Öğretmene soruşturma açılmada bir aylık müddet 3 gün geçirildi. Ceza iptal olur mu

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 03, 2022 Yorum Yok

Davacının ilköğretim okulunda müdür yetkili Muallim olarak misyon yaptığı dönemde, 16.10.2012 tarihinde Vilayet ulusal Eğitim Denetmenliğince rehberlik ve kontrol emeliyle okula gidildiğinde, vazife yapan dört fiyatlı öğretmenin Sınıf defterlerini doldurmadığı tespit edildiğinden tutanak tutulup, disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Soruşturma sonucu düzenlenen 01.03.2013 tarih ve 663.07/24 sayılı rapor ile getirilen Teklif üzerine davacının 4357 sayılı Kanun’un 7/b unsuru uyarınca üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılması üzerine Muallim dava açmıştır.

İlk derece mahkemesince dava reddedilmiştir. Münasebet olarak ise; “davacı ve diğer öğretmenlerin tabirlerinden anlaşıldığı üzere Sınıf defterlerinin doldurulmadığının anlaşıldığı, bu bağlamda değerlendirildiğinde davacının üzerine atılı fiilin gerçekleştiği evrakta bulunan Anlatım tutanakları ve evrak münderecatıyla sabit olduğu” gösterilmiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Davacı hakkında soruşturma açılmasına husus tutanağın 16.10.2012 tarihinde Muş Vilayet ulusal Eğitim Müdürlüğü denetmenlerince şahsen tutulmuş olduğu, yönetimin soruşturma konusu fiili bu tarihte öğrenmesine rağmen Valiliğin disiplin soruşturması olurunu 19.11.2012 tarihinde verdiği görülmektedir.

Bu durumda; en geç 16.11.2012 tarihine kadar yoluna Müsait bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 19.11.2012 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddine ait idare Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamaktadır.

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2015/2534

Karar : 2019/816

Tarih : 07.02.2019

İSTEMİN KONUSU: Van 1. idare Mahkemesinin 16/12/2014 tarih ve E:2013/1325, K:2014/2267 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Dava, Muş ili, Merkez ilçesi, ….. İlköğretim okulunda müdür yetkili Muallim olarak vazife yaptığı periyoda ait olarak hakkında soruşturma başlatılan davacının, 4357 sayılı Kanun’un 7/b unsuru uyarınca üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılmasına ait 27/05/2013 tarihli ve 771 sayılı sürecin iptali ile süreç nedeniyle yapılan kesintinin yasal faizi ile ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Van 1. idare Mahkemesince verilen 16/12/2014 tarih ve E:2013/1325, K:2014/2267 kararda; dava konusu olayla ilgili gerçekleştirilen soruşturma sonucunda düzenlenen soruşturma raporunda, davacı ve öbür öğretmenlerin tabirlerinden anlaşıldığı üzere Sınıf defterlerinin doldurulmadığının anlaşıldığı, bu bağlamda değerlendirildiğinde davacının üzerine atılı fiilin gerçekleştiği belgede bulunan Anlatım tutanakları ve evrak münderecatıyla sabit olduğundan, fiiline Müsait tesis edilen disiplin cezası sürecinde hukuka ve mevzuata terslik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI:

Davacı tarafından, görevini yapmadığı konusunun subuta ermediği, Öbür bir okula ataması yapıldığından Sınıf defterlerini tutanakla teslim edemediği, okuldan ayrıldıktan bir hafta sonra kontrolün yapıldığı, hakkında 4357 sayılı Kanuna nazaran değil de, 1702 sayılı Kanuna nazaran ceza verilebileceği, cezanın alt sondan verilmesi gerektiği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı yönetim tarafından, davacı müdür yetkili Muallim olduğundan Okul müdürünün vazife, yetki ve sorumluluğuna haiz olduğu, 4. sınıflarda aktif bir biçimde ders işlenmediğinin ve Sınıf defterlerinin doldurulmadığının Aleni olduğu, 657 sayılı kanun kapsamına giren kurumlardan olan ulusal Eğitim Bakanlığında çalışan memurların disiplin hukukuna ait hususlarda, hem 657 sayılı Kanun’a, hem de 1702 ve 4357 sayılı Kanun’un disiplin kararlarına tabi olduğundan, davanın reddi yolundaki kararın hukuka ve yola Müsait olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK YARGICININ NİYETİ:

Dava konusu sürecin hangi Kanuna nazaran tesis edildiğinin aşikâr olmadığı, idarece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4357 sayılı kanun ve 1702 sayılı kanun uyarınca ceza verildiğinin belirtildiği, yönetim iradesini açıkça ortaya koymadığından bu haliyle sürecin tüzel kontrole Aleni olmadığı ayrıyeten soruşturma zamanaşımı mühleti geçtikten sonra verilmiş olan soruşturma oluruna dayalı olarak tesis edilen dava konusu sürecin hukuka karşıt olduğu gerekçesiyle davanın reddine ait mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE MÜNASEBET:

MADDİ OLAY:

Davacının Muş ili, Merkez ilçesi , ….. ilköğretim okulunda müdür yetkili Muallim olarak misyon yaptığı devirde, 16.10.2012 tarihinde Vilayet ulusal Eğitim Denetmenliğince rehberlik ve kontrol maksadıyla okula gidildiğinde, vazife yapan dört fiyatlı öğretmenin Sınıf defterlerini doldurmadığı tespit edildiğinden tutanak tutulup, disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturma sonucu düzenlenen 01.03.2013 tarih ve 663.07/24 sayılı rapor ile getirilen Teklif üzerine davacının 4357 sayılı Kanun’un 7/b unsuru uyarınca üç günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “zamanaşımı” başlıklı 127. hususunda, “Bu Kanunun 125 inci hususunda sayılan Fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu Fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına, (…) başlanmadığı takdirde disiplin cezası Eda yetkisi zamanaşımına uğrar.” kararına yer verilmiştir.

Disiplin cezaları halk hizmetinin gereği üzere yürütülmesi bakımından halk vazifelilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri yahut mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde direkt ve Kıymetli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve ferdî tesirleri bulunduğu üzere halk misyonunun gereği üzere sürdürülmesi ve halk sisteminin sağlanması bakımından objektif ve kamusal kıymete sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek usul, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve heyetler müspet olarak mevzuatta belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da husus ile ilgili disiplin hukuku prensipleri oluşturulmaktadır.

Yukarıda Aleni metnine yer verilen aylıktan kesme cezalarında bir ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası Eda yetkisinin zamanaşımına uğrayacağını Anlatım eden mevzuat kararı karşısında, belirtilen mühletin geçirilmesinden sonra disiplin soruşturmasına başlanamayacağı açıktır.

Disiplin Konseyleri ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in 19/a unsurunda; disiplin amirlerinin memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline muhalif davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belirli müddetler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak ve Gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası Eda yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek zorunda oldukları belirtilmiştir.

HUKUKİ KIYMETLENDİRME:

Olayda; davacı hakkında soruşturma açılmasına bahis tutanağın 16.10.2012 tarihinde Muş Vilayet ulusal Eğitim Müdürlüğü denetmenlerince şahsen tutulmuş olduğu, yönetimin soruşturma konusu fiili bu tarihte öğrenmesine Karşın Valiliğin disiplin soruşturması olurunu 19.11.2012 tarihinde verdiği görülmektedir.

Bu durumda; en geç 16.11.2012 tarihine kadar tarzına Müsait bir soruşturmacı tayin edilerek soruşturmaya başlanılması gerekirken disiplin soruşturma zamanaşımı geçirildikten sonra 19.11.2012 tarihinde verilen soruşturma onayı ile yapılan disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık, davanın reddine ait idare Mahkemesi kararında türel isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun’un 49. unsuruna Müsait bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın üstte özetlenen münasebetle reddine ait temyize bahis Van 1. idare Mahkemesinin 16/12/2014 tarih ve E:2013/1325, K:2014/2267 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere evrakın anılan Mahkemeye gönderilmesine

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. unsurunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu Aleni olmak üzere, 07.02.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI oy :

İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı münasebet hukuk ve tarza Müsait olup bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir