KİT’lerde 3 Yıl çalışma zorunluluğuna kimler tabi mi?

Kiralık Evler Kas 02, 2022 Yorum Yok

Soru: Devlet memurluğundan istifa edip KİT Yönetim şurası kararı ile 399 sayılı KHK’ye tabi bir konuma açıktan atananların da üç Yıl müddetle Öbür kurumların takım ve durumlarına atanması yasak mı? Yoksa yasaklama yalnızca merkezi yerleştirmeyle atananları mı kapsıyor?

Cevap: Kamu iktisadi teşebbüslerinin işçi rejimi genel olarak 399 sayılı kanun Kararında Kararname ile düzenlenmiştir. Kapsam dışı statüde işçi istihdam eden kurumlar (BOTAŞ, TPAO, KIYEM, TEMSAN) ise bu KHK kararlarına tabi değildir. 399 sayılı KHK’ye tabi kuruluşlarda üç statüde işçi istihdam edilmektedir. Bunların birincisi birebir vakitte 657 sayılı kanun kararlarına tabi olan 1 sayılı Çizelge kapsamındaki memurlar, ikincisi kontratlı işçi, üçüncüsü ise emekçilerdir.

KİT’lerde misyon yapacak kontratlı işçi üç farklı biçimde işe alınabilmektedir. Bunlardan birincisi KPSS sonuçlarına dayalı olarak ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme prosedürü, ikincisi Özel yönetmelikle düzenlenmiş olması kaydıyla kuruluşun aktiflik alanı itibarıya Özel Nitelik gerektiren durumlar için KPSS puan sıralamasına bağlı olarak yazılı ve sözlü/uygulamalı kurumsal imtihan, üçüncüsü ise Devlet memuru olarak vazife yapmaktayken istifa ederek Yönetim heyeti kararıyla yapılan işe alım yoludur. Birinci iki tekniğin türel desteği halk iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin ilgili yıla ilişkin genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine Ait Cumhurbaşkanı Kararı olup, üçüncü metot ise Aleni bir tüzel desteği olmamakla Birlikte mülga Devlet İşçi Başkanlığı görüşleri çerçevesinde şekillenmiş ve yerleşik bir uygulama haline gelmiştir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin 2020 yılına ilişkin genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine Ait Kararın 7/4 hususunda, “1/1/2020 tarihinden sonra kontratlı işçi konumlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe Özel Karşılaşma sınavıyla Yardımcı olarak atanan takımlar ile bulunulan durumdan farklı ve tahsil durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kador ve pozisonlara yapılacak atamalar dış olmak üzere hala misyon yaptıkları kuruluşlara yahut diğer halk Kurum ve kuruluşlarına atanamaz. halk Misyonlarına Birinci kere Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme süreçlerine ve bu unsurun ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi Nakil süreçleri yapılmaz.”denilmektedir.

15 Kasım 2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Yılına İlişkin genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına Ait Yöntem ve Temellerin Belirlenmesine Dair Bildirimin 7. hususunda ise, “(1) 1/1/2020 tarihinden sonra kontratlı işçi durumlarına atanan işçi, atanmasını takiben 3 Yıl geçmedikçe hala misyon yaptıkları kuruluşlara ve öteki halk Kuruluş ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
a) Kurumsal alım sistemi ile teşebbüslerde kontratlı işçi durumlarına atananlar,
b) Mesleğe Özel Karşılaşma imtihanı ile Yardımcı olarak girilen takımlar (örneğin müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük üzere kadrolar) ile bulunulan durumdan farklı ve tahsil durumu prestijiyle ihraz ettikleri unvanlı takım ve konumlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı konuma atanmış işçinin mühendis unvanlı bir takım yahut duruma atanması),
bu sınırlamanın dışındadır.” kararları yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararında hangi biçimde olursa olsun KİT’lerde işe alınan bütün kontratlı işçinin diğer halk kurumlarına atanabilmesi için üç yılını tamamlamış olması (kariyer meslekler ile tahsil durumu ile ihraz edilen unvanlar hariç) gerektiği Anlatım edilmekle Bir arada Tebliğ kararı ile kapsam daraltılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararından farklı olarak Bildiri kararına nazaran kurumsal alım metodu ile alınan kontratlı işçi için üç Yıl yasağı uygulanmayacaktır.

Sonuç olarak, mevzuatta Aleni bir biçimde düzenlenmiş olmasa da Devlet memurluğundan ayrılanların KİT Yönetim şurası kararı ile kontratlı işçi olarak atanması, kurumsal bir alım metodudur. Öbür bir tabirle bu formda atanan işçinin de kuruluşların Özel yönetmeliklerinde belirtilen Özel nitelikleri haiz kontratlı işçi alımında uygulanan KPSS puanı artı yazılı ve sözlü/uygulamalı İmtihan sistemi ile alınan işçi üzere üç Yıl çalışma mecburiliği kapsamında olmadığını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir