Depremde zarar gören tarımsal üreticilere kredi desteği

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Şub 22, 2023 Yorum Yok

6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle ziyan gören kimi vilayetlerdeki ziraî üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılmasına ait kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü unsuru ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci hususu yeterince karar verilmiştir.

21 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

21/2/2023 TARİHLİ VE 6816 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın hedefi; 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa vilayetleri ve bağlı ilçelerinde ziraî ürünleri/varlıklan (ekilişleri, eserleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri) ziyan gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya tarım ve Orman Bakanlığının (Bakanlık) öteki kayıt sistemlerine nazaran kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden gerçek yahut hukukî şahıs üreticilerin, ziraî maksatlı Müstahsil birliklerinin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Bakanlığın vazife alanı içerisinde yer Meydan ziraî maksatlı kooperatiflerin ve sulama kooperatiflerinin, tarım İşletmeleri genel Müdürlüğünün, halk Kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerinin ve 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kararlarına nazaran aktiflik gösteren sulama birliklerinin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ait kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ait adap ve temellerin belirlenmesidir.

Hasar tespit komisyonları

MADDE 2- (1) Vilayet hasar tespit kurulu; vali yahut görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında Bakanlık Vilayet müdürü, Bakanlık Vilayet müdürlüğü uyum ve ziraî datalar şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve Ziraat odası lideri yahut yetkili temsilcisinden oluşur.

(2) İlçe hasar tespit komitesi; kaymakam yahut görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde misyonlu teknik işçi, mal müdürü, TKK temsilcisi ve Ziraat odası lideri yahut yetkili temsilcisinden oluşur.

(3) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde liderin oyu istikametinde karar alınmış sayılır.

(4) Komite lideri, gerektiği hallerde husus ile ilgili öbür Kurum ve kurum temsilcilerini oy hakları olmaksızın komite toplantılarına çağırabilir.

(5) Hasar tespit kurulu kararlarının, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanmış olması temeldir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 3- (1) 1 inci husus kapsamındakilerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve 6/2/2023 tarihi prestijiyle (bu tarih dahil) vadesi/taksit vadesi/hesap devresi şimdi gelmemiş olmakla Birlikte bir Yıl içinde dolacak olan/vadesi 1 yılın üzerinde olanlarda 1 Yıl içerisinde müracaat yapılan yahut vadesinden itibaren, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumamın 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen bekleme müddeti içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ait kararlar kapsamındaki ziraî kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına nazaran nema tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir Yıl mühletle ertelenir.

Müracaat süresi

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250.000 TL ve altında olan şahısların kredileri ile ilgili erteleme süreçleri, Banka yahut TKK’ya müracaatına ve rastgele bir hasar tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ilgisine nazaran Banka yahut TKK tarafından resen gerçekleştirilir.

(2) Bu Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250.001 TL ve üzerinde olan, ziraî ürünleri/varlıkları (ekilişleri, eserleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seralar vb.) en az %30 ve üzeri ziyan gören ve bu durumları Vilayet yahut ilçe hasar tespit komitelerince belirlenenlerin erteleme taleplerinin kıymetlendirilmesi için ilgisine nazaran Banka yahut TKK’ya Müracaat etmeleri gereklidir. Buna nazaran;

a) Hasar tespit kurulu kararı tarihi prestijiyle borçları vadesinden itibaren; 3 üncü hususta belirtilen Yönetmelikte yer Meydan bekleme mühleti içerisinde bulunan yahut bu Kararın yürürlük tarihinden sonra Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarına aktarılmış bulunanlar, hasar tespit komitesi kararı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgisine nazaran Banka yahut TKK’ya yazılı olarak Müracaat ederler.

b) Kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi şimdi gelmemiş olmakla Bir arada hasar tespit kurulu kararı tarihinden itibaren bir yıllık müddet içerisinde dolacak olanlar, vadesi/taksit vadesi/hesap devresinden itibaren bir ay içerisinde ilgisine nazaran Banka yahut TKK’ya yazılı olarak Müracaat ederler.

c) Kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi şimdi gelmemiş olmakla Birlikte vadesi bir yıllık süreyi aşanların bir yıllık mühlet içerisinde ilgisine nazaran Banka yahut TKK’ya yazılı olarak Müracaat etmesi halinde nema tahakkuk ettirilmek suretiyle müracaat tarihinden itibaren bir Yıl mühletle ertelenir.

Diğer hükümler

MADDE 5- (1) Banka ve TKK tarafından ertelenen ziraî kredi borçlarına erteleme periyodu müddetince vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren nema uygulanmaz. Yatırım kredilerinde ödenmemiş bütün taksitler birer Yıl mühletle ertelenir fakat faizsiz erteleme sadece birinci taksit için uygulanır; diğer taksitlere var nema oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilir.

(2) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden Dolayı doğacak gelir kayıpları, Bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari ziraî kredi nema oranı temel alınarak hesaplanır.

(3) Banka ve TKK, birinci Yıl için üstte belirtildiği biçimde süreç yapmak kaydıyla, kendi uygulamaları çerçevesinde üreticilere apansız Çok taksit belirleyebilir. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan krediler birinci yılın sonunda gelir kaybı uygulamasının dışında kalır.

(4) Banka ve TKK, bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ait bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış iddiası gelir kaybı meblağlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir.

(5) Banka ve TKK’nın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ait vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına nazaran mutlaklaşmış gelir kaybı tutarlarım, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafmdan ilgili Yıl bütçelerine bu maksatla konulan ödenekten karşılanır.

(6) Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komitesi karar tarihinden Müracaat müddeti sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme mühleti sonuna kadar takip süreci başlatılmaz.

(7) Erteleme süreci borcun var maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği üzere borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(8) Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve öbür süreçlere ait incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı halk Sermayeli Bankalar Tarafmdan Yürütülen nema Takviyeli Kredi ve Kar Hissesi Dayanaklı Fon Kullandırılmasına Dair Kanunun 1 inci hususunun dördüncü fıkrası kararları ile ilgili Yıl kararlarının “gelir kayıplarının tespiti”ne ait kararları temel alınır.

(9) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ait konular hakkında 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kararları ile Bankanın ve TKK’nın kredilendirme temel, adap ve mevzuatı uygulamr.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir