Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak

Genel Oca 20, 2023 Yorum Yok

Sermaye Piyasası Şurası’nda genel idare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Müdafaa ve Emniyet Memuru, 6 Sürücü, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli takımına muvaffakiyet durumları dikkate alınarak Kafi sayıda Namzet işçi seçimi için giriş imtihanı yapılacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

PERSONEL GİRİŞ SINAVI

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) bendinde yer Meydan genel kuralları taşımak,

2) 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle Memur, Muhafaza ve Emniyet Memuru, Sürücü, Tekniker ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Sağlıkla ilgili olarak vazifesini devamlı yapmaya Mani bir hali bulunmamak,

4) Giriş süreçleri münasebetiyle gerçeğe karşıt bilgi ve evraklar vermemek, beyanda bulunmamak,

5) Diğer bir kuruluşa Mecbur hizmet yükümlülüğü bulunmamak yahut bu yükümlülüğe ait borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.

6) ÖSYM tarafından 2022 yılında B kümesi takımlar için yapılan ve hala geçerli olan halk İşçi Seçme İmtihanına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen kuralları taşımak.

* Namzet sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup, nihayet sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan apansız Çok Namzet bulunması halinde, bu adayların tümü kelamlı imtihana çağrılacaktır.

GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanı, kelamlı İmtihan olarak yapılacaktır. İmtihanın yapılacağı yer ve tarihleri Heyetin resmi internet sitesi üzerinden (www.spk. gov.tr) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar müracaatlarını 23.01.2023 – 06.02.2023 tarihleri ortasında 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde kapital Piyasası Kurulu- Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde etkin hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Giriş imtihanı ile ilgili bütün duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Konseyin www.spk.gov.tr web adresi ile Meslek Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İmtihan ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların müracaat sırasında sisteme, faal olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve muhakkak aralıklarla Denetim ederek İlan ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Adaylar yalnızca bir İmtihan için müracaatta bulunabilecek olup, birden Çok imtihana başvuran adayların bütün müracaatları geçersiz sayılacaktır.

UYGULAMA İMTİHANI (SADECE SÜRÜCÜ TAKIMI İÇİN)

Şoför takımı için uygulama imtihanı yapılacak olup, uygulama imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama imtihanının yapılacağı yer ve İmtihan tarihleri Konseyimizin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Uygulama imtihanı, şahsî sürüş maharetleri, araç kullanma yeteneği, sürücülük mesleğine ait protokol bilgilerinin ölçülmesi hedefiyle araç başında yapılacaktır. Uygulama imtihanında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Uygulama imtihanında başarılı olan adayların tümü kelamlı imtihana çağrılacaktır.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

Kurula yapılan müracaatlar, İmtihan Komitesince değerlendirildikten sonra kelamlı giriş imtihanına katılabileceklerin isimleri, imtihanın tarihi ve yeri Şuranın (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır. İmtihan yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde de durum Konseyin (http://www.spk.gov.tr) internet adresi üzerinden ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat kararındadır.

Sözlü imtihana katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma koşullarını taşımadığı halde gerçeğe alışılmamış bilgi verdiği yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı belirlenenler giriş imtihanına alınmazlar. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu bireyler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

SINAVIN HALİ VE KONULARI

Bu ilanın “Sınava Katılma Koşulları” kısmında belirtilen halk İşçisi Seçme İmtihanları (KPSS) Heyetimizce açılacak imtihanın “yazılı sınav” kademesi olarak kabul edilecektir. İmtihanın Heyetimizce yapılacak ikinci basamağı kelamlı İmtihan formunda uygulanacaktır.

Sözlü imtihan, T.C. Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, Türkçe ve lisan Bilgisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneği bahislerinden yapılacaktır.

Bu çerçevede kelamlı imtihanda adayların;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

d) Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan)

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

yönlerinden kıymetlendirilerek farklı başka puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME VE İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için komite reis ve üyelerinin her adaya 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı İmtihan puanı ile KPSS İmtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle Nakil yapılacak takım sayısı kadar asil adayın isimleri Konseyin (http://www.spk.gov.tr) internet adresi ve Meslek Kapısı Platformu üzerinden ilan edilir ve adayların adreslerine yazma ile bildirilir. Yapılan İmtihan sonucunda başarılı olmak kaidesiyle, İmtihan Komitesi tarafından, Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirlenebilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan kurulu tarafından incelenir ve en geç beş Amel günü içinde karara bağlanıp Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli kuralları taşımadığı sonradan anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz, Nakil yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde mühleti içinde vazifeye başlamayan adaylar için İmtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kurallarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve tıpkı temellere nazaran atanacaktır.

SINAV MÜRACAAT ADRESİ: https://sinav.spk.gov.tr

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı

No:156 06530 Çankaya/ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6

Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir