Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Şahinbey Belediyesi Teftiş Heyeti Müdürlüğüne, Giriş İmtihanı ile, Aleni bulunan GİH sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI DUYURUSU

1-SINAVIN FORMU, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve kelamlı olmak üzere iki basamaklı olarak yapılacaktır. Yazılı İmtihan 10/04/2021 tarihinde Cumartesi günü saat: 10:00’da Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılacaktır.

2-SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak, b) Eğitim mühleti en az dört Yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi yahut Yurt dışındaki tahsil kurumlarından birini bitirmiş olmak, c)01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, ( 01/01/1986 tarihi ve daha sonra doğanlar)

ç)Görevini yerine getirmesini engelleyecek rastgele bir sıhhat sorunu bulunmamak, d) Erkek adaylar için askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş ya da askerlikle ilişiği bulunmamak, e)ÖSYM tarafından; 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanları sonucunda P- 48 puan tipinden 80 ve daha üst puan almış olmak, f) Bu imtihana daha Evvel katılmamış yahut en Çok bir kere katılmış olmak,

g) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, Anlatım ve temsil yeteneği ile tavır ve davranış tarafından müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.

3 – İMTİHAN BAŞVURUSU

Başvurular 01 Mart-19 Mart 2021 tarihleri ortasında, mesai saatleri içerisinde, Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak, Belde dışından yapılan müracaatlarda ise Posta ile müracaatlar kabul edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz Mesul değildir.)

4 – MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) müracaat Formu (Yukarıda belirtilen adresten yahut www.sahinbey.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

b)Yüksek tahsil diplomasının yahut bitirme dokümanının aslı, kurumca onaylanmış örneği yada noterden tasdikli örneği, (E-Devlet üzerinden alınmış ‘Yükseköğretim Mezun Belgesi’ de geçerli kabul edilecektir.)

c) halk İşçisi Seçme İmtihan Sonuç Dokümanının çıktısı, ç) nihayet altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, d) Namzet tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

5 – YAZILI İMTİHANA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı imtihana belirlenen boş takım sayısının 20 sert sayıdaki Yekün 60 Namzet çağrılacaktır. İmtihana katılma koşullarını taşıyan ve adabına Müsait olarak başvuranların sayısının 60 bireyden Çok olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere birinci 60 Namzet giriş imtihanına alınacaktır. (60. sıradaki Namzet ile tam olarak eşit puan Meydan Namzet yahut adayların bulunması halinde bu Namzet yahut adaylar da yazılı imtihana alınacaktır.) Yazılı imtihana katılabilme kaidelerini taşıyan adaylar 22.03.2021 tarihinde üstte belirtilen www.sahinbey.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adaylar İmtihan giriş evraklarını bu adres üzerinden erişebilecektir.

6 – İMTİHAN GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, imtihana girişte kullanılmak üzere İmtihan yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı İmtihan Giriş Dokümanı düzenlenip verilecektir. Adayların fotoğraflı İmtihan giriş evraklarını İmtihan günü İmtihan salonundan alacaklardır. Giriş imtihanına bu evrakın aslıyla Bir arada nüfus cüzdanı, ehliyet üzere ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

7-SINAV KONULARI

1- Hukuk Kümesi (%20)

Anayasa Hukuku genel Asılları, idare Hukuku genel Asılları yüklü, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku genel Temelleri ve Memur Cürümleri, uygar Hukuk genel Asılları ve birebir haklar, Borçlar Hukuku genel Asılları, Ticaret Hukuku genel Temelleri, Ceza Muhakemesi Hukuku genel Asılları, halk Mali İdaresi Mevzuatı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanunu ile bağlı mevzuatı, İhale Mevzuatı genel Asılları, bayındır Mevzuatı genel Asılları, İş Hukuku, 31.05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı.

2- iktisat Kümesi (%20)

İktisat Teorisi, Makro ve Mikro İktisat, iktisat Siyaseti, Nakit Teorisi ve Siyaseti, Milletlerarası İktisadi Bağlantılar ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Aktüel Ekonomik Meseleler.

3- Maliye Kümesi (%20)

Maliye Teorisi, halk Gelir ve Masrafları, halk Borçları, Bütçesi, Maliye Siyaseti, Türk Vergi Sistemi genel Asılları.

4- Muhasebe Kümesi (%20)

Genel Muhasebe, Mali Tablolar Tahlili.

5- Belediye Mevzuatı Kümesi (%20)

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı Vilayet özel Yönetimi Kanunu ve ilgili mevzuat.

8- – YAZILI İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı imtihanda her İmtihan kümesinin tam puanı 100’dür. İmtihanın kazanılması için İmtihan yapılan her kümeden, en az 70 puan alınması ve kümelerin not ortalamasının 75 puandan az olmaması kuraldır. Ortalamada 75 ve üst puan Meydan adaylar en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. duyuru edilen boş durumun dört sert Namzet yazılı imtihanı kazanmış sayılarak kelamlı imtihana çağrılır. Sonuncu Namzet ile tıpkı puanı Meydan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin kelamlı imtihana çağrılır. Yazılı imtihanı kazanan adayları, muvaffakiyet sırasını ve kelamlı imtihanın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin üstte belirtilen adresinde bulunan ilan panosu ile internet sitesinde ilan olunur.

9- KELAMLI İMTİHANIN YAPILIŞ BİÇİMİ VE KONULARI

Yazılı imtihanı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde kelamlı İmtihan yapılır. Kelamlı imtihanda adayların yazılı İmtihan hususları ve genel kültür mevzularındaki bilgilerinin yoklanması yanında temsil, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tavır ve davranış üzere şahsî nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Her Namzet için, giriş imtihanı şurası reis ve üyeleri tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. İmtihan kurulunca verilen notların ortalaması kelamlı İmtihan notudur. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için en az 75 puan almak gerekir.

10- İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve kelamlı İmtihan sonuçlarına itiraz, İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren başlamak üzere beş Amel günü içinde bir dilekçeyle şahsen İmtihan Heyetine yapılabilir.

11-GİRİŞ İMTİHANI NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI

Müfettiş Yardımcılığı giriş imtihanı notu yazılı ve kelamlı İmtihan notlarının ortalamasıdır. Giriş imtihanı notunun eşitliği halinde, yazılı İmtihan notu yüksek olan Namzet muvaffakiyet sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan kıymetlendirme sonucunda İmtihan sonuçları muvaffakiyet sırasına nazaran takım sayısı kadar asıl ve yedek olacak biçimde Şahinbey Belediyesi web sayfasında (www.sahinbey.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş imtihanını kazanan adaylara ayrıyeten yazılı olarak bildirim de yapılacaktır.

12- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda muvaffakiyet gösterenler muvaffakiyet sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı takımlarına atanırlar.

Sınavı kazandığına ait kendilerine tebligat yapılan adaylar bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde atanmak üzere Müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adayların ataması yapılır.

İlan Olunur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir