Rekabet Kurumu, 20 Rekabet UzmLahza Yardımcısı alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

REKABET KURUMU

REKABET UZMLahza YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmBeyaz üzere, Rekabet Kurumu UğrYemek Çalışanı Yönetmeliği kararları çerçevesinde;

1) (10 kişilik) Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Genel) takımı için; en az dört yıllık tahsil veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden yahut İşletme Mühendisliği ya da sanayi Mühendisliği kısımlarından,

2) (5 kişilik) Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Hukuk) takımı için; Hukuk Fakültelerinden,

3) (5 kişilik) Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Bilişim) takımı için; BilgisaYar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, sanayi Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği kısımlarından,

ya da bunlMesafe denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafındLahza kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği girAmel imtihanı sonucunda, Rekabet UzmLahza Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Sınava katılacBeyaz olLahza adayların;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda yer alLahza genel koşulları taşımaları,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde sayılLahza fakülte ve kısımlar ile Rekabet Kurumu UğrYemek Çalışanı Yönetmeliğinin 7 nci unsurunda sayılLahza ve üstte belirtilen yükseköğretim kurumlarındLahza ya da bunlMesafe denkliği Yükseköğretim Konseyi tarafındLahza kabul edilen yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarındLahza mezun olmaları,

3) Sınavın yapıldığı yılın OcBeyaz ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,

4) Görevini devamlı yapmalarına Mani olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,

5) nihayet müracaBeygir tarihi itibariyle 2018-2019 halk İşçi Seçme İmtihanından:

a) Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Genel) takımı için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 yahut KPSS P36 puLahza çeşitlerinin rastgele birinden en az (85) puLahza almaları ve müracaatta bulunanlardLahza en yüksek puanlı (200) şahıs içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Hukuk) takımı için; KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6 yahut KPSS P7 puLahza tiplerinin rastgele birinden en az (80) puLahza almaları ve müracaatta bulunanlardLahza en yüksek puanlı (100) şahıs içerisinde bulunmaları,

c) Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Bilişim) takımı için; KPSS P1 yahut KPSS P2 puLahza cinsinden en az (80) puLahza almaları ve müracaatta bulunanlardLahza en yüksek puanlı (100) şahıs içerisinde bulunmaları

gerekmektedir.

5 inci unsur çerçevesinde, nihayet sıradaki adaylarla tıpkı puanne sahip olLahza adaylar da imtihana kabul edilir.

SINAVLAR

GirAmel imtihanı yazılı ve kelamlı İmtihLahza olmBeyaz üzere iki evrede gerçekleştirilecektir.

1- Yazılı İmtihan: İmtihLahza 19 NisLahza 2020 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. İmtihLahza yeri, saati ile imtihana katılmaya hBeyaz kazanLahza adayların isimleri Rekabet Kurumu internet sitesinde ilLahza edilecektir. İmtihana ait bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına bildiri olarBeyaz gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylMesafe rastgele bir bildirim yapılmayacaktır.

İmtihLahza Mevzuları: AlLahza bilgisi ve yabancı lisLahza bilgisi sorularındLahza oluşTümör ve aşağıdaki mevzuları kapsar:

Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Genel) takımı için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Lisan.

Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Hukuk) takımı için: Hukuk, İktisBeygir ve Yabancı Lisan. Rekabet UzmLahza Yardımcılığı (Bilişim) takımı için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Lisan.

-İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

-HUKUK: medeni Hukuk (genel Kararlar ve Bireyler Hukuku), Borçlar Hukuku (genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), idare Hukuku, Ceza Hukuku (genel Hükümler).

İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme İdaresi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Emniyet ve Donanım, Veritabanları ve BAlbüyük Sistemleri.

YABANCI LİSAN: İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından biri.

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puLahza üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılabilmek için alLahza bilgisi bahislerinin her birinden en az 65 puLahza almBeyaz kaydıyla ortalfakBeygir en az 70 puLahza almBeyaz gerekir.

2- Sözlü İmtihan: İmtihLahza komitesi lideri ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere nazaran her adaya 100 tam puLahza üzerinden başka farklı puLahza verilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmBeyaz için, Komite reis ve Üyelerinin 100 tam puLahza üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması koşuldur.

Yazılı imtihanın tartısı % 60, kelamlı imtihanın tartısı % 40 olup, yazılı ve kelamlı imtihanlarda başarılı olLahza adayların her İmtihLahza basamağında elde ettikleri puanların yüklü ortalaması alınmBeyaz suretiyle girAmel imtihanı muvaffakiyet puanı tespit edilir ve kesin muvaffakiyet sıralaması yapılır. Muvaffakiyet puanlarının eşit olması durumunda yazılı İmtihLahza puanı yüksek olLahza adaya öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olLahza adaylardLahza Sonuç muvaffakiyet sıralamasına nazaran ilLahza edilen takım sayıları uyarınca Yekün (20) şahsa kadar Rekabet UzmLahza Yardımcısı atanacaktır.

SINAVA BAŞVURU

Sınava katılmBeyaz isteyen adaylar 12.03.2020 – 27.03.2020 tarihleri ortasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunLahza “İmtihLahza Duyurusu” başlıklı kısımdaki “müracaBeygir Formu” nu eksiksiz olarBeyaz dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci unsurunda belirtilen dokümanların asıl/onaylı suretleri imtihanlarda başarılı olup atanmaya hBeyaz kazanLahza adaylardLahza istenecektir.)

ADRES:

TELEFON

Rekabet Kurumu Başkanlığı

BAlbüyük İçin : (0312) 291 4234 – 4216 – 4282

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir