Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 09, 2022 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI ek ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sıhhat Bakanlığı ek Ödeme Yönetmeliğinin 2 nci hususunun birinci fıkrasında yer Meydan “açıktan vekil olarak atananlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı sıhhat Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu hususu kararları çerçevesinde Bir arada kullanım kapsamında hizmet kontratı imzalanan üniversite işçisi ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“nn) Eğitim ve araştırma katsayısı: Gelire katkısı olmayan ve tıbbi süreçler puanı üretme imkanı bulunmayan Bir arada kullanım kapsamında hizmet kontratı imzalanan üniversite çalışanı için hizmet mukavelesi kapsamında belirlenen 0 ile 1 ortasında değişen katsayıyı,”

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (s) bendinin birinci cümlesinde yer Meydan “kadrosunun bulunduğu sıhhat tesisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Bakanlıkça belirlenen sıhhat tesisinin” ibaresi ile tıpkı unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Tıbbi süreçler puanı üretme imkanı bulunmayan ve gelire katkısı olmayan Bir arada kullanım kapsamında hizmet mukavelesi imzalanan üniversite işçisi için eğitim ve araştırma katsayısı mesai içi olmamış puan hesaplamasında çarpan olarak kullanılır. Bu katsayı Bakanlıkça belirleninceye kadar 1 olarak uygulanır.”

MADDE 4- Tıpkı Yönetmeliğin 8 inci hususunun üçüncü fıkrasının birinci paragrafına aşağıdaki Tümce eklenmiş, birebir fıkranın (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“Başhekimlikçe branş bazında hesaplama yapılması halinde bu kapsamda mesai dışı çalışma yapan işçinin ek ödeme hesaplamalarında “Klinik olarak mesai dışı çalışanlar” formülü temel alınır.”

“3) öteki işçi (tabip dışı personel): olmamış puanı = Çalışanın mesai dışı çalışma saati x (Mesai dışı Yekün puan / doktor dışı çalışanın mesai dışı Yekün çalışma saati)”

MADDE 5- Birebir Yönetmeliğin 14 üncü unsurunun ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve tıpkı unsurun beşinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(5) İşçiye yapılacak ek ödeme, Temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur:

a) Temel ek ödeme, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur.

1) Sabit ödeme; çalışandan doktor ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar için 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü unsuruna nazaran merkezi Yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme fiyatı ile tabip dışı işçi için birebir Kanunun 5 inci unsurunun ikinci fıkrasının altıncı cümlesi gereği merkezi Yönetim bütçesinden yapılan ek ödeme meblağıdır.

2) Taban ödeme; motivasyon ve ödüllendirme maksadıyla işçiye yapılan ödemedir. Bu ödeme, işçinin takım unvanına nazaran Ek-3B tabloda belirlenen taban katsayı ile en yüksek Devlet memuru aylığı ve faal çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan meblağdır. Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme periyodu, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme devri, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme periyodu müddetince yapılmaz.

b) Teşvik ek ödemesi: İşin ve sıhhat hizmetinin özelliğine nazaran, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, Etraf sıhhati ve tütün denetimi hizmetleri, tüberküloz takibi ve direkt gözetimli tedavi, Amel sıhhati ve güvenliği hizmetleri, Özel sıhhat kuruluşları ile eczane ve ecza deposu kontrolleri, kollayıcı sıhhat hizmetleri eğitimi; 112 acil sıhhat hizmetleri kapsamında Davet cevaplama oranı, olaya erişim ve hastaneye teslim mühleti ile günlük Hadise sayısı; laboratuvarlarda örnek sayısı ve örnek çeşitliliği, tahlil, örnek ve tahlil sonuçlandırma müddeti, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve gibisi kriterler ile; çalışanın vazife yeri, vazifesi, takım ve unvanı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen ünite teşvik gayelerinin gerçekleşme durumuna nazaran işçiye yapılan ek ödemedir. Bu ek ödeme, çalışanın takım unvanına nazaran, hak ettiği taban ödemenin ünite teşvik katsayısı ve etkin çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan fiyattır. Bu meblağ, profesör ve doçent unvanlı işçi ile entegre ilçe Devlet hastanesi başhekimi, cemiyet sıhhati merkezi lideri, Kamu sıhhati laboratuvarı sorumlusu ve Yan kol uzmanları için % 20’ye kadar artırımlı uygulanabilir. Ünite teşvik katsayısı, ünite teşvik gayelerinin gerçekleşme oranına nazaran (0) ile (1) ortasında değişen katsayıdır. Ünite teşvik katsayısına toplu kontrat kararlarından kaynaklanan artışlar eklenir.”

MADDE 6- Birebir Yönetmeliğin “Ek-2 Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayıları”nda yer Meydan “Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji (Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde vazife yapan)”, “Eğitim Vazifelisi, Uzman tabip /Başasistan takımına atanan Doçent ve Profesör ile tabip Öğretim üyesi takımında bulunup Doçent unvanı alanlar” satırları aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve “Başasistan ve hekim öğretim üyesi” satırından Evvel gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş, “Tıbbi süreçler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde, sıhhat tesislerine entegre 112 acil sıhhat istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ve Temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji ve gibisi.)”, “Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, konutta sıhhat hizmetleri, diyaliz ve kemik iliği atama ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler” ve “İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde vazife yapan Temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler” satırları aşağıdaki formda değiştirilmiş ve birebir ekin sonuna aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

MADDE 7- Birebir Yönetmeliğin Ek-3A’sı aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Tıpkı Yönetmeliğin “Ek-3B Taban Ödeme Katsayıları Tablosu”nun “İl sıhhat Müdürlüğü ve Birimleri” kısmında yer Meydan 8 numaralı satır aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

MADDE 9- Tıpkı Yönetmeliğin “Ek-4 Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosu”nun 3 numaralı satırında yer Meydan “İzolasyon odaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Konutta sıhhat Hizmetleri, Girişimsel Radyoloji Birimleri” ibaresi, 4 numaralı satırında yer Meydan “Kemoterapi Hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Nükleer Tıp Hizmetleri” ibaresi eklenmiş, tıpkı tablonun 5 numaralı satırında yer Meydan “, Konutta sıhhat hizmetleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, tıpkı tablonun İzah kısmında yer Meydan “Yataklı servislerin Mesul hemşirelerine” ibaresi “Yataklı servislerin sorumlusuna” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Tıpkı Yönetmeliğin “Ek-5 sıhhat Tesisi Puan Ortalamasından Yararlanacaklar Tablosu”nun (A) kısmının 13, 14, 20, 21, 22 numaralı satırları aşağıdaki halde değiştirilmiş, tıpkı Ekin (B) kısmının 1 numaralı satırında yer Meydan “17 inci” ibaresi “16 ncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Tıpkı Yönetmeliğin “Ek-6 ek Puan Tablosu”nun 4 numaralı satırı aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Tıpkı Yönetmeliğin “Ek-7 Bilimsel Çalışmalar ve Puanları” tablosunun açıklamalarında yer Meydan “2000” ibaresi “5000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik kararlarını sıhhat Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir