Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı ünitelerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, takım sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen Yekün 50 (elli) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı takımına Nakil yapılmak üzere kelamlı imtihanla işçi alınacaktır.

A) İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde yer Meydan genel kaideleri taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve üstteki tabloda fakülte yahut kısımları belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yılında A Kümesi takımlar için yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanlarında (KPSS);

a) Mühendislik, mimarlık, Belde ve bölge planlama, matematik kısmı mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

b) Hukuk kısmı mezunu adaylar için (KPSS) P4,

c) iktisat kısmı mezunu adaylar için (KPSS) P14,

ç) İşletme kısmı mezunu adaylar için (KPSS) P24,

d) halk idaresi kısmı mezunu adaylar için (KPSS) P29,

e) Maliye kısmı mezunu adaylar için (KPSS) P19,

f) Milletlerarası bağlantılar kısmı mezunu adaylar için (KPSS) P34,

g) İstatistik kısmı mezunu adaylar için (KPSS) P12,

puan çeşidinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

B) MÜRACAAT FORMU, YERİ, VAKTİ VE BAŞKA HUSUSLAR

1) Müracaatlar, 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

2) Müracaatlar Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve yanlışsız bir biçimde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet evraklarını (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıyeten diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp müracaat formuna eklemeleri zaruridir.

3) Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan müracaatlar geçerli olup, ilanda belirtilen kurallara Müsait olmayan müracaatlar ile Bakanlığa elden, e-posta yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4) Giriş imtihanını kazananlardan müracaat evraklarında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur. Ayrıyeten, bu formda Bakanlığı yanıltanlar halk vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) İMTİHANIN BİÇİMİ, TARİHİ, YERİ, HUSUSLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Giriş imtihanı, kelamlı olarak Biricik basamaklı yapılacaktır.

2) Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile İmtihan yeri ve tarihi; İmtihan tarihinden en az 20 (yirmi) gün Evvel Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir.

3) İmtihana başvuran ve katılma koşullarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan çeşidinden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak kısımlar itibariyle başka ayrı yapılacak sıralama sonucunda Nakil yapılacak takım sayısının 4 (dört) sert kadar Namzet (son sıradaki Namzet ile eşit puana sahip adaylar dahil) kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

4) İmtihanda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. aksi halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.

5) İmtihan mevzuları;

a) İktisat, işletme, halk idaresi, maliye ve milletlerarası ilgiler kümesinin yazılı İmtihan bahisleri:

1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Memleketler arası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye İktisadı, İşletme İktisadı, İşletme İdaresi ve Siyasetleri, halk Maliyesi.

2) ikincil alan; Anayasa Hukuku, yönetim Hukuku, uygar Hukuk genel Kararlar, Borçlar Hukuku genel Kararlar, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.

b) Hukuk kümesinin yazılı İmtihan bahisleri:

1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, idare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, uygar Hukuk genel Kararlar, Bireyler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku genel Kararlar, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye İktisadı, İşletme İdaresi ve Siyasetleri, halk Maliyesi.

c) Mühendislik kümesinin yazılı İmtihan hususları:

1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik kısmı bahisleri.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye İktisadı, İşletme İdaresi ve Siyasetleri, halk Maliyesi, Temel Hukuk.

ç) Mimarlık, Belde ve bölge planlama, matematik ve istatistik kümesinin yazılı İmtihan hususları:

1) Asıl alan; Mezun olunan kısım hususları.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye İktisadı, İşletme İdaresi ve Siyasetleri, halk Maliyesi, Temel Hukuk.

6) Kelamlı imtihanda adaylar İmtihan Kurul üyeleri tarafından;

a) Üstte belirtilen İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, İmtihan Komitesi tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için, kurul reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması kuraldır.

7) Kelamlı İmtihan puanı, adayın giriş imtihanı muvaffakiyet puanı olarak belirlenecek ve en son muvaffakiyet sıralaması, alım yapılan kısımlara nazaran başka ayrı yapılacaktır. İmtihan puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen takım sayısı kadar asil Namzet ve takım sayısının yarısı kadar yedek Namzet belirlenerek, giriş imtihanını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilir. Ayrıyeten, asil adaylara ve Nakil sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı takımına atanmaları muvaffakiyet sıralamasına nazaran yapılacaktır. Yedek adayların hakları İmtihan sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu müddet içerisinde Nakil yapılan takımlarda boşalma olması halinde imtihanı yedek olarak kazanan adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran atanacaklardır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No: 154

06510 Çankaya-ANKARA

E-posta : stbsinav@sanayi.gov.tr

Telefon : 0312 201 57 42

11280/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir