OHAL, Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Kararname yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 22, 2023 Yorum Yok

OLAĞANÜSTÜ Vaziyet KAPSAMINDA ÇALIŞMA VE TOPLUMSAL GÜVENLİK ALANINA AİT ALINAN ÖNLEMLERE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 125

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hedefi, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen inanılmaz Vaziyet kapsamında çalışma ve toplumsal Emniyet alanında birtakım önlemlerin alınmasıdır.

Kısa çalışma uygulamasına ait tedbirler

İstihdamın korunmasına ait tedbirler

MADDE 3- (1) İnanılmaz Vaziyet ilan edilen vilayetlerde her türlü Amel yahut hizmet kontratı, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren harikulâde Vaziyet müddetince 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci unsurunun birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili kararlarında yer Meydan ahlak ve yeterli niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri

sebepler, muhakkak periyodik Amel yahut hizmet kontratlarında müddetin sona ermesi, işyerinin rastgele bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına nazaran yapılan her türlü hizmet alımları ile üretim işlerinde işin sona ermesi halleri dışında patron tarafından feshedilemez.

(2) Bu husus kararlarına muhalif olarak Amel mukavelesini fesheden patron yahut patron vekiline, kontratı feshedilen her Amele için fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt minimum fiyat fiyatında çalışma ve Amel kurumu Vilayet müdürlüklerince idari Nakit cezası uygulanır.

Nakdi fiyat dayanağı sağlanmasına ait tedbirler

MADDE 4- (1) Harikulâde Vaziyet ilan edilen vilayetlerde, 6/2/2023 tarihi prestijiyle Amel mukavelesi bulunan personellerden, patronu tarafından; 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci hususu kapsamında sarsıntıların tesirlerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma müracaatına istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci unsurunun birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sarsıntıların tesirlerinden kaynaklı işyerinin kapanması yahut kapatılması sebebiyle Amel kontratı feshedilen ve tıpkı kanun kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, rastgele bir toplumsal Emniyet kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha Evvel başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan müddetler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan periyotta yahut işsiz kaldıkları müddet kadar harika Vaziyet müddetini geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi fiyat dayanağı verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi dış rastgele bir kesinti yapılamaz. Ödemeler, bu unsur kararlarına muhalif olmamak şartıyla 4447 sayılı Kanunun 50 nci hususundaki temellere nazaran ödenir.

(2) Bu unsur kapsamında nakdi fiyat dayanağından yararlananlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununa nazaran genel sıhhat sigortalısı yahut genel sıhhat sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu şahıs kapsamına girmeyenler, birebir Kanunun 60 inci unsurunun birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sıhhat sigortalısı sayılırlar ve genel sıhhat sigortasına ait primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

(3) Patronun gerçeğe muhalif bilgi ve evrak vermesi nedeniyle yapılan Çok ödemeler, yasal faizi İle Bir arada patrondan Tahsil edilir.

(4) Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı, nakdi fiyat dayanağına ait ödeme yordam ve asıllarını belirlemeye ve bu unsurun uygulanmasına ait ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Sürelere ait tedbirler

MADDE 5- (1) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Amel Kontratı Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu Amel mukavelelerinin yapılması, toplu Amel uyuşmazlıklarının tahlili ile grev ve lokavta ait müddetler inanılmaz Vaziyet ilan edilen vilayetlerde 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren harika Vaziyet müddetince uzatılmıştır.

(2) İnanılmaz Vaziyet ilan edilen vilayetlerdeki işyerleri bakımından, 4857 sayılı Kanunun 38 inci unsurunun üçüncü fıkrasında yer Meydan bir aylık müddet, fevkalâde Vaziyet mühletince uzatılmıştır.

Sosyal Emniyet alanında alman tedbirler

MADDE 6- (1) İnanılmaz Vaziyet müddetince Toplumsal Emniyet Kurumunca Müessese bütçesinden finansmanı sağlanacak sıhhat hizmetleri ile ilgili önlemleri almaya, tarz ve temelleri belirlemeye Toplumsal Emniyet Kurumu yetkilidir. Bu kapsamda yapılacak harcamalar Toplumsal Emniyet Kurumunun bütçesinden karşılanır.

(2) Harikulâde Vaziyet ilan edilen vilayetlerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sıhhat hizmeti sunucularının avans ödemeleri, 6/2/2023 ve sonrasını kapsaması durumunda fevkalâde Vaziyet müddetince 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanununun 35 inci unsurundan muaftır.

(3) İnanılmaz Vaziyet ilan edilen vilayetlerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sıhhat hizmeti sunucuları tarafından Toplumsal Emniyet Kurumuna sunulması gereken lakin sarsıntıların tesirlerine bağlı olarak temin edilemeyen sıhhat masraflarının ödemesine temel fatura, doküman ve ekleri fatura kontrolünde aranmayabilir.

(4) Harikulâde Vaziyet ilan edilen vilayetlerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sıhhat hizmet sunucularının Çok ve yersiz ödeme ile kontrattan kaynaklanan cezai Kural borçları Toplumsal Emniyet Kurumunca harika Vaziyet mühletince ertelenebilir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

21 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir