SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

1. genel AÇIKLAMALAR

Kurumumuz taşra teşkilatı takımlarında çalıştırılmak üzere genel yönetim Hizmetleri sınıfında giriş imtihanı ile 50 adet toplumsal Emniyet denetmen yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı İmtihan olmak üzere iki evreli uygulanacaktır.

Sosyal Emniyet denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanı (KPSS) puan çeşitleri, tahsil kümesi, yazılı ve kelamlı imtihana çağrılacak Namzet sayıları ile KPSS taban puanı Tablo-1’de belirtilmiştir.

2. MÜRACAAT ŞARTLARI

Sosyal Emniyet denetmen yardımcılığı giriş imtihanına katılabilmek için adayların aşağıdaki kuralları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer Meydan genel kuralları taşımak.

b) Vazifesini devamlı olarak yapmaya Mani bir durumu olmamak.

c) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Tablo-1’de belirtilen KPSS puan çeşidinde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak.

e) Müddeti içinde müracaat yapmış olmak.

3. MÜRACAAT VE onay İŞLEMLERİ

Başvurular aşağıda belirtildiği biçimde yapılacaktır.

a) Müracaatlar; e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona erecektir.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile müracaat ekranına giriş yapacak olup “Sosyal Emniyet denetmen yardımcılığı imtihanı müracaat formu” nu eksiksiz ve yanlışsız biçimde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından Denetim edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Aday; müracaat formuna 4.5×6 ebadında ve nihayet 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. müracaat esnasında ayrıyeten fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar bağlantı bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en şimdiki haliyle yazacaklardır.

f) müracaat formunun kusursuz ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Müracaatta yer Meydan bilgilerin doğruluğundan Namzet Mesul tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

h) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran yapılır.

4. YAZILI İMTİHAN VE YAZILI İMTİHAN KONULARI

Yazılı imtihan, çoktan seçmeli test adabı ile 03 Temmuz 2021 tarihinde Saat: 10.00’da Ankara’da yapılacak olup imtihana girmeye hak kazanan adayların İmtihan yerleri Kuruluş internet (www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir.

Yazılı İmtihan mevzuları, mevzu alt başlıkları, soru sayıları ve soruların bahis kümeleri bakımından hangi yükte değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2′ de belirtilmiştir.

a) Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

b) İmtihan sonuçları, Kurumun internet sayfasında İmtihan tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir.

c) Yazılı imtihanda başarılı olanlardan en yüksek puan Meydan adaylardan başlanarak, Nakil yapılacak takımın dört katına kadar Tablo 1′ de belirtilen sayıda Namzet kelamlı imtihana çağrılır. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil).

5. KELAMLI İMTİHAN VE İMTİHAN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar kelamlı İmtihan tarihinden en az on beş gün Evvel imtihanın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle Kurumun internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü imtihanda adaylar;

a) Mezun olunan kısımlara nazaran İmtihan duyurusunda alt başlıkları belirtilen İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) genel Yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden farklı başka puan verilmesi suretiyle kıymetlendirilir.

Sorular, her bir Kurul üyesi tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, Kurul reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması kaidedir.

Başarı sıralaması, yazılı İmtihan ile kelamlı İmtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Sınav sonuçlarına nazaran asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş imtihanı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, ilgili KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asıl ve yedek listeler Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Yapılan imtihanda başarılı olmak ve muvaffakiyet puanları dikkate alınmak koşuluyla duyuruda belirtilen denetmen yardımcısı takım sayısını geçmemek üzere, Kurul tarafından yedek Namzet sayısı belirlenebilir. Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

6. İMTİHAN SONUCUNA İTİRAZ

Giriş imtihanı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş Amel günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Emniyet Kurumu Başkanlığı İşçi Daire Başkalığı, Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No: 6 Balgat Çankaya/ANKARA) adresine yapılabilir. İtirazlar Komiteye ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Kurulun inceleme sonuçları katidir.

Giriş yazılı İmtihan soruların yahut karşılık anahtarlarının yanlışlı olması ve bu konunun kurul kararı yahut yargı organlarınca belirlenmesi halinde soru/soruların puanlamaya iç edilmemesine ve bu sorulara tekabül eden puanların eşit bir halde diğer sorulara dağıtılacaktır.

7. ATANMA

Giriş imtihanını kazanan adayların, Toplumsal Emniyet Denetmenliği Yönetmeliğinde istenen kaideleri taşımak ve Kurumca ilan edilen mühlet içerisinde dokümanları ibraz etmek kaydıyla, müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

8. BAŞKA HUSUSLAR

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına hata duyurusunda bulunulur.

Adaylar İmtihan günü imtihana giriş evrakı ile geçerli kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) olması gerekmektedir. İmtihana giriş dokümanı ve geçerli kimlik evrakı (nüfus cüzdanı, şoför dokümanı yahut pasaport) yanında olmayanlar İmtihan salonlarına alınmayacaktır.

Adayların çanta ve gibisi eşyalar, cep telefonu, Davet aygıtı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve gibisi aygıtlar ile saat işlevi dışında işlevi bulunan saatlerle imtihana girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve aygıtları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar imtihanda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan Siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. yanıt kağıdında yapılacak işaretlemelerin Müsait formda yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak formda silinmesi konusundaki mesuliyet adaylara aittir.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile İmtihan kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların imtihanı geçersiz sayılacak ve bu şahıslar hakkında yasal süreç yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir