin genel Asılları, halk Gelirleri ve Masrafları, Bütçe ve halk Borçları, Mikroekonomi, Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Memleketler arası İktisat,

Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), yönetim Hukuku (Genel Temeller ve idari Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),

Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), uygar Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

Muhasebe: genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili, Temel Maliyet Muhasebesi.

Yazılı imtihanda üstteki husus başlıklarında yer Meydan konularla ilgili imtihana girecek adayların kıymetlendirme, yorumlama ve tahlil yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik sorulara da yer verilebilecektir.

5. KIYMETLENDİRME:

5.1. Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için, her İmtihan kümesinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve bütün İmtihan kümelerinin ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

5.2. Yazılı imtihanda başarılı olan adaylardan en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak takım sayısının 4 sert kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek kelamlı imtihana çağrılacaktır. nihayet sıradaki adayla tıpkı puanı Meydan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

5.3. Yazılı İmtihan sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacak ve kelamlı imtihana katılmaya hak kazananlara, kelamlı imtihanın yeri, günü ve saatine ait bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5.4. Kelamlı imtihandan Evvel adaylardan, sıhhat durumu açısından her türlü iklim ve seyahat kurallarında vazife yapmasına ve seyahat etmesine Mani bir halinin olmadığına, isimli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf istenir. aksi takdirde adaylar kelamlı imtihana alınmayacaklardır.

5.5. Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Yazılı İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden başka farklı puan vermek suretiyle kıymetlendirilir. Adaylar, İmtihan heyeti tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için İmtihan heyeti reis ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir.

5.6. Giriş imtihanı puanı, yazılı ve kelamlı puanların ortalamasından oluşur.

5.7. Adaylar, giriş imtihanı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş imtihanı puanlarının birebir olması halinde sırasıyla yazılı İmtihan puanı ve halk Çalışanı Seçme İmtihanı puanı yüksek olana öncelik tanınır.

5.8. İmtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen takım sayısından Çok ise en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen takım sayısı kadar Namzet asil ve Laf konusu takımın en Çok yarısı kadar yedek Namzet belirlenir.

5.9. Giriş imtihanından 70 ve üzerinde puan almış olmak, Nakil yapılacak takım sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

6. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA:

6.1. Giriş İmtihanını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş İmtihanını asil kazanan adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır. Ayrıyeten adaylar İmtihan sonuçlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

6.2. İmtihanı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kuruluş tarafından verilen mühlet içerisinde vazifeye başlamayan yahut başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer Meydan adaylardan muvaffakiyet sırasına nazaran Nakil yapılabilir.

6.3. Başkanlık, başarılı Namzet sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde İmtihan duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

BİLGİ TEMİNİ:

Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer Meydan adres ve telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 449 2430-2436

E-posta: sinavbilgirtb@ticaret.gov.tr

İlan olunur. 8795/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir