RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Radyo ve Televizyon Üst Konseyinden:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

ÜST HEYET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHAN DUYURUSU

I – genel Bilgiler

Üst Konseyde münhal bulunan genel idare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 30 adet takıma giriş imtihanı ile Üst Konsey Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel kararlara uyulmak kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının;

a-Öğrenim kolları, kontenjanı ve halk Çalışanı Seçme İmtihanı (KPSS) puan tipi aşağıdaki haldedir.

II – İmtihana Katılma Şartları

Yapılacak Üst Konsey Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda yer Meydan genel kuralları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık tahsil veren fakülte yahut yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının üstte sayılan kısımlarından mezun olmak,

c) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 yahut 2020 yılında A Kümesi takımlar için yapılan KPSS’den, müracaatta bulunulan puan tipinden 70 ve üzerinde puan almış olmak,

d) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı lisan İmtihanının (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça kısımlarından minimum (D) seviyesinde yahut lisan yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan Öbür bir evraka, 2019 yahut 2020 yılında sahip olmak,

e) KPSS’den, Üst Konsey tarafından ilanda belirtilen puan tiplerinden tahsil kolları itibariyle vazife yapmak için tercih ettikleri Üst Şuramız ünitelerine nazaran en yüksek puanı Meydan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı takım sayısının dört katına kadar Namzet ortasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla birebir puana sahip olan adaylar da imtihana kabul edilecektir.),

f) Müddeti içinde başvurmuş ve müracaat formunu Üst Şuraya vermiş olmak, gerekmektedir.

III – müracaat Vakti, Hali ve Yeri

Başvurular 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayıp 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.

Adaylar müracaatlarını, Üst Heyetin resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan müracaat sayfasında yer Meydan “Radyo ve Televizyon Üst Konseyi İmtihan müracaat Formu” kısmından yapacaklardır. müracaat için, formun doldurulmasına ait açıklamalar doğrultusunda; İmtihan müracaat Formunun ön yüzündeki alanları bilgisayar ortamında, Aleni ve eksiksiz doldurduktan sonra, niteliklerini, gayelerini ve RTÜK’ten beklentilerini yazacakları formun arka yüzünde özgeçmişleri için ayrılmış olan boş alanı ise alınacak çıktı üzerinden elle doldurup müracaat formunu imzalayacaklardır. Bu halde hazırlanan müracaat formunu, Radyo ve Televizyon Üst Konseyi Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile göndererek yahut hafta içi 09.00-18.00 saatleri ortasında Üst Şuramız genel Evrak Şubesine elden teslim ederek müracaatta bulunabileceklerdir. aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılarak imtihana alınmayacaklardır.

Eksik yahut yöntemine Müsait olarak hazırlanmayan dokümanla yapılan müracaatlar ile 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 17.30’a kadar Üst Konsey genel Evrak Şubesine ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. müracaat tarihi olarak, İmtihan müracaat formunun Üst Konsey genel Evrak Şubesine giriş tarihi temel alınacaktır.

Sınav müracaat formlarının incelenmesi sonucunda, formu tam olan ve puan sıralamasında tahsil kısımları itibariyle misyon yapmak için tercih ettikleri Üst Şura ünitelerine nazaran en yüksek puanı Meydan adaylar ortasından alınacak Üst Konsey Uzman Yardımcısı sayısının dört sert Namzet ortasına girenler giriş imtihanına çağrılacaklardır (Son sıradaki Namzet ile birebir puana sahip olanlar da giriş imtihanına çağrılır.).

Sınava katılacak adayların listesi İmtihan tarihinden en az bir hafta Evvel (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Bunun dışında rastgele bir bildirim yapılmayacak ve ilanın Üst Konseyin resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. İmtihana katılamayacak müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV – müracaat için Gerekli Belgeler

Adaylardan, Üst Şuranın resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden doldurulup imzalanacak İmtihan müracaat formu dışında bir evrak istenmeyecektir. Lakin, müracaat formunda mezuniyet yahut YDS bilgisi, sistem üzerinden gelmediği yahut denkliği bulunduğu için öbür seçeneğinden süreç yapan adaylar en geç 10 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar diploma/dil denkliği evrakını İmtihan başvurusu yapılan Kuruluş adresine posta ile gönderecek yahut elden teslim edeceklerdir.

Adayların Namzet müracaat Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki Noksan ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan Namzet Mesul olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, ortadan geçen müddete bakılmaksızın bu imtihandan elde ettiği bütün haklarını kaybedecektir.

V – İmtihanın Hali ve Konuları

Giriş imtihanı kelamlı halde yapılacaktır. Kelamlı imtihan, adayların;

a) Üst Heyetin mevzuatı ve aktiflik alanındaki düzenlemelere ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı başka puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, giriş İmtihan kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, öteki bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında kelamlı İmtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için, komite reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması kuraldır.

VI – İmtihanın Yeri ve Tarihi

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Şurası Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 14 Aralık 2020 tarihinde başlayacak, 18 Aralık 2020 tarihinde nihayet bulacaktır. Giriş imtihanına girmeye hak kazanan adayların İmtihan bilgileri Üst Şuranın resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir,

Giriş imtihanına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte İmtihan yerinde Amade bulunacaklardır.

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik dokümanı bulundurmayan adaylar imtihana alınmayacaklardır.

VII – İmtihan Sonuçlarının Kıymetlendirilmesi, ilanı ve Atama

Adayların, giriş imtihanında başarılı sayılabilmeleri için Çehre tam puan üzerinden ortalama yetmiş puan almaları kaidedir. En son muvaffakiyet puanı; müracaatta temel alınan KPSS puanının yüzde ellisi, kelamlı İmtihan puanının yüzde otuzbeşi ve yabancı lisan puanının yüzde on beşi temel alınarak belirlenecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen takım sayısından Çok ise, en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen takım sayısı kadar aday, giriş imtihanını başarmış kabul edilecektir. Ayrıyeten, İmtihan Komitesi tarafından puan önceliğine nazaran kâfi sayıda yedek Namzet belirlenecektir. Giriş imtihanında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. İmtihanda başarılı olanların sayısı ilan edilen takım sayısından daha az ise yalnızca başarılı olanlar imtihanı kazanmış kabul edileceklerdir.

Nihai muvaffakiyet listesi, kelamlı imtihanın bitimini takip eden yedi gün içerisinde Üst Konseyin resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıyeten İmtihan sonucu kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar İmtihan sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi Amel günü içinde yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. itirazlar beş Amel günü içinde Giriş İmtihan Komitesi tarafından kıymetlendirilerek sonuçlandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş imtihanında başarılı bulunan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen evraklarla Bir arada Müracaat etmeleri halinde mezun olunan fakülte yahut kısma nazaran vazife yapmak üzere tercih ettikleri Üst Şuramız ünitelerine atamaları yapılacaktır. Atamaları yapılan adayların, atamaya yetkili amirin takdir hakkı Kapalı kalmak kaydıyla, atandıkları ünitede çalışmaları temeldir.

Müracaat etmeyen, müddeti içinde vazifeye başlamayan yahut hakkından feragat eden adayların yerine, yedek Namzet listesinden en yüksek puan Meydan adaydan başlamak üzere Nakil yapılacaktır.

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı üzere, bu formda atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir biçimde hak talebi Laf konusu olmayacaktır. Ayrıyeten, bunlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulacak olup, bu halde aldatıcı beyanda bulunanlardan, halk vazifelisi olanların durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir.

İlanen duyurulur. 9045/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir