Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 01, 2022 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Yönetimi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

I. İMTİHANA AİT BİLGİLER

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığında boş bulunan genel idare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden 10 adet takıma atanmak ve Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzmanı takımı için yetiştirilmek üzere Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Öğrenim kolları prestijiyle alınacak Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzman Yardımcısı sayısı, kelamlı imtihana katılabilecek Namzet sayısı, KPSS puan cinsleri ve istenilen taban puanlar TABLO 1’de belirtilmiştir.

II. İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

a) Giriş imtihanı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş imtihanının tarihi, giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların imtihana giriş yerleri Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı (www.oib.gov.tr) internet sayfasında imtihandan en az 10 gün Evvel ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

III. İMTİHAN ŞEKLİ

Giriş imtihanı, kelamlı metotla yapılacaktır.

IV. İMTİHANA MÜRACAAT ŞARTLARI

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına başvuracak adaylarda nihayet müracaat tarihi (18 Aralık 2020) prestijiyle aşağıdaki kaideler aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunda belirtilen genel kaideleri taşımak,

b) 2020 yılı Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) nihayet müracaat tarihi prestijiyle, üniversitelerin TABLO 1’de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan tiplerinin rastgele birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan yalnızca birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan tipini kullanmaları lehlerine olacaktır),

d) Başvuruyu mühleti içinde yapmış olmak.

V. İMTİHAN BAŞVURUSU

a) İmtihan başvurusu, 07.12.2020 tarihinden 18.12.2020 günü mesai saati bitimine (Saat 18.00) kadar Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı (www.oib.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

b) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından müracaat formunun imzalı bir örneğinin, en geç imtihandan Evvel İşçi Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi yahut posta yoluyla gönderilmesi zaruridir. Postadaki gecikmeden Dolayı vaktinde ulaşmayan müracaatlar sürece konulmaz.

VI. GİRİŞ SINAVI

a) Başvuran adaylardan KPSS puan cinslerine nazaran en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen Nakil yapılacak takım sayısının 4 (dört) katına kadar Namzet (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) imtihana çağrılacaktır.

b) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adayların isimleri, soyadları, KPSS puanları, İmtihan tarih ve saatleri http://www.oib.gov.tr web sitesinde ve Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı binası girişinde nihayet müracaat tarihinden sonra 10 gün içinde ilan edilecektir.

c) Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, imtihanda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı yahut pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, şimdiki bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun müddeti geçerli olmalıdır. Bu kurallarda olmayan nüfus cüzdanı yahut pasaport kabul edilmeyecektir.) ile Bir arada Amade bulunacaklardır.

VII. İMTİHAN KONULARI

Sözlü imtihan;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu adaylar için, Yönetimin misyon alanı dikkate alınarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen mevzuların yanında, aşağıda belirtilen bahislerden yapılır:

1) İktisat: Mikro-Makro İktisat, Nakit ve iktisat Siyaseti, Memleketler arası Ekonomik Bağlar ve Kuruluşlar,

2) Maliye: halk Gelirleri, halk Harcamaları, Maliye Siyaseti, Bütçe ve Bütçe Siyaseti, Türk Bütçe Sistemi,

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, idare Hukuku, İdari Yargılama Tarzı Hukuku, uygar Hukuk (Aile ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

4) Muhasebe: genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mukayeseli Mali Tablolar Tahlili.

b) kent ve Bölge Planlama kısımlarından mezun olan adaylar için, Yönetimin misyon alanı dikkate alınarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen mevzuların yanında, üniversite eğitimine ilişkin mesleksel bilgilere ait hususlardan yapılır.

VIII. DEĞERLENDİRME

Giriş imtihanı;

a) İmtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) genel Yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden kıymetlendirilerek, farklı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komite tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı başka tutanağa geçirilir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için, Giriş İmtihanı Kurulu reis ve üyelerinin Çehre tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması koşuldur.

IX. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI

Sözlü giriş imtihanında muvaffakiyet sıralaması, kelamlı İmtihan puanlarına nazaran belirlenecektir. Kelamlı İmtihan puanının eşitliği durumunda, KPSS puanı yüksek olan Namzet sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş İmtihanı Komitesi tarafından; imtihanda başarılı olmaları kaidesiyle, giriş imtihanı sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, İmtihan duyurusunda Nakil yapılacağı belirtilen Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzman Yardımcısı takım sayısı kadar asıl Namzet ile takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının “www.oib.gov.tr” internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İdare, başarılı Namzet sayısının tahsil kolları prestijiyle ilan edilen takım sayısından az olması halinde, giriş imtihanı duyurusunda ilan edilen takım sayısından daha az sayıda Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alma yahut üstte belirtilen fakülte yahut kısımlara ait kontenjan sayıları ortasında iptal etme yahut değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Adaylar, kelamlı olarak yapılan giriş imtihanı sonucuna ait itirazlarını “www.oib.gov.tr” internet adresinde sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, itiraz konusunun ve bağlantı adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına yapacaklardır. T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile mühleti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, Giriş İmtihanı Kurulu tarafından en Çok yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir.

X. ATAMA

Giriş imtihanında başarılı olan adayların, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzman Yardımcısı takımlarına atanmaları ve adaylıklarına ait süreçler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında kanun kararlarına nazaran yapılacaktır.

Öğrenim kısımları prestijiyle giriş imtihanı duyurusunda Nakil yapılacağı belirtilen Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzman Yardımcısı takım sayısı kadar aday, muvaffakiyet sıralamasına nazaran Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer Meydan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez. Giriş imtihanına katılan öbür adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama süreçlerinin yapılması için ilan edilen mühlet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat dokümanları ile Birlikte Müracaat etmeyenlerin Nakil süreçleri yapılmaz.

Giriş imtihanını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kurallarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden Nakil yapılacaktır.

XI. ÖBÜR HUSUSLAR

a) Giriş imtihanını kazananlardan müracaat formunda gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin İmtihan sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bahiste hiçbir hak talep edemez.

b) Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut doküman verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

c) Müracaatlar 18.12.2020 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek öbür aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

XII. BİLGİ ALMA

Giriş imtihanı ile ilgili olarak, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı İşçi Daire Başkanlığının 0 (312) 585 82 96 – 585 81 17 – 585 80 79 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.

İlan olunur. 9346/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir