Rektör hakkında YÖK’te 9 Yıl bekletilen soruşturma Danıştay’dan döndü!

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

Dava konusu olayda, Üniversite Rektörü ve Tıp Fakültesi Dekanı hakkında intihal nedeniyle disiplin cezası ve etik cezalar almasına Karşın doçent takımına tayinetmek ve bu bireyle ilgili intihal savlarına göz yummak suretiyle ilgililer hakkında Yükseköğretim Heyeti Başkanlığına şikayette bulunulmuştur.

Şikayetçi öğretim üyesi bahis hakkında dilekçesini 04 AĞUSTOS 2009 tarihinde Yükseköğretim Heyetine sunmuştur. İlgili şikayet, Yükseköğretim Konseyi Liderince 08 Nisan 2009 tarihinde başlatılan inceleme kapsamına iç edilmiş, Yükseköğretim Konseyi Liderinin 14 Nisan 2010 tarihli onayı ile Laf konusu argümanlar hakkında ilgili ceza soruşturması başlatılmıştır. Fakat, açılan ceza soruşturmasına dair karar YÖK Üyeleri tarafından 01 Ekim 2018 tarihinde karara bağlanmıştır. Ortadan geçen uzun mühlet içerisinde belge YÖK’te durmuştur. Sekiz-dokuz sene üzere Fazla uzun mühlet bekletilen belge hakkındaki karar ise şikayet edilen kişinin 21 Temmuz 2009 tarihinde doçentlik takımına atandığı dikkate alınarak, Türk Ceza Kanununda 60’ncı hususunda düzenlenen dava zamanaşımı müddetinin dolduğu belirtilerek şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Ne hikmetse, Yükseköğretim Heyeti tarafından belge ilgili kanunda öngörülen “sekiz sene” bekletilmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek Danıştay Birinci Dairesine gönderilmiştir.

Danıştay Birinci Dairesi tarafından incelenen olayda ise Değerli bir karar verilmiştir. Şüpheliler hakkında soruşturma buyruğunun verildiği tarihten nihayet soruşturmanın açılıp açılmamasına dair bir karar verilinceye kadar geçen müddette, şüphelilere atılı kabahatle ilgili dava zamanaşımının duracağına hükmedilerek evrakın zamanaşımı tarafından kapatılmasını bozmuştur. Lakin, ilgili mahkeme atılı cürümle ilgili var kanıtların, şüpheliler hakkında halk davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından men-i muhakeme kararına hükmetmiştir.

DANIŞTAY

Birinci Dairesi

Esas No : 2019/362

Karar No: 2019/376

KARAR

Şüpheliler

1- ……. Üniversitesi Rektörü

2- ……. Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Suçları : İntihal nedeniyle disiplin cezası ve etik cezalar almasına Karşın ……’ı doçent takımına tayinetmek ve bu bireyle ilgili intihal tezlerine göz yummak suretiyle misyonu berbata kullanmak.

Suç Tarihi : 2009 yılı

İncelenen Karar : Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca oluşturulan şuranın 1.10.2018 tarih ve 2018/43 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.

Karara İtiraz Eden : Yok.

İnceleme Nedeni : Yasa gereği tabiatıyla.

Yükseköğretim Heyeti Başkanlığının 20.02.2019 tarih ve 1066 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma evrakı ile üstte belirtilen Konsey Kararı, Tetkik Hakimi Mevlüde Göksu Böke’nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü hususu uyarınca incelendi;

Gereği Görüşüp Düşünüldü:

Dosyasının incelenmesinden, şikayetçi Öğretim Üyesi ……..’e ilişkin 04/08/2009 tarihli dilekçede, intihal nedeniyle disiplin cezası ve etik incelemesi bulunan …..’ın doçent olarak atandığı, bu bireyle ilgili intihal tezlerine göz yumulduğu savları üzerine soruşturma sonucunda verilen Yetkili Şuranın 01/10/2018 tarih ve 2018/43 sayılı kararıyla, ………’ın 21/07/2009 tarihinde doçentlik takımına atandığı dikkate alındığında olayda Türk Ceza Kanununda 60’ncı unsurunda düzenlenen dava zamanaşımı mühletinin dolduğu belirtilerek şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ise de, şüphelilere atılı kabahatin 21/07/2009 tarihinde işlendiği, Laf konusu kabahatin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 257’nci unsurundaki vazifesi berbata kullanmak kabahatine karşılık geldiği, anılan unsurda bu hata için altı aydan iki yıla kadar mahpus cezası öngörüldüğü, kabahatin tabi olduğu dava zamanaşımı mühletinin de Türk Ceza Kanununun 66’ncı unsurunun birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca 8 Yıl olduğu, tıpkı Kanunun 67 nci unsurunun birinci fıkrasında ise, soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, müsaade yahut karar alınması yahut öbür mercide çözülmesi gereken bir sıkıntının sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; müsaade yahut kararın alınmasına yahut sıkıntının tahliline yahut kanun mucibince hakkında kaçak olduğu konusunda karar verilmiş olan hata faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımının duracağının karara bağlandığı, buna nazaran, Laf konusu şikayetin 04/08/2009 tarihinde yapıldığı, Yükseköğretim Şurası Liderince 08/04/2009 tarihinde başlatılan inceleme kapsamına iç edildiği, Yükseköğretim Konseyi Liderinin 14/04/2010 tarihli onayı ile de Laf konusu tez ile ilgili ceza soruşturması başlatıldığı, Laf konusu hatayla ilgili dava zamanaşımının bu soruşturma tamamlanıp Yükseköğretim Şurası üyelerinden teşkil eden üç Benlik şuraca şüpheliler hakkında karar verilene kadar geçen mühlet zarfında, yani 04/08/2009-01/10/2018 tarihleri ortasında durduğu, somut olayda sekiz yıllık dava zamanaşımı mühletinin dolmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, atılı kabahatle ilgili var kanıtların, şüpheliler ……. ve ……. hakkında halk davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Heyetin 01/10/2018 tarih ve 2018/43 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararının bozulmasına, atılı cürüm nedeniyle ismi geçenlerin men-i muhakemelerine, belgenin karar ekli olarak Yükseköğretim Heyeti Başkanlığına, kararın bir örneğinin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 12.3.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

2547 sayılı Kanunun 53’üncü unsurunda nihayet soruşturma etabında yetkili konseyce verilebilecek kararların belirtildiği, buna nazaran ceza soruşturması sonucunda şüphelinin men-i muhakemesine yahut lüzum-u muhakemesi yolunda bir karar verilebileceği, öteki konseylerin verdikleri kararlara itirazları inceleme merci olarak Danıştay’ın itirazları ret (kararı onama) yahut itirazları kabul (kararları kaldırma, değiştirme) istikametinde karar verebileceği, men-i muhakeme kararıyla kovuşturmaya yer olmadığı kararının ceza muhakemesi hakkında birebir şey olduğu, bu nedenle Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Şuranın 1.10.2018 tarih ve 2018/43 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararının onanması gerektiği oyuyla karşıt taraftaki karara katılmıyorum.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir